Prenosivost broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da zadrži svoj broj pri promjeni operatora. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu i iz mobilne u mobilnu mrežu. 

Postupak prenosa broja 

Pretplatnik koji želi da prenese broj podnosi Zahtjev za prenos broja kod operatora primaoca broja (operator kod koga pretplatnik prelazi), i to se smatra zahtjevom za raskid ugovora sa operatorom davaocem broja (operaotor sa kojim pretplatnik ima ugovor). Uz zahtjev, pretplatnik je dužan da dostavi i dokaz o plaćenom računu izdatom od strane operatora davaoca broja za poslednji obračunski period koji prethodi periodu u kojem se podnosi zahtjev. Prilikom podnošenja zahtjeva, operator primalac broja vršiće indetifikaciju pretplatnika. Fizička lica dostavljaju na uvid važeći identifikacioni dokument, a pravna lica Rješenje o registraciji iz CRPS Crne Gore. Zahtjev za prenos broja za maloljetna lica podnosi roditelj ili staratelj.

Potrebna dokumenta

 • Zahtjev za prenos broja (zahtjev se dobija u poslovnicama operatora )
 • dokaz o plaćenom računu izdatom od strane operatora davaoca broja za poslednji obračunski period koji prethodi periodu u kojem se podnosi zahtjev.
 • Fizička lica dostavljaju na uvid važeći identifikacioni dokument, a pravna lica Rješenje o registraciji iz CRPS Crne Gore. Zahtjev za prenos broja za maloljetna lica podnosi roditelj ili staratelj.

Obaveze operatora primaoca broja

 • Operator primalac broja mora pretplatnika koji zahtijeva prenos broja pravovremeno upoznati o postupku prenosa, a naročito o:
 • vremenskom periodu u kojem će biti bez usluge (vremenski okvir prenosa broja);
 • nemogućnosti pružanja usluga koje je koristio u mreži davaoca broja nakon prenosa broja u njegovu mrežu;
 • opsegu korišćenja i aktivaciji usluga kod primaoca broja;
 • načinu izmirivanja tekućih dugovanja za obavaljanje usluge u mreži davaoca broja;
 • razlogu nemogućnosti prenosa broja;
 • razlogu kašnjenja prenosa broja;
 • vremenskom roku nakon kojeg može ponovo zahtijevati prenos broja;
 • uslovima prenosa broja.  

 

Razlozi za odbijanje zahtjeva za prenos broja mogu biti:

 • pogrešno ispunjen i/ili nepotpun zahtjev za prenos broja;
 • ako se traženi broj nalazi u procesu prenosa kod drugog operatora, odnosno u slučaju postojanja ranije predatog zahtjeva za prenos tog broja kod drugog operatora,;
 • ako je broj za koji se traži prenos, privremeno ili trajno isključen iz mreže operaora davaoca broja;
 • ako je zahtjevni datum prenosa broja kraći od roka iz tačke 9 ovog člana;
 • ako je pripejd pretplatnik izgubio pravo na korišćenje broja (SIM deaktiviran), ili pretplatnik nije ostvario prvi poziv (SIM neaktivan)
 • ako se traži prenos pojedinačnih brojeva iz PBX serije sa prolaznim biranjem

 

Rok za izvršenje prenosa broja

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi za prenos broja, pretplatniku se određuje datum prenosa broja, koji ne može biti duži od 3 radna dana, a pretplatnik neće moći da telefonira na dan prenosa u periodu od 13.00 – 16.00 časova.

Kada se broj može ponovo prenijeti?

Pretplatnik može da ponovo prenese svoj broj nakon 3 mjeseca od zadnjeg prenosa.

Pravo na žalbu?

Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen, pretplatnik može da podnese prigovor Agenciji.

Naknada za prenos broja

Naknada koju pretplatnik plaća za prenos broja ne može biti veća od 3,50 eura. Ova naknada se dijeli između starog (operatora davaoca broja) i novog (operator primaoc broja) operatora u srazmjeri 80:20. Znači, 80% ovog iznosa, odnosno 2,8€ dobija stari operator, a preostalih 0,7€ pripadaju novom operatoru, koji može osloboditi pretplatnika plaćanja ovog dijela naknade.

Operatori za sada neće naplaćivati ovu nadoknadu.


NAČINI PROVJERE U KOJOJ JE MREŽI TELEFONSKI BROJ 

Mobilnim telefonom za sve mreže

Putem SMS:

Korisnik unosi tekst MREZA 06xxxxxxxx i šalje na broj 14789.

06xxxxxxxx je broj za koji korisnik želi da sazna u kojoj je mreži.

Korisnik dobija povratnu poruku sa traženom informacijom: Broj 6xxxxxxx je korisnik xxxxxxxxx mreze

Ukoliko je korisnik unio pogrešan tekst, dobija poruku: Greška u formatu poslate poruke. Pošaljite poruku u formatu MREZA 06xxxxxxx

Putem USSD:

Korisnik ukuca *136*06xxxxxxx# i pritisne tipku za pozivanje.

06xxxxxxxx je broj za koji korisnik želi da sazna u kojoj je mreži.

Korisnik dobija poruku sadržine: Broj 6xxxxxxx je korisnik xxxxxxxxx mreze

Ukoliko je korisnik unio pogrešan tekst, dobija poruku: Greška u ukucanom formatu. Ukucajte *136*06xxxxxxx#

Putem internet stranice

Korisnici mogu da se informišu o tome u kojoj je mreži željeni broj putem internet stranice Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i portala operatora na slijedećim linkovima:

https://prenosivost.ekip.me/

https://telekom.me/privatni-korisnici/prenesite-svoj-broj-u-telekom-mrezu

https://www.1.me/cg/privatni/usluge/ostale-usluge/prenesi-broj-u-one/

https://mtel.me/Privatni/Korisnicka-zona/Cesta-pitanja/Postpaid

https://mtel.me/Privatni/Korisnicka-zona/Cesta-pitanja/Prepaid

https://telemach.me/podrska/servisi/telefonija/prenos-broja/

Putem posebne aplikacije za mobilne telefone "OPERATOR" firme Restart IT, postavljene na GooglePlay

Korisnici koji posjeduju mobilne smart telefone sa Android operativnim sistemom, do aplikacije na GooglePlay-u mogu doći i putem linka:

https://ukojojsimrezi.me