Postupak izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija pokreće se podnošenjem Zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija od strane fizičkog ili pravnog lica. Podnosilac zahtjeva je dužan da uz zahtjev dostavi i tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija, koje je izrađeno u skladu sa Pravilnikom o obrascu tehničkog rješenja korišćenja radio-frekvencija.

Korišćenje radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja i za koje je Pravilnikom o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja utvrđena obaveza prijavljivanja njihovog korišćenja, prijavljuju se Agenciji prije početka korišćenja istih, na jednom od sljedećih obrazaca: