Agencija je nadležna da vrši kontrolu i monitoring RF spektra u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i odgovarajućim međunarodnim tehničkim propisima i standardima, uz poštovanje odluka i preporuka ITU-a, Evropske konferencije administracija za poštu i telekomunikacije (CEPT) i drugih nadležnih međunarodnih organizacija i institucija. Shodno ovim nadležnostima Agencija je dužna da planira, razvija i unaprjeđuje Sistem kontrole i monitoringa RF spektra (Sistem).
U postupku kontrole i monitoringa RF spektra Agencija, naročito:

 • vrši odgovarajuća mjerenja vrijednosti parametara radio-emisija radi utvrđivanja zauzetosti pojedinih RF opsega;
 • utvrđuje izvor, lokaciju i identifikuje nelegalne radio-emisije i izvore štetnih interferencija;
 • vrši mjerenja vrijednosti parametara radio-emisija radi kontrole ispunjavanja uslova za korišćenje radio-frekvencija iz odgovarajućeg odobrenja izdatog u skladu sa Zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i odgovarajućim međunarodnim dokumentima.

Rezultati dobijeni u postupcima monitoringa RF spektra koriste se u procesu planiranja i u svrhu efikasnog korišćenja RF spektra, te u postupcima koordinacije radio-frekvencija sa susjednim državama. Na osnovu podataka prikupljenih u postupku kontrole i monitoringa RF spektra svoja ovlašćenja sprovode i nadzornici i inspektori za elektronske komunikacije.

Shodno tehničkim mogućnostima kontrolno-mjerne opreme i softvera u okviru Sistema, kontrola i monitoring RF spektra se obavlja:

 • iz Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori (GKMC) za opštine Podgorica i Tuzi, te dio opštine Bar;
 • iz Regionalnog kontrolno-mjernog centra na Crnom rtu (RKMC) za opštinu Bar i djelimično za opštinu Budva;
 • iz Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice na Crljenicama (DUKMS Pljevlja) za opštinu Pljevlja;
 • iz Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice na Bijeloj Crkvi (DUKMS Rožaje) za opštinu Rožaje;
 • iz Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice na Trojici (DUKMS Kotor) za opštine Kotor i Tivat, te djelimično za opštinu Herceg Novi;
 • iz Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice na Bijeloj Gori (DUKMS Ulcinj) za opštinu Ulcinj;
 • iz Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice na Mrkošnici (DUKMS Nikšić) za opštinu Nikšić;
 • korišćenjem mobilne kontrolno-mjerne stanice (MKMS) na svim vozilu dostupnim lokacijama širom Crne Gore;
 • korišćenjem digitalne mobilne kontrolno-mjerne stanice („backpack” sistema) za monitoring parametara kvaliteta i pokrivanja GSM/UMTS/LTE mreža (DMKMS) širom Crne Gore;
 • korišćenjem prenosne (ručne) opreme na bilo kojoj lokaciji širom Crne Gore.