Radio oprema је električni ili elektronski proizvod koji namjerno emituje i/ili prima radio talase s ciljem radio komunikacije i/ili radio determinacije ili električni ili elektronski proizvod kojem se mora dodati dodatak kao što je antena kako bi namjerno emitovao i/ili primao radio talase s ciljem radio komunikacije i/ ili radiodeterminacije.

Radio i telekomunikaciona oprema i elementi elektronskih komunikacionih mreža mogu se koristiti na način i pod uslovima kojima se obezbjeđuje da parametri elektromagnetnih polja na određenoj lokaciji ne smiju preći granice utvrđene zakonom kojim se uređuje zaštita od nejonizujućeg zračenja, kao i crnogorskim i međunarodnim standardima koji se primjenjuju u Crnoj Gori. Granične vrijednosti parametara elektromagnetnog polja u cilju ograničavanja uticaja dugotrajne izloženosti populacije visokofrekventnim elektromagnetnim poljima (9kHz - 300 GHz), uključujući i populaciju čiji profesionalni angažman podrazumijeva izloženost ovim poljima su propisane Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima.

Radio i telekomunikaciona terminalna oprema (RiTT oprema) može se slobodno uvoziti, stavljati u promet i koristiti u Crnoj Gori, ako ispunjava uslove zaštite i bezbjednosti korisnika i drugih lica i zaštite životne sredine, ako se njenom upotrebom omogućava efikasna upotreba radio-frekvencijskog spektra, odnosno ne izazivaju štetne smetnje i ako ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom. Ovi uslovi se primjenjuju i na druge uređaje i opremu za čiji rad se koriste radio-frekvencije ili usluge operatora, ali se ne primjenjuje na:

  • RiTT opremu koju upotrebljavaju radioamateri, osim radioamaterske opreme koja je dostupna na slobodnom tržištu;
  • radio i televizijske prijemnike namijenjene isključivo za prijem radio i televizijskih programa;
  • kablovske instalacije;
  • RiTT opremu namijenjenu pomorskim radio komunikacijama, koja ispunjava uslove utvrđene posebnim propisima; RiTT opremu za civilne vazduhoplovne radio komunikacije, koja je namijenjena isključivo ugradnji u vazduhoplov;
  • RiTT opremu koja se upotrebljava isključivo za potrebe vojske Crne Gore, policije i bezbjedonosnih službi Crne Gore.

Odobrenje za stavljanje RiTT opreme koja radi u radiofrekvencijskom opsegu koji nije evropski harmonizovani radiofrekvencijski opseg ili nije u skladu sa Planom namjene radiofrekvencijskog spektra, izdaje Agencija.

Bliže uslove koje mora da ispunjava RiTT oprema, način i postupke ocjenjivanja usaglašenosti RiTT opreme, uslove koje mora da ispunjava tijelo za ocijenjivanje usaglašenosti RiTT opreme i označavanja RiTT opreme su propisani Pravilnikom o radio opremi i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi.