RADIO-FREKVENCIJSKI SPEKTAR

Radio-frekvencijski spektar (RF spektar) je ograničeni prirodni resurs kojim upravlja Agencija u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, podzakonskim propisima te međunarodnim sporazumima: Konvencijom i propisima o radiokomunikacijama Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Takođe, Agencija koordinira korišćenje satelitskih orbita u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sporazumima i Zakonom o elektronskim komunikacijama, saglasno interesima Crne Gore.

Upravljanje i korišćenje RF spektra je djelatnost od javnog interesa. Agencija sarađuje sa međunarodnim organizacijama, nadležnim organima drugih država u čijim su nadležnostima poslovi upravljanja RF spektra, te sa nadležnim državnim organima, u cilju obezbjeđivanja efikasnog upravljanja i korišćenja RF spektra.

Cilj i svrha efikasnog upravljanja i korišćenja RF spektra je da se omogući nesmetan rad različitih radiokomunikacionih službi u skladu sa Planom namjene RF spektra i odgovarajućim planovima raspodjele radio-frekvencija, a shodno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Upravljanje RF spektrom, kao ograničenim resursom, obuhvata: planiranje, dodjelu, koordinaciju, monitoring i kontrolu korišćenja RF spektra.

Nadležnosti Agencije vezane za planiranje RF spektra obuhvataju pripremu predloga Plana namjene RF spektra, kog donosi Vlada Crne Gore, i čiju primjenu kontroliše Agencija, te donošenje planova raspodjele radio-frekvencija iz određenih opsega a kojim se utvrđuje podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja i način dodjele radio-frekvencija jednoj ili više određenih radiokomunikacionih službi, saglasno Planu namjene RF spektra.

U postupku dodjele, Agencija izdaje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja, osim u slučajevima propisanim Zakonom o elektronskim komunikacijama kada se odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje u postupku javnog nadmetanja.

Agencija sprovodi postupke međunarodne koordinacije radio-frekvencija sa susjednim državama u kojima se utvrđuju uslovi korišćenja radio-frekvencija iz pojedinih opsega u pograničnim oblastima u cilju nesmetanog korišćenja radio-frekvencija.

Agencija vrši i kontrolu i monitoring RF spektra u skladu sa Zakonom i međunarodnim propisima.

Agencija je nadležna i za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet radio i telekomunikacione opreme (RiTT opreme) koja radi u radiofrekvencijskom opsegu koji nije evropski harmonizovani radiofrekvencijski opseg ili nije u skladu sa Planom namjene RF spektra.