JAVNE NABAVKE

16.10.2020 godine

Tenderska dokumentacija broj 20 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga administriranja sistem Centralne baze prenesenih brojeva u Crnoj Gori

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o prekidu postupka javne nabavke

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

06.07.2020. godine

Tenderska dokumentacija broj 16 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konsultantskih usluga za izradu i implementaciju Bottom-up LRIC troškovnih modela za fiksnu i mobilnu mrežu usluge.

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

03.07.2020. godine

Tenderska dokumentacija broj 13 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku izvođenja radova na investicionom i tekućem održavanju glavnog kontrolno-mjernog centra.

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke

29.05.2020. godine

Tenderska dokumentacija broj 3 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku računara i operativnih sistema

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

15.05.2020. godine

Tenderska dokumantacija broj 33 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke usluge održavanja kalkulatora – alata za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektonske komunikacione usluge

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

13.05.2020. godine

Tenderska dokumantacija broj 20 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke usluga administriranja Centralne baze podataka prenešenih brojeva u Crnoj Gori

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

12.05.2020. godine

Tenderska dokumentacija broj 37 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji objekta daljinski upravljane kontrolno mjerne stanice (DUKMS) Mrkošnica u Opštini Nikšić.

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

08.05.2020. godine

Tenderska dokumentacija broj 25 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke usluga osiguranja i registracije motornih vozila

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

21.04.2020. godine

Tenderska dokumentacija broj 2 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke portabilne goniometrijske antene (20 MHz do 1,3 GHz) sa pratećom opremom i softverom za korišćenje uz mjerni uređaj R&S DDF007

Ovdje možete preuzeti Izmjene I tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

21.04.2020. godine

Tenderska dokumentacija broj 29 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke usluge telekomunikacionog povezivanja kontrolno - mjernih stanica u Sistem za kontrolu i monitoring RF spektra Crne Gore

19.02.2020. godine

Tenderska dokumentacija broj 15 iz 2020 godine za otvoreni postupak javne nabavke za usluge unapređenja georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Izmjene I tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

23.09.2019. godine

Tenderska dokumentacija broj 44 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge softvera za upravljanje dokumentom.

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Izmjene I tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

05.06.2019. godine

Tenderska dokumentacija broj 43 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe: Motornog vozila, shodno specifikaciji.

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

14.05.2019. godine

Tenderska dokumentacija broj 15 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova na uređenju terena oko Glavnog i Regionalnog kontrolno-mjernog centra u opštinama Podgorica i Bar.

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke

08.05.2019. godine

Tenderska dokumentacija broj 20 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku računara i operativnih sistema

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Izmjene I tenderske dokumentacije

07.05.2019. godine

Tenderska dokumentacije broj 23 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku registra telefonskih brojeva i e-mail adresa korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke odnosno pozive u svrhu direktnog marketinga

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

07.05.2019. godine

Tenderska dokumentacija broj 2 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude za II godinu Okvirnog sporazuma

06.05.2019. godine

Tenderska dokumentacija broj 8 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga zanatskih radova (molerski,farbarski, parketarski i stolarski radovi) u poslovnom objektu Agencije.

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Izmjene I tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

02.04.2019. godine

Tenderska dokumentacija broj 17 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja termotehničkih instalacija

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene I tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene II tenderske dokumentacije

18.03.2019. godine

Tenderska dokumentacija broj 1 iz 2019 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge unapređenja georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljajnu postupka

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

26.12.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 46 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku softvera za upravljanje dokumentom

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljajnu postupka

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

21.12.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 38 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja kalkulatora - alata za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

21.12.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 10 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga termotehničkih instalacija

Ovdje možete preuzeti Odluku obustavljanju postupka

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

10.12.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 8 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja instalacija slabe struje

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

10.12.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 26 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku opreme za sprovođenje stručnog nadzora na emisionoj opremi korisnika radio - frekvencija

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

19.11.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 27 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku licenci za softvere za upravljanje i planiranje radio-frekvencijskim spektrom kao i pružanje usluge održavanja i podrške za postojece licence

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja I tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najponvoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude za drugu godinu sprovođenja Okvirnog sporazuma

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci za drugu godinu sprovođenja Okvirnog sporazuma 19.11.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 33 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum

15.11.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 24 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku avio karata za službena putovanja zaposlenih

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o prekidu postupka javnih nabavki

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja I tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašjnenja II tenderske dokumentacije

11.10.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 1 iz 2018 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga unapređenja georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture

Postupak javne nabavke poništen po rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj: UP.0905-467/2018 od 11.01.2019.

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja 1 tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja 2 tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja 3 tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja 4 tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja 5 tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja 6 tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja 7 tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja 8 tenderske dokumentacije

20.09.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 45 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku nadogradnje kontrolno-mjerne opreme i softvera za mjerenje vrijednosti parametara kvaliteta GSM/UMTS/LTE mreža.

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju postupka

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja I tenderske dokumentacije

07.09.2018. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 18 i 44 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba po partijama.

Partija 1: Nabavka i nadogradnja kontrolno-mjerne opreme i pratećeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala sa instalacijom i ugradnjom na lokaciji Crni rt (RKMC) i integracijom u postojeći sistem

Partija 2: Nabavka seta monitoring antena za jednu Daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu

Ovdje možete preuzeti Izmjene I tenderske dokumentacije

02.08.2018.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 14 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge implementacije i održavanja sistema za mjerenje i analizu kvaliteta javne elektronske komunikacione usluge Internet pristupa

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

09.07.2018.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 30 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku vatrootpornih ormana za skladištenje dokumentacije

Postupak javne nabavke poništen po rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj: UP.0903-423/2018 od 10.12.2018.

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

22.06.2018.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 3 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji daljinski upravljane kontrolnomjerne stanice u opštini Ulcinj

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

15.06.2018.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 7 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge izgrade plana migracije na protokol IPv6 u Crnoj Gori

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

05.06.2018.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 2 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku motornih vozila za potrebe Agencije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

04.06.2018.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 26 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe, opreme za sprovođenje stručnog nadzora na emisionoj opremi korisnika radio-frekvencija

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke

18.05.2018.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 43 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga nadzora alarmnih uređaja u objektima

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum za javnu nabavku

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

 

24.04.2018.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 20 iz 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke a nabavku računara i operativnih sistema.

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

28.12.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 47 iz 2017. godine za otvoreni postupak javne nabavke izvođenja zanatskih poslova na poslovnom prostoru Agencije (molerski, farbarski i stolarski radovi)

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju procesa javne nabavke

27.12.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 9 iz 2017. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe, oprema za sprovođenje stručnog nadzora na emisionoj opremi korisnika radio-frekvencija

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju procesa javne nabavke

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

27.12.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 8 iz 2017. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

27.12.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 12 iz 2017 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga putničkih agencija - nabavka avio karata za službena putovanja zaposlenih

27.12.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 33 iz 2017. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku vatrootpornih ormana za skladištenje dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju procesa javne nabavke

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

 

27.12.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 39 iz 2017. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga nadzora alarmnih uređaja u objektima

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju javne nabavke

08.09.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 5 iz 2017. godine za postupak javne nabavke za nabavku konsultantskih usluga na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji

11.08.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 29,30 i 56 iz 2017.godine, za postupak javne nabavke za nabavku radova po partijama: Partija 1 - Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolo-mjernog centra na Dajbabskoj Gori, Partija 2 - Izrada i ugradnja staklene zaštititne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori, Partija 3 - Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

04.08.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 25/2017, za postupak javne nabavke za nabavku roba: Sredstava i preparata za higijenu (higijenski potrošni materijal)

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum za javnu nabavku

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

03.08.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 18 i 19 iz 2017.godine, za postupak javne nabavke za nabavku roba: Partija 1 – Roba za potrebe bifea Agencije i Partija 2 – Sredstava i preparata za održavanje poslovnih prostorija.

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci (Partija 1)

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci (Partija 2)

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

 

02.08.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 7/2017 za postupak javne nabavke za nabavku Robe ručnog analizatota spektra ili ručnog prijemnika za radio-frekvencijski opseg od 10 MHz do 40 GHz

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

 

02.08.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 1/2017 za postupak javne nabavke za nabavku Usluge implementacije i održavanja sistema za mjerenje i analizu kvaliteta javne elektronske komunikacione usluge Internet pristupa.

Ovdje možete preuzeti Rješenje o poništavanju postupka Javne nabavke

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

06.07.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 5/2017 za postupak javne nabavke za nabavku konsultantskih usluga na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji

29.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 8/2017 za postupak javne nabavke za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra.

Ovdje možete preuzeti Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke

 

28.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija brpj 10 i 11 iz 2017.godine, za postupak javne nabavke za nabavku robe po partijama

  • Partija 1:Antena za goniometrisanje izvora radio emisija u opsegu od 20 MHz do 1,3 GHz
  •  Partija 2:Softverska nadogradnja prijemnika-goniometra R&S DDF007 sa GPS opcijom

Ovdje možete preuzeti Odluku (resenje) o obustavljanju postupka javne nabavke

 

23.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 45/2017 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluga redovnog održavanja agregata u objektima Agencije: Glavnom kontrolno-mjernom centru (GKMC) u Podgorici i Regionalnom kontrolno-mjernom centru (RKMC) u Baru

Ovdje možete preuzeti Odluku(resenje) o obustavljanju postupka javne nabavke

 

23.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 46/2017 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluga izrade i štampanja reklamnog materijala

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku usluga izrade i štampanja reklamnog materijala

 

21.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 3/2017 za postupak javne nabavke za nabavku motornog vozila

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku motornog vozila

 

15.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 50/2017 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku printera i skenera

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku roba printera i skenera

 

15.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 42/2017 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku guma za službena vozila Agencije

15.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 43/2017 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku

  • Novog rezervnog baterijskog napajanja (UPS uređaj) na objektu Regionalnog kontrolno mjernog centra (RKMC) u Bar
  • Zamjene baterije na rezervnom baterijskom napajanju u
    Digitalnoj kontrolno mjernoj stanici (DMKMS) i
  • Akumulatora za dizelski agregat na Glavnom kontrolno-mjernom centru (GKMC) u Podgorici

Ovje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku šopingom

14.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 17/2017 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku računara i operativnih sistema

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku računara i operativnih sistema

 

12.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 5/2017 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konsultantskih usluga na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po CCA/LIRIC metodologiji

09.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 24/2017 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge održavanja instalacija jake struje za objekte Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor u drugoj godini primjene okvirnog sporazuma

09.06.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacije broj 26 iz 2017 godine za otvoreni postupak javne nabavke usluga profesionalnog obezbjeđenja imovine

14.04.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Ugovor za otvoreni postupak javne nabavke

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum za otvoreni postupak javne nabavke

Ovdje možete preuzeti Ugovor za otvoreni postupak javne nabavke

03.04.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 2 iz 2017 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku serverske opreme i opreme sa skladištenje podataka, kao i sistemskog rješenja za backup podataka sa implementacijom

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku serverske opreme i opreme sa skladištenje podataka, kao i sistemskog rješenja za backup podataka sa implementacijom

17.03.2017.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 22 i 23 iz 2017 godine za postupak javne nabavke za nabavku softvera za zaštitu podataka i antivirusnog softvera po partijama

Ovdje možete preuzeti Ugovor u četvroj godini primjene okvirnog sporazuma - Partija 1

Ovdje možete preuzeti Ugovor u četvroj godini primjene okvirnog sporazuma - Partija 2

Ovdje možete preuzeti Ugovor u trećoj godini primjene okvirnog sporazuma - Partija 1

Ovdje možete preuzeti Ugovor u trećoj godini primjene okvirnog sporazuma - Partija 2

Ovdje možete preuzeti Ugovor u drugoj godini primjene okvirnog sporazuma - Partija 1

Ovdje možete preuzeti Ugovor u drugoj godini primjene okvirnog sporazuma - Partija 2

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum za nabavku sofrvera za zaštitu podataka - Partija 1

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum za nabavku antivirusnog softvera - Partija 2

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku softvera za zaštitu podataka - Partija 1

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku antivirusnog softvera - Partija 2

29.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija  broj 27/16 za postupak javne nabavke za nabavku guma za službena vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za postupak javne nabavke za nabavku gume za službena vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

29.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 34/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku DVB-T2 prenosnog prijemnika

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

29.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 31/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova za izradu i ugradnju staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori u Podgorici

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Rješenje o obustavljanju procesa javne nabavke

29.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 33/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3GHz do 43GHz

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

29.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 36/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova na investicionom održavanju objekta glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori u podgorici

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Rješenje o obustavljanju procesa javne nabavke

29.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 40/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dokument menadžment sistema

Ovdje možete preuzeti Izmjenu tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Rješenje o obustavljanju procesa javne nabavke

23.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacjia broj 19/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge Izrada Studije o mogućnostima korišćenja radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za IMT sisteme

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge Izrada Studije o mogućnostima korišćenja radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za IMT sisteme

23.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 47/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluga održavanja telefonske centrale, video nadzora i sistema kartica.

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku Usluga održavanja telefonske centrale, video nadzora i sistema kartica

23.12.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 48/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluga nadzora alarmnih uređaja u objektima

Ovdje možete preuzeti Izmjene tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za pružanje Usluga nadzora alarmnih uređaja u objektima

29.11.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 3/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku Usluga putničkih agencija (nabavka avio karata za službena putovanja zaposlenih)

Ovdje možete preuzeti pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Izmjenu tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti pojašnjenje tenderske dokumentacije

29.11.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacije broj 45/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluga istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Ovdje m'ožete preuzeti Ugovor  za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluga istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

31.10.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 18/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra

31.10.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 27/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku guma za službena vozila Agencije.

26.10.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 23/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe Nadogradnje kontrolno-mjernog softvera za daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Pljevljima, Rožajama i Kotoru.

05.10.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 34/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku DVB-T2 prenosnog prijemnika

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke

23.09.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 10 i 11/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe kancelarijskog materijala, po partijama.

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala partija 1

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala partija 2

Ovdje možete preuzeti Ugovor za drugu godinu primjene okvirnog sporazuma Partija 1

Ovdje možete preuzeti Ugovor za drugu godinu primjene okvirnog sporazuma Partija 2

Ovdje možete preuzeti Ugovor za treću godinu primjene okvirnog sporazuma Partija 1

Ovdje možete preuzeti Ugovor za treću godinu primjene okvirnog sporazuma Partija 2

Ovdje možete preuzeti Ugovor za četvrtu godinu primjene okvirnog sporazuma Partija 1

Ovdje možete preuzeti Ugovor za četvrtu godinu primjene okvirnog sporazuma Partija 2

23.09.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 9/16 za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva za službena vozila Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva za službena vozila Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za drugu godinu primjene okvirnog sporazuma

20.07.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 33/16 za postupak javne nabavke za izbor najpoboljnije ponude za nabavku seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3GHz do 43 GHz.

Izmjene i dopune tenderske dokumentacije broj 33/16 za izbor najpoboljnije ponude za nabavku seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3GHz do 43 GHz.

10.08.2016.godine

Izmjene II tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku prenosnog seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3 GHz do 43 GHz, broj 0102 – 4067/7 od 20. 07. 2016. godine

20.07.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 32/16 za postupak javne nabavke za izbor najpoboljnije ponude za nabavku prenosnog sistema ("backpack") za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreža.

Izmjene i dopune tenderske dokumentacije broj 32/16 za postupak javne nabavke za izbor najpoboljnije ponude za nabavku prenosnog sistema ("backpack") za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreža.

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci prenosnog sistema ("backpack") za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreže

07.07.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 24/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku računara i operativnih sistema.

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku računara i operativnih sistema.

07.07.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacije broj 28/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku laserskih printera i skenera.

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku printera i skenera.

 

01.07.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 18/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra

Ovdje možete preuzeti Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke

28.06.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 50/16 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku opreme, instalacije i podešavanja rješenja za unapređenje bezbijednosti informacionog sistema

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavi

23.06.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 9/16 za postupak javne nabavke za izbor najpoboljnije ponude za nabavku goriva  za službena vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

22.06.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacije broj 20 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga izrade i štampanja reklamnog materijala

Ovdje možete preuzeti tehničke karakteristike predmeta javne nabavke

27.05.2016. godine

Tenderska dokumentacija

Izmjene tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge osiguranja zaposlenih u Agenciji i osiguranje imovine Agencije po partijama (Partija 1: Osiguranje zaposlenih u Agenciji i Partija 2: Osiguranje imovine Agencije), broj 0102 – 641 /9 od 20. 04. 2016. godine

Izmjene tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge osiguranja zaposlenih u Agenciji i osiguranje imovine Agencije po partijama (Partija 1: Osiguranje zaposlenih u Agenciji i Partija 2: Osiguranje imovine Agencije), broj: 0102 – 641 /9 od 20. 04. 2016. godine.

Ovdje možete preuzeti Ugovor za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge osiguranja zaposlenih u Agenciji i osiguranje imovine Agencije po partijama (Partija 1: Osiguranje zaposlenih u Agenciji

Ovdje možete preuzeti Ugovor za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge osiguranja zaposlenih u Agenciji i osiguranje imovine Agencije po partijama (Partija 2: Osiguranje imovine Agencije

24.05.2016. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 7 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konsultantskih usluga na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po CCA/LIRIC metodologiji.

Izmjena tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konsultantskih usluga na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po CCA/LIRIC metodologiji broj: 0102-3040/7 od 20.05.2016.godine

20.04.2016. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 46 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku sredstava i preparata za higijenu, na godišnjem nivou.

 

20.04.2016. godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 6 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga osiguranja i registracije motornih vozila

Ovdje možete preuzeti Ugovor za postupak javne nabavke za nabavku motornog vozila

28.03.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 10 i 11/16 za postupak javne nabavke za nabavku robe kancelarijskog materijala, po partijama.

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke broj 10 i 11/16 u vezi nabavke kancelarijskog materijala, po partijama.<<<Preuzmi

17.03.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 12/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na gromobranskoj instalaciji na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici

 

17.03.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 14/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga održavanja instalacije jake struje za objekte Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

 

17.03.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacije broj 26/16 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku antivirusnog softvera

Ugovor za javnu nabavku izmjeđu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Digit Montenegro d.o.o.

 

10.03.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija broj 1/16 za postupak javne nabavke za nabavku usluga administriranja sistema Centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci <<<Preuzmi

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci <<<Preuzmi

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci <<<Preuzmi

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci <<<Preuzmi

25.01.2016.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 37/2016 za postupak javne nabavke šopingom za nabavku:

Partija 1 - Usluge istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Partija 2 - Usluge istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika poštanskih usluga u Crnoj Gori

 

25.12.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 6/2015 za nabavku robe Real-Time Analizator Spektra.<<<Preuzmi

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci.

18.12.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 13/2015 za nabavku usluga administriranja sistema Centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori.<<<Preuzmi

 

18.12.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacjia za otvoreni postupak javne nabavke broj 28/2015 za uslugu izrade projekta senzorske mreže za pokrivanje urbane sredine Glavnog grada Podgorice u svrhu kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra u opsegu do 6 GHz.<<<Preuzmi

Pojašnjenja Tenderske dokumentacije Agencije broj 0102-1285/5 od 18.12.2015. godine, na zahtjev zainteresovanog lica.<<<Preuzmi

Pojašnjenja Tenderske dokumentacije Agencije broj 0102-1285/5 od 18.12.2015. godine, na zahtjev zainteresovanog lica dostavljenog Agenciji dana 24.12.2015. godine, na osnovu člana 56 Zakona o javnim nabavkama.<<<Preuzmi

Ovjde možete preuzeti Ugovor za uslugu izrade projekta senzorske mreže za pokrivanje urbane sredine Glavnog grada Podgorice.

10.12.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 35/2015 za nabavku laserskih printera i skenera.<<<Preuzmi

 

10.12.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 44/2015 za nabavku usluga održavanja telefonske centrale, video nadzora i sistema kartica.<<<Preuzmi

 

06.11.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 8/2015 za usluge telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore

Ovdje možete preuzeti Ugovor zaključen u trećoj godini primjene Okvirnog sporazuma

Ovdje možete preuzeti Ugovor o javnoj nabavci

Ovdje možete preuzeti Okvirni sporazum

11.09.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 14/2015 za nabavku usluga profesionalnog obezbijeđenja imovine.<<<Preuzmi

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku usluga profesionalnog obezbjeđenja imovine.

 

05.08.2015.godine

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak - šoping

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak - šopingom broj 35/2015 za nabavku printera i skenera, u skladu sa Tehničkom specifikacijom. <<<Preuzmi

 

09.07.2015.godine

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak - šoping

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak - šopingom broj 31/2015 za nabavku usluga izrade i štampanja reklamnog materijala, u skladu sa Tehničkom specifikacijom. <<<Preuzmi

 

03.07.2015.godine

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak - šoping

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak - šopingom broj 3/2015 za nabavku tablet računara, u skladu sa Tehničkom specifikacijom. <<<Preuzmi

Ugovor o javnoj nabavci roba <<<Preuzmi

 

22.06.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 9/2015 za nabavku roba računara i operativnih sistema u skladu sa tehničkim karakteristikama i specifikacijom predmeta javne nabavke.<<<Preuzmi

Ugovor o javnoj nabavci <<<Preuzmi

 

20.05.2015.godine

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2015 za nabavku konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža metodom aukcije spektra.

Tenderska dokumentacija od 20. 05. 2015.godine <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 27. 05. 2015. <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 29. 05. 2015. <<<Preuzmi

Dopuna tenderske dokumentacije od 03. 06. 2015. <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 11. 06. 2015. <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 12. 06. 2015. <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 12. 06. 2015. <<<Preuzmi

Ugovor o javnoj nabavci <<<Preuzmi 

 

30.04.2015.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 1/2015 za Izradu centralizovane georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture, koja omogućava integraciju sa prostornim podacima <<<Preuzmi

Ugovor o javnoj nabavci <<<Preuzmi

 

 

20.04.2015.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 32/2015 za održavanje poslovnog informacionog sistema Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na period od godinu dana, u skladu sa opisom usluga u tački V ovog zahtjeva - Tehnička specifikacija.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

09.04.2015.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 2/2015 za izbor Konsultantske usluge za izvršenje projekta Izrada Pravilnika vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge, odnosno izvršenje projekta računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva, koji uključuje podršku u nadzoru implementacije propisanog načina vođenja računovodstva i revidiranje troškovnih modela izradjenih na bazi Pravilnika. <<<Preuzmi

Ugovor o javnoj nabavci <<<Preuzmi

 

09.04.2015.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 4/2015 za izbor Usluge savjetovanja na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po LRIC metodologiji tj. konsultantske usluge za izvršenje projekta računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo koji uključuje nadzor nad implementacijom metodologije CCA/LRIC, obračun ponderisanog troška kapitala za 2014. godinu, kontrolu troškovnih modela, kao i pregled revidiranih regulatornih finansijskih izvještaja (RFI)i Izvještaja nezavisnog revizora.. <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluge <<<Preuzmi

 

04.03.2015.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 34/2015 za nabavku Nabavka antivirusnog softvera (Kaspersky antivirus).<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzimi

 

04.03.2015.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 33/2015 za nabavku guma za motorna vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u skladu sa tehničkom specifikacijom.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzimi