Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica

Rješenja o korišćenju numeracija i/ili adresa

2  Rješenja o godišnjim naknadama za regulaciju tržišta, numeraciju i/ili adrese i radio-frekvencije

Rješenje o upisu operatora u registar operatora

4  Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom

5  Rješenje o izmjenama referentnih ponuda SMP operatora

6  Saglasnost na pretplatničke ugovore operatora

7  Rješenja vezana za Univerzalni servis

8  Mišljenja na Nacrte prostorno planske dokumentacije

9 Uslovi za izgradnju pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata

10 Saglasnost na tehničku dokumentaciju za fazu elektroinstalacije - slaba struja objekata

11  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija

12  Rješenja o utvrđivanju godišnjih naknada za regulaciju tržišta i korišćenje radio-frekvencije

13  Rješenja o utvrđivanju godišnjih naknada za korišćenje radio-frekvencije za fiksne veze od strane radio-difuznih emitera

14 Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija