Etički kodeks

Etičkim kodeksom zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost utvrđuju se etički standardi i pravila ponašanja zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost djelatnost, Izvršnog direktora i članova Savjeta Agencije, koji se primjenjuju u međusobnim odnosima u Agenciji, odnosima prema građanima, korisnicima elektronskih komunikacionih i poštanskih usluga, službenicima i namještenicima u državnoj upravi i lokalnim samoupravama, operatorima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, drugim subjektima sa kojima Agencija ostvaruje poslovne odnose i saradnju, odnosu prema radu i odnosu prema Agenciji.