Nadležnosti

U ostvarivanju svojih funkcija u oblasti elektronskih komunikacija, Agencija je, shodno odredbi člana 11 Zakona o elektronskim komunikacijama, nadležna da: 

 1. donosi propise na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom;  
 2. donosi plan adresiranja i plan numeracije i kontroliše njihovu primjenu;  
 3. priprema predlog plana namjene radio-frekvencijskog spektra i kontroliše njegovu primjenu;  
 4. donosi planove raspodjele radio-frekvencija i kontroliše njihovu primjenu;  
 5. priprema stručne osnove za izradu propisa koje donose Vlada i Ministarstvo na osnovu ovog zakona;  
 6. vrši kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra;  
 7. preduzima mjere radi obezbjeđenja racionalnog upravljanja ograničenim resursima;
 8. vrši koordinaciju korišćenja radio-frekvencija sa organima i/ili organizacijama drugih država;  
 9. podstiče racionalno korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture u skladu sa ovim zakonom;  
 10. sprovodi postupke dodjele ograničenih resursa na nediskriminatornim osnovama;  
 11. izdaje odobrenja za korišćenje ograničenih resursa;
 12. vodi i održava registre i baze podataka u skladu sa zakonom;  
 13. utvrđuje visinu naknada koje Agenciji plaćaju fizička i pravna lica na način utvrđen ovim zakonom;  
 14. rješava po žalbama korisnika, razmatra inicijative i utvrđuje postupak zaštite interesa i prava korisnika;  
 15. rješava sporove na tržištu elektronskih komunikacija;  
 16. prati razvoj Univerzalnog servisa, upravlja prikupljanjem naknada za finansiranje Univerzalnog servisa i određuje operatora Univerzalnog servisa;  
 17. redovno objavljuje podatke o pokazateljima razvoja tržišta u skladu sa zakonom;  
 18. sprovodi analizu relevantnih tržišta, utvrđuje operatore sa značajnom tržišnom snagom i preduzima regulatorne mjere za sprječavanje negativnih efekata značajne tržišne snage operatora;  
 19. vrši stručni nadzor nad radom operatora, u skladu sa zakonom, tehničkim propisima i standardima, koji se primjenjuju u Crnoj Gori;  
 20. vrši stručni nadzor nad izvršavanjem obaveza operatora u vanrednim situacijama;  
 21. sarađuje sa regulatornim organima drugih država, a u okviru svojih nadležnosti učestvuje i u radu upravnih i radnih tijela nadležnih evropskih i međunarodnih organizacija i institucija u oblasti elektronskih komunikacija; 
 22. ispituje tržište i javno mnjenje i sprovodi otvorene konsultacije u skladu sa zakonom;  
 23. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.  

U ostvarivanju svojih funkcija u oblasti poštanske djelatnosti, Agencija je, shodno odredbi člana 65 Zakona o poštanskim uslugama, nadležna da: 

 1. utvrđuje kriterijume za određivanje cijena univerzalne poštanske usluge;
 2. priprema stručne osnove za izradu propisa koje donosi Ministarstvo u skladu sa ovim zakonom;
 3. izdaje i oduzima posebne licence i licence za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga;
 4. vodi registar poštanskih operatora;
 5. vrši regulaciju tržišta poštanskih usluga i radi periodične analize poštanskog tržišta;
 6. sarađuje sa organima i tijelima Svjetskog poštanskog saveza i Evropske Unije i vrši razmjenu podataka i redovno obavještavanje tih organa u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim obavezama;
 7. sarađuje sa regulatornim organima država članica Evropske Unije i drugih država;
 8. učestvuje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih evropskih i međunarodnih organizacija i institucija na području poštanskih usluga;
 9. utvrđuje iznos i verifikuje obračun neto troška univerzalne poštanske usluge;
 10. utvrđuje ispunjenost uslova za dobijanje posebne licence i licence za obavljanje poštanskih usluga;
 11. prati primjenu cijena poštanskih usluga;
 12. daje saglasnost na opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga poštanskih operatora;
 13. prati razvoj poštanskih usluga;
 14. daje saglasnost na uslove i cijene pristupa mreži univerzalnog poštanskog operatora;
 15. rješava sporove između operatora u vezi sa pristupom mreži univerzalnog poštanskog operatora;
 16. odlučuje po prigovorima korisnika poštanskih usluga;
 17. vrši stručni nadzor nad radom poštanskih operatora;
 18. prati stanje i razvoj tržišta poštanskih usluga i preduzima mjere za obezbjeđivanje konkurentnosti na tržištu poštanskih usluga;
 19. daje stručna mišljenja za primjenu ovog zakona;
 20. objavljuje svoje akte i akte Svjetskog poštanskog saveza na svojoj internet stranici;
 21. vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.