normativno pravni okvir za univerzalni servis

Uredba o minimalnom skupu usluga koje obuhvata Univerzalni servis

"Službeni list Crne Gore" broj 46/14

Pravilnik o utvrđivanju liste kategorija korisnika posebnih povoljnosti u korišćenju usluga Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 52/14

Pravilnik o utvrđivanju brzine prenosa podataka za funkcionalan pristup internetu putem Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 46/14 i 80/18

Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 45/14

Pravilnik o načinu procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa Univerzalnog servisa za socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom

"Službeni list Crne Gore" broj 33/14 , 13/17

Pravilnik o vrstama povoljnosti i posebnim mjerama za pristup javnim elektronskim komunikacionim uslugama za lica sa invaliditetom

"Službeni list Crne Gore" broj 043/14, 026/17

Pravilnik o obezbjeđivanju pristupa licima sa invaliditetom broju 112 i brojevima hitnih službi

"Službeni list Crne Gore" broj 042/14 i 034/17

Pravilnik o kvalitetu usluga Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 23/14

Pravilnik o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 12/14

Pravilnik o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa

„Službeni list Crne Gore“ broj 56/13