Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije razmatra i usvaja Skupština Crne Gore, u skladu sa članom 26 Zakona o elektronskim komunikacijama.