Numeracijom i adresiranjem upravlja Agencija, u skladu sa Planom numeracije i Planom adresiranja, što znači planiranje, upotrebu i dodjelu brojeva i adresa, kao ograničenog resursa, na način kojim se obezbjeđuje njihovo racionalno, ravnomjerno i efikasno korišćenje.

Plan numeracije i Plan adresiranja donosi Agencija.

Planom numeracije utvrđuju se namjena i način korišćenja brojeva za pristup javnim elektronskim komunikacionim mrežama i javnim elektronskim komunikacionim uslugama i njihova dužina, vrsta i struktura.

Plan adresiranja sadrži: određivanje i strukturu kodova međunarodnih signalizacionih tačaka, kodova nacionalnih signalizacionih tačaka, kodova mobilnih mreža, identifikacioni kod mreže za prenos podataka i način upravljanja.