Dodjela radio-frekvencija vrši se u postupku izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija. Agencija izdaje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja.

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za koje je odgovarajućim planom raspodjele radio-frekvencija utvrđeno da se dodjeljuju na ekskluzivnoj osnovi na teritoriji Crne Gore za realizaciju javne elektronske komunikacione mreže, kao i iz opsega za koje je ograničen broj odobrenja, a za koje Agencija utvrdi da je iskazano interesovanje za dodjelu radio-frekvencija veće od raspoloživih radio-frekvencijskih resursa, izdaje se nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

Postupak izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija pokreće se podnošenjem Zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija od strane fizičkog ili pravnog lica.

Podnosilac zahtjeva je dužan da uz zahtjev dostavi i tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija, koje je izrađeno u skladu sa Pravilnikom o obrascu tehnickog rjesenja koriscenja radio-frekvencija.

Podnosilac zahtjeva je takođe dužan da uz zahtjev dostavi dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva, čija je visina utvrđena Odlukom o utvrđivanju visine jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

Jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva ne plaćaju:

  • nadležni državni organi, za radio-frekvencije koje se koriste za potrebe unutrašnjih poslova, nacionalne bezbjednosti i odbrane;
  • hitne službe, za radio-frekvencije koje se koriste za potrebe postupanja u hitnim situacijama, kao i zaštite od prirodnih i drugih elementarnih nepogoda;
  • emiteri radijskih i/ili televizijskih programa, odnosno operator predajničke multipleks mreže za digitalnu radio-difuziju, za radio-frekvencije koje su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene za radio-difuznu službu;
  • emiteri radijskih i/ili televizijskih programa ili drugi subjekti koji za potrebe emitera vrše dopremanje radijskog i/ili televizijskog signala do zemaljskih radio-difuznih predajnika, za radio-frekvencije koje se koriste u tu svrhu i to za stvarno potreban radio-frekvencijski resurs;
  • radioamateri, za radio-frekvencije namijenjene radioamaterskim komunikacijama;
  • korisnici koji su oslobođeni plaćanja međunarodnim ugovorom

Agencija odlučuje o zahtjevima za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija po redosljedu njihovog prijema, osim kada se odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

Agencija je dužna da odluči po zahtjevu za korišćenje radio-frekvencija u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.