kvalitet usluga

2020 godina

MJERENJE KVALITETA PRENOSA PODATAKA U MOBILNIM MREŽAMA

Rezultati mjerenja kvaliteta prenosa podataka u mobilniom mrežama pokazuju da je prosječna brzina prenosa podataka na zadovoljavajućem nivou u svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori. Najveće prosječne brzine prenosa podataka se ostvaruju u mobilnoj mreži Crnogorskog Telekoma, zatim Telenora, a najmanje u mobilnoj mreži Mtela.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je krajem 2019. i početkom 2020. godine izvršila mjerenja parametara kvaliteta usluge u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u cilju provjere ispunjenosti zahtjeva nakon treće godine važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, dodijeljenih u postupku aukcije spektra 2016. godine. Mjerenja su sprovedena specijalizovanom mjernom opremom, uz korišćenje SIM kartica mobilnih operatora bez ograničenja u pogledu protoka i prenešene količine podataka, a obuhvatila su sve gradove, najvažnije putne pravce i jedan dio seoskih oblasti u Crnoj Gori. Mjerna ruta je za svakog operatora odabrana tako da obuhvati teritoriju za koju je putem softverske predikcije prijemnog polja utvrđena pokrivenost signalom mreže, a koja obuhvata zahtijevani broj stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Prikupljajući mjerne uzorke u svim opštinama u Crnoj Gori i duž putnih pravaca sa mjernim vozilom je pređeno je oko 6.000 km.

 

 

2019 godina

 

2018 godina

2018 godine (eng)

2016 godina

2020 godina

I kvartal

2020 godina

II kvartal

 

2019 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2019. godinu

I kvartal

2019 godine

II kvartal

2019 godine

III kvartal

2019 godina

IV kvartal

2018 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2018. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2017 godina

I kvartal

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2017. godinu

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

 

2016 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2016. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2015 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2015. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2014 godina

IV kvartal

III kvartal

II kvartal

I kvartal

2013 godina

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2012 godina