Operator može da koristi brojeve i/ili adrese iz Plana numeracije I Plana adresiranja, na osnovu odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa koje izdaje Agencija.

Operator podnosi zahtjev na propisanom obrascu,koji se nalazi na sajtu Agencije. Podnosioc zahtjeva je obavezan platiti jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u iznosu od 50,00 eur-a na žiro račun Agencije broj 510-2125-67.

Agencija je dužna da o zahtjevu odluči u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Odobrenje za korišćenje brojeva i/ili adresa sadrži:

  1. podatke o nosiocu odobrenja;
  2. odobrene brojeve i/ili adrese;
  3. namjenu upotrebe odobrenih brojeva i/ili adresa;
  4. datum početka korišćenja odobrenih brojeva i/ili adresa;
  5. period za koji je odobrenje brojeva i/ili adresa izdato;
  6. uslove za korišćenje odobrenih brojeva i/ili adresa.

Nosioc odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa:

  • mora koristiti dodijeljene brojeve i/ili adrese na način kako je određeno odobrenjem;
  • dužan je da plaća godišnju naknadu za korišćenje brojeva i/ili adresa;
  • dužan je da ispunjava zahtjeve pretplatnika za prenosivost broja, u skladu sa Zakonom;
  • dužan je da ispunjava obaveze iz međunarodnih sporazuma I ugovora u vezi sa brojevima i/ili adresama I njihovim dodjeljivanjem I korišćenjem.

Pravo na korišćenje broja i/ili adresa može se prenijeti ili ustupiti drugom pravnom ili fizičkom licu samo uz saglasnost Agencije.

Naknada za korišćenje brojeva I/ili adresa se obračunava od dana izdavanja odobrenja za godinu u kojoj je odobrenje izdato, odnosno do isteka perioda važenja.

Naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa koja je plaćena za godinu u kojoj je oduzeto odobrenje za korišćenje ne vraća se.

OBRASCI ZAHTJEVA ZA BROJEVE I ADRESE