AUKCIJA SPEKTRA 2016. GODINE

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je u maju 2016. godine pokrenula postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Agencija se opredijelila da izvrši ponovnu dodjelu radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz i 2 GHz, za koje su postojeća odobrenja mobilnim operatorima isticala u januaru 2017. godine, odnosno aprilu 2022. godine, zajedno sa dodjelom slobodnih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz i 2,6 GHz u jednom postupku javnog nadmetanja.

Postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz Agencija je dizajnirala na način koji omogućava ostvarenje sljedećih ciljeva:

  • očuvanje/unapređenje konkurencije na tržištu elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, uključujući i mogućnost ulaska novog mobilnog operatora;
  • kreiranje uslova za dalji nesmetan razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga;
  • doprinos postizanju ciljeva Strategije razvoja informacionog društva u periodu 2012-2016. godina;
  • omogućavanje maksimalnih prihoda za budžet Crne Gore od jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

Agencija je predmetni postupak dodjele radio-frekvencija oblikovala saglasno navedenim ciljevima, uvažavajući načela objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti, uzimajući u obzir principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, te vodeći računa o potrebi zaštite efektivne konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i omogućavanja kontinuiteta pružanja usluga velikom broju korisnika.

Predmet dodjele su bili jednični frekvencijski blokovi koje možete pogledati OVDJE.

Predmetne radio-frekvencije su predviđene za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore za realizaciju javne mobilne elektronske komunikacione mreže na tehnološki neutralnoj osnovi u cilju pružanja javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga.

Postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz je sproveden metodom multiband aukcije spektra u standardnom formatu kombinatornog "clock" nadmetanja (Combinatorial Clock Auction). Kriterijum za izbor najpovojnijih ponuđača je bila ponuđena cijena. Aukcija spektra je sprovedena elektronski korišćenjem sistema za sprovođenje elektronske aukcije spektra (EAS sistem). Ponude u svim fazama aukcije spektra ponuđači su podnosili elektronskim putem, na decentralizovan način, posredstvom ponuđačkog dijela EAS sistema.

Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja je objavljena 5. maja 2016. godine. Predmet dodjele, procedura javnog nadmetanja, format i pravila aukcije spektra, rokovi pojedinih faza postupka, kriterijumi za izbor ponuđača sa načinom njihovog vrednovanja, kao i uslovi dodjele i korišćenja radio-frekvencija definisani su u Dokumentaciji za javno nadmetanje.

Shodno podnesenom zahtjevu za učešće na aukciji spektra, status kvalifikovanog ponuđača su stekla tri mobilna operatora u Crnoj Gori: "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica, "TELENOR" D.O.O. Podgorica i "MTEL" D.O.O. Podgorica.

Nakon što su ispunjene sve predviđene proceduralne pretpostavke, uključujući i održavanje probne (MOCK) aukcije, pristupilo se sprovođenju aukcije spektra. Aukcija spektra je sprovedena u periodu od 4. jula do 2. avgusta 2016. godine. Ukupno je sprovedeno 56 rundi nadmetanja (jedna primarna u fazi pre-aukcije, 50 primarnih u fazi glavne aukcije, jedna dodatna u fazi glavne aukcije i četiri runde dodjele) tokom 13 aukcijskih dana.

U tabeli je dat ukupni rezultat aukcije spektra, u smislu broja blokova po opsezima koji se dodjeljuju svakom od pobjednika aukcije i iznosa jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje tih blokova.

Shodno rezultatima osnovnog stepena aukcije spektra, u smislu broja blokova koji se dodjeljuju svakom pobjedniku, u stepenu dodjele su određene fizičke granice dodijeljenih blokova u svakom od opsega, uzimajući u obzir i postojeće dodjele koje važe nakon 1. februara 2017. godine, posebno za period od 1. februara 2017. godine do 20. aprila 2022. godine i za period od 21. aprila 2022. godine do 1. septembra 2031. godine.

Nakon aukcije spektra 2016. godine , uzimajući u obzir dodjele u opsezima 900 MHz, 1800 MHz i 2 GHz iz 2007. godine koje važe do 20. aprila 2022. godine, dodijeljeni su svi resursi u opsezima 800 MHz, 900 MHz i 1800 MHz, kao i 11 frekvencijskih blokova iz uparenog i tri bloka iz neuparenog dijela opsega 2 GHz, odnosno šest blokova iz uparenog i jedan iz neuparenog dijela opsega 2,6 GHz. Nedodijeljen je ostao jedan frekvencijski blok iz uparenog i četiri bloka iz neuparenog dijela opsega 2 GHz, kao i po osam blokova iz uparenog i neuparenog dijela opsega 2,6 GHz. Takođe, za period nakon 20. aprila 2022. godine nedodijeljeno je ostalo dva frekvencijska bloka iz opsega 900 MHz, četiri bloka iz opsega 1800 MHz, kao i tri bloka iz uparenog i dva bloka iz neuparenog dijela opsega 2 GHz.

Odluka o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja donesena je 9. avgusta 2016. godine. Nakon što su odabrani ponuđači uplatili cjelokupan iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija i podnijeli odgovarajuće zahtjeve, Agencija je 1. septembra 2016. godine izdala odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, čime je postupak dodjele i formalno okončan.