Plan rada sa finansijskim planom Agencije za narednu kalendarsku godinu usvaja Skupština Crne Gore, u skladu sa članom 24 Zakona o elektronskim komunikacijama.