Statut

X REGISTRI AGENCIJE I BAZA PODATAKA

Registri Agencije

Član 42

Agencija vodi registre u oblasti elektronskih komunikacija, u skladu sa odredbom člana 29 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Agencija vodi registre poštanskih operatora, u skladu sa odredbom člana 67 Zakona o poštanskim uslugama.

Sadržaj i način vođenja registara iz stava 1 i 2 ovog člana propisuje Agencija.

Ovaj statut može se mijenjati na način i po postupku utvđenom za njegovo donošenje.

Baze podataka

Član 43

Agencija vodi i redovno obnavlja bazu podataka imalaca odobrenja za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti u skladu sa zakonom sa svim elementima koje sadrži ta baza.

Agencija vodi i redovno obnavlja bazu podataka radio-frekvencijskog spektra u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Način korišćenja podataka iz baze podataka reguliše se posebnim aktom.

XI TAJNOST PODATAKA

Čuvanje tajnosti podataka

Član 44

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije, Izvršni direktor Agencije i radnici stručnih službi Agencije, kao i druga pravna i fizička lica kojima je Agencija povjerila obavljanje određenih poslova, dužni su čuvati tajnost podatka koji je zvaničnim aktom nadležnog organa kao takav određen ili poslovnu tajnu bez obzira na način na koji su saznali te podatke za vrijeme i nakon prestanka obavljanja funkcije ili radnog odnosa sve dok je taj podatak pod režimom tajnosti ili dok se odlukom organa ili imaoca podatka ne oslobode te obaveze.

Pod podacima ili poslovnom tajnom iz stava 1 ovog člana naročito se smatra:

  1. svaki podatak koji je kvalifikovan poslovnom tajnom u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima;
  2. svaki podatak koji je kvalifikovan poslovnom tajnom u skladu sa opštim aktom ili drugim aktom imaoca podatka;
  3. svaki podatak koji je kvalifikovan poslovnom tajnom u skladu sa opštim aktom Agencije;

Izuzetno od odredbi stava 2 ovog člana neće se smatrati poslovnom tajnom podaci ili akti koji su na bilo koji način javno dostupni ili se objavljuju na osnovu posebnih propisa ili odluka imaoca podataka.

Postupanje sa povjerljivim podacima u oblasi elektronskih komunikacija

Član 45

Operator koji na osnovu zahtjeva Agencije dostavi podatke kojima raspolaže, uključujući i finansijske, kao i podatke koji se odnose na razvoj mreže ili usluga koji mogu biti od uticaja na njegove veleprodajne usluge, dužan je da jasno navede koje podatke smatra povjerljivim.

Ako su podaci koji su dostavljeni označeni kao povjerljivi, suprotno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i zaštita neobjavljenih podataka, Agencija ih neće smatrati povjerljivim.

Agencija je dužna da sa tim podacima iz stava 1 ovog člana, postupa na način kojim se obezbjeđuje njihova povjerljivost, ako se radi o povjerljivim podacima.

Tajnost poštanskih pošiljki

Član 46

Poštanski operatori dužni su da obezbijede tajnost poštanskih pošiljki.

Lica zaposlena kod poštanskog operatora ne smiju davati podatke o poštanskim pošiljkama neovlašćenim licima.

Poštanski operatori mogu pribaviti podatke o poštanskim pošiljkama samo u obimu koji je potreban za obavljanje poštanskih usluga.

Izuzetno, tajnost poštanskih pošiljki može se narušiti, u skladu sa zakonom.

XII ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu

Član 47

U Agenciji se mora obezbijediti zaštita na radu i obezbijediti zaštita ljudi i imovine u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast zaštite na radu.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene Statuta

Član 48

Ovaj Statut može se mijenjati na način i po postupku utvđenom za njegovo donošenje.

Tumačenje Statuta

Član 49

U slučaju nesaglasnosti u primjeni odredaba Statuta za njegovo tumačenje nadležan je Savjet Agencije.

Prestanak dosadašnjeg Statuta

Član 50

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj: 01-3637/2 od 27.02.2009. godine

Stupanje na snagu

Član 51

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a nakon dobijanja saglasnosti od strane Skupštine Crne Gore.
Broj: 0901- 4557/1

Podgorica,19.09.2013. godine

SAVJET AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

I POŠTANSKU DJELATNOST

PREDSJEDNIK

Dr Šaleta Đurović