Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je osnovana 8. marta 2001. godine, Odlukom Vlade Crne Gore, pod nazivom Agencija za telekomunikacije.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija), je nezavisni regulatorni organ za oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti. Agencija je funkcionalno nezavisna od svih subjekata koji eksploatišu elektronske komunikacione mreže, obezbjeđuju opremu ili pružaju servise na tržištima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

Osnovni principi i načela kojima se Agencija rukovodi u postupcima regulacije sektora elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti su: obezbjeđivanje sigurnog i predvidivog ambijenta za poslovanje operatora i njihove investicije,obezbjeđivanje uslova za implementaciju i razvoj novih tehnologija na cijeloj teritoriji Crne Gore uz podsticanje racionalnog korišćenja ograničenih resursa (radio-frekvencije i brojevi/adrese), podsticanje konkurencije uz sprječavanje narušavanja tržišnog takmičenja među operatorima, rješavanje sporova između operatora, zaštita interesa korisnika i njeno neprekidno unapređenje.

Organi Agencije su Savjet Agencije i izvršni direktor Agencije.

Svoje aktivnosti Agencija sprovodi u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 40/13, 56/13, 2/17, 49/19) i Zakonom o poštanskim uslugama ("Službeni list Crne Gore", broj 57/11, 55/16, 55/18), a na osnovu Plana rada.

Plan rada sa finansijskim planom Agencije za narednu kalendarsku godinu usvaja Skupština Crne Gore.

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije razmatra i usvaja Skupština Crne Gore.

Rad Agencije je javan.

Propise koje donosi Agencija objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije. Pored ovih propisa, Agencija na svojoj internet stranici objavljuje:

  • odluke Savjeta;
  • izvode iz registara i baza podataka koje vodi i održava u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama;
  • uporedne preglede kvaliteta i cijena usluga i druge podatke od interesa za zaštitu korisnika;
  • statističke podatke i druge pokazatelje razvoja tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga;
  • plan rada sa finansijskim planom;
  • izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora;
  • druge podatke i informacije u vezi rada Agencije, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.