AUKCIJA SPEKTRA 2021. GODINE

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je u oktobru 2021. godine pokrenula postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Agencija se opredijelila da izvrši ponovnu dodjelu radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz i 2 GHz, za koje su postojeća odobrenja jednom od mobilnih operatora (MTEL) isticala u aprilu 2022. godine, zajedno sa dodjelom slobodnih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz i 2,6 GHz u jednom postupku javnog nadmetanja.

Postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz Agencija je dizajnirala na način koji omogućava ostvarenje sljedećih ciljeva:

  • očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga;
  • omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore;
  • kreiranje uslova za dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i omogućavanje implementacije i razvoja naprednih tehnologija (npr. 5G NR) kroz blagovremenu dodjelu adekvatnih frekvencijskih resursa;
  • omogućavanje dostupnosti širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore;
  • obezbjeđivanje razvoja elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore;
  • ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore od dodjele radio-frekvencija koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra.

Agencija je predmetni postupak dodjele radio-frekvencija oblikovala saglasno navedenim ciljevima, uvažavajući načela objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti, uzimajući u obzir principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, te vodeći računa o potrebi zaštite efektivne konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i omogućavanja kontinuiteta pružanja usluga velikom broju korisnika.

Predmet dodjele su bili jednični frekvencijski blokovi koje možete pogledati OVDJE.

Predmetne radio-frekvencije su predviđene za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore za realizaciju MFCN sistema na tehnološki neutralnoj osnovi u cilju pružanja javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga.

Postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz je sproveden metodom multiband aukcije spektra u kombinovanom formatu jednostavnog "clock" nadmetanja (Simple Clock Auction) i nadmetanja putem zatvorenih ponuda (Sealed-Bid Auction). Kriterijum za izbor najpovojnijih ponuđača je bila ponuđena cijena. Ponude su podnošene neposrednom predajom od strane ovlašćenih lica ponuđača ovlašćenim licima Agencije.

Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja je objavljena 26. oktobra 2021. godine. Predmet dodjele, procedura javnog nadmetanja, format i pravila aukcije spektra, rokovi pojedinih faza postupka, kriterijumi za izbor ponuđača sa načinom njihovog vrednovanja, kao i uslovi dodjele i korišćenja radio-frekvencija definisani su u Dokumentaciji za javno nadmetanje.

Shodno podnesenom zahtjevu za učešće na aukciji spektra, status kvalifikovanog ponuđača su stekla tri mobilna operatora u Crnoj Gori: "MTEL" D.O.O. Podgorica, "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica i "TELENOR" D.O.O. Podgorica.

Nakon što su ispunjene sve predviđene proceduralne pretpostavke, uključujući i održavanje probne (MOCK) aukcije, pristupilo se sprovođenju aukcije spektra. Aukcija spektra je sprovedena u periodu od 20-27. decembra 2021. godine. Ukupno je sprovedeno osam rundi nadmetanja (jedna primarna u fazi pre-aukcije, šest primarnih u fazi glavne aukcije i jedna dodatna u fazi glavne aukcije) tokom četiri aukcijska dana.

U tabeli je dat ukupni rezultat aukcije spektra, u smislu broja blokova po opsezima koji se dodjeljuju svakom od pobjednika aukcije i iznosa jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje tih blokova.

Shodno rezultatima aukcije spektra, u smislu broja blokova koji se dodjeljuju svakom pobjedniku, primjenom kriterijuma propisanih u Dokumentaciji za javno nadmetanje, određene su fizičke granice dodijeljenih blokova u svakom od opsega, uzimajući u obzir i postojeće dodjele koje važe nakon 20. aprila 2022. godine (dodjele na aukciji spektra 2016. godine). Postignuto je da dodjele svakom od mobilnih operatora u predmetnim opsezima budu kontinualne, čime se omogućava maksimalna valorizacija raspoloživog spektra.

Nakon aukcije spektra 2021. godine, uzimajući u obzir i dodjele na aukciji spektra 2016. godine, dodijeljeni su svi resursi u opsezima 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i uparenog dijela opsega 2,6 GHz, kao i pet frekvencijskih blokova širine 5 MHz iz neuparenog dijela opsega 2,6 GHz. Nedodijeljena su ostala tri frekvencijska bloka širine 5 MHz iz neuparenog dijela opsega 2,6 GHz.

Odluka o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja donesena je 13. januara 2022. godine. Nakon što su odabrani ponuđači uplatili cjelokupan iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija i podnijeli odgovarajuće zahtjeve, Agencija je 3. februara 2022. godine izdala odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, čime je postupak dodjele i formalno okončan.