kvalitet usluga

2020 godina

MJERENJE KVALITETA PRENOSA PODATAKA U MOBILNIM MREŽAMA

Rezultati mjerenja kvaliteta prenosa podataka u mobilniom mrežama pokazuju da je prosječna brzina prenosa podataka na zadovoljavajućem nivou u svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori. Najveće prosječne brzine prenosa podataka se ostvaruju u mobilnoj mreži Crnogorskog Telekoma, zatim Telenora, a najmanje u mobilnoj mreži Mtela.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je krajem 2019. i početkom 2020. godine izvršila mjerenja parametara kvaliteta usluge u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u cilju provjere ispunjenosti zahtjeva nakon treće godine važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, dodijeljenih u postupku aukcije spektra 2016. godine. Mjerenja su sprovedena specijalizovanom mjernom opremom, uz korišćenje SIM kartica mobilnih operatora bez ograničenja u pogledu protoka i prenešene količine podataka, a obuhvatila su sve gradove, najvažnije putne pravce i jedan dio seoskih oblasti u Crnoj Gori. Mjerna ruta je za svakog operatora odabrana tako da obuhvati teritoriju za koju je putem softverske predikcije prijemnog polja utvrđena pokrivenost signalom mreže, a koja obuhvata zahtijevani broj stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Prikupljajući mjerne uzorke u svim opštinama u Crnoj Gori i duž putnih pravaca sa mjernim vozilom je pređeno je oko 6.000 km.

 

2019 godina

 

2018 godina

2018 godine (eng)

2016 godina

2019 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2019. godinu

I kvartal

2019 godine

II kvartal

2019 godine

III kvartal

2019 godina

IV kvartal

2018 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2018. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2017 godina

I kvartal

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2017. godinu

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

 

2016 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2016. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2015 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2015. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2014 godina

IV kvartal

III kvartal

II kvartal

I kvartal

2013 godina

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2012 godina