USLUGE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA -prigovor i žalba-

Korisnik ima pravo da operatoru podnese prigovor na pristup i kvalitet usluga i na račun za pružene usluge.

Prigovor na pristup i kvalitet usluga korisnik podnosi operatoru nakon utvrđivanja nepravilnosti, bez odlaganja, a prigovor na račun za usluge u roku od osam dana od dana prijema računa, u pisanoj formi.

Operator je dužan da o prigovoru odluči u roku od osam dana od dana prijema prigovora i dostavi korisniku obrazloženu odluku, u pisanoj formi.

Ako operator odbije prigovor korisnika ili ne odluči u roku, korisnik ima pravo da u roku od 15 dana od dana isteka, podnese žalbu Agenciji, u pisanoj formi.

Agencija odlučuje po žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

E-mail na koji se možete uputiti žalbu Agenciji je zastitakorisnika@ekip.me

POŠTANSKE USLUGE -Reklamacije I PRIGOVOR-

Ako korisnik poštanskih usluga smatra da registrovana poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili je uručena sa zakašnjenjem ili da posebno ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cjelini, može poštanskom operatoru da podnese reklamaciju u roku od šest mjeseci od dana predaje poštanske pošiljke.

Reklamaciju zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja registrovane poštanske pošiljke korisnik poštanskih usluga mora podnijeti odmah pri uručenju poštanske pošiljke, odnosno najkasnije narednog radnog dana. Ako pošiljalac, odnosno primalac ne podnese reklamaciju u predviđenom roku, gubi prava koja mu u ovim slučajevima po Zakonu  o poštanskim uslugama pripadaju.

Poštanski operator dužan je da se izjasni o osnovanosti reklamacije u roku od 10 dana od dana prijema reklamacije u unutrašnjem saobraćaju, odnosno u roku od 60 dana u međunarodnom saobraćaju. Ako se poštanski operator u roku od 60 dana ne može izjasniti o opravdanosti reklamacije za pošiljku u međunarodnom poštanskom saobraćaju zbog nedostavljanja podataka od drugog poštanskog operatora, dužan je o tome pisano obavijestiti podnosioca reklamacije sa naznakom na koji način je postupljeno po reklamaciji i obavijesti ga do kada će reklamacija biti riješena

Protiv odluke poštanskog operatora o rješavanju reklamacije može se podnijeti prigovor  Agenciji.

Prigovor se može podnijet Agenciji i u slučaju nedostavljanja odgovora po podnesenoj reklamaciji.

Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema odluke o reklamaciji, odnosno isteka roka za odgovor na reklamaciju.

Agencija je dužna da odluči po prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.