kONTROLA I Monitoring RF spektra

SISTEM KONTROLE I MONITORINGA RF SPEKTRA

Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama Agencija planira, razvija i unapređuje Sistem kontrole i monitoringa RF spektra (Sistem).

Realizacija Sistema je otpočela krajem 2003. godine kada je od strane ekspertskog tima urađen Elaborat o osnovama tehničke dokumentacije za realizaciju kontrole RF spektra u Crnoj Gori. Prilikom koncipiranja Sistema određeno je da se monitoring RF spektra vrši u opsegu od 9 kHz do 3 GHz u skladu sa relevantnim ITU-R SM preporukama.

U periodu od 2006. do 2011. godine nabavljena je oprema i softver od strane renomiranog njemačkog proizvođača Rohde&Schwarz (R&S) za Glavni kontrolno-mjerni centar, Regionalni kontrolno-mjerni centar, Daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu Pljevlja, Daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu Rožaje koju zajedno sa opremom i softverom za Mobilnu kontrolno-mjernu stanicu u osnovi čine:

 • monitoring prijemnik R&S tip ESMB (9 kHz – 3 GHz),
 • širokopojasni monitoring prijemnik tip R&S ESMD (9 kHz – 6 GHz),
 • monitoring prijemnik R&S tip EB200 (10 kHz – 3 GHz),
 • prenosni TV analizator ETL
 • aktivna omnidirektivna antena R&S tip HE010 (10 kHz - 80 MHz),
 • aktivna omnidirektivna antena R&S tip HE309 (20 MHz - 1300 MHz),
 • pasivna omnidirektivna antena R&S tip HF902 (1 GHz - 3 GHz),
 • pasivna omnidirektivna antena R&S tip HK033 (80 MHz - 2 GHz),
 • pasivna log-periodična antena R&S tip HL033 (80 MHz - 2 GHz),
 • pasivna log-periodična antena R&S tip HL040 (400 MHz - 3 000 MHz)
 • antenski set R&S tip HE200 (20 – 3 000 MHz),
 • pasivna omnidirektivna antena R&S tip HF906 (1 GHz – 18 GHz),
 • pasivna omnidirektivna antena R&S tip HF907OM (0,8 GHz - 26,5 GHz)
 • antenske kontrolne jedinice R&S tip GB127M, R&S tip GB127S i R&S tip RD127,
 • azimutni antenski rotatori YAESU tip G2800,
 • polarizacioni antenski rotatori YAESU tip G550,
 • GPS prijemnik R&S tip GPS129 i Garmin18 sa pratećim GPS antenama, i
 • kontrolno-mjerni softver R&S Argus v5.4.1.

Tokom 2012. godine, Agencija je usvojila Elaborat o daljem razvoju Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra u periodu od 2012 - 2016. godine. Ovim Elaboratom je, shodno razvoju radiokomunikacionih sistema u Crnoj Gori, predviđeno da se kontrola i monitoring RF spektra vrši u opsegu od 9 kHz do 6 GHz u skladu sa relevantnim ITU-R SM preporukama, a predviđena je i nabavka odgovarajućih antena i prijemnika za opsege do 43 GHz.

Shodno tehničkim mogućnostima kontrolno-mjerne opreme i softvera u okviru Sistema, kontrola i monitoring RF spektra se obavlja:

U toku je izgradnja nove DUKMS-e sa pratećom energetskom i telekomunikacionom infrastrukturom na mikrolokaciji Trojica u Opštini Kotor. Objekat DUKMS-e Kotor je kontejnerskog tipa površine oko 7,5 m2 sa rešetkastim antenskim stubom visine 10 m.

Sadašnja oprema i softver implementirani u Sistemu imaju sljedeće mogućnosti u skladu sa preporukama:

 • mjerenja frekvencije ili frekvencijskog offset-a (ITU-R SM.377);
  mjerenja jačine ili nivoa polja (ITU-R SM.378);
 • mjerenja modulacionih karakteristika signala (ITU-R SM.328; ITU-R SM.1268);
 • mjerenja širine emisije (ITU-R SM.443; ITU-R SM.328; ITU-R SM.1138);
 • automatski monitoring zauzetosti spektra (ITU-R SM.182);
 • skeniranje prethodno definisanog opsega (ITU-R SM.182);
 • skeniranje prethodno definisanih i memorisanih frekvencija ili kanala;
 • praćenje CW, AM, SSB i FM signala (audio monitoring);
 • mjerenje parametara kvaliteta usluga koje se pružaju posredstvom GSM/UMTS/LTE mreža (GSM/UMTS/LTE mrežna pokrivenost po rutama, analiza i identifikacija GSM interferencija, analiza handover-a i susjednih ćelija, lociranje GSM/UMTS/LTE baznih stanica, kvalitet govora, kvalitet prenosa podatka različitih aplikacija u GSM/UMTS/LTE mrežama);
 • mjerenje kvaliteta i parametara DVB-T emisija;
 • prikaz, snimanje, pregled i čuvanje kontrolno-mjernih rezultata u numeričkom, grafičkom i tonskom formatu.

Od 2011. godine svi do sada realizovani objekti Sistema su telekomunikaciono povezani u jedinstveni sistem kontrole i monitoringa RF spektra (rješenje bazirano na RR linkovima kapaciteta od 2Mb/s simetrično kroz prenosni sistem Radio-difuznog centra d.o.o.). Ovim povezivanjem je omogućeno daljinsko upravljanje opremom, softverom i uređajima za monitoring RF spektra u GKMC-u, RKMC-u,  DUKMS Pljevlja i DUKMS Rožaje, iz bilo kog od ostalih objekata u Sistemu što je od velikog značaja za racionalan rad.