RADIO I TELEKOMUNIKACIONA TERMINALNA OPREMA

Radio oprema je proizvod ili njegov odgovarajući dio koji omogućava komunikaciju emitovanjem i/ili prijemom radio talasa, uz upotrebu radio-frekvencijskog spektra namijenjenog zemaljskim ili svemirskim radio komunikacijama 

Telekomunikaciona terminialna oprema je proizvod ili njegov odgovarajući dio koji omogućava komunikaciju na način da se priključuje, direktno ili indirektno, bilo kojim putem na interfejs javnih elektronskih komunikacionih mreža, koji se u cjelosti ili djelimično upotrebljavaju za pružanje javnih elektronskih komunikacionih usluga. 

Radio i telekomunikaciona oprema i elementi elektronskih komunikacionih mreža mogu se koristiti na način i pod uslovima kojima se obezbjeđuje da parametri elektromagnetnih polja na određenoj lokaciji ne smiju preći granice utvrđene zakonom kojim se uređuje zaštita od nejonizujućeg zračenja, kao i crnogorskim i međunarodnim standardima koji se primjenjuju u Crnoj Gori. Granične vrijednosti parametara elektromagnetnog polja u cilju ograničavanja uticaja dugotrajne izloženosti populacije visokofrekventnim elektromagnetnim poljima (9kHz - 300 GHz), uključujući i populaciju čiji profesionalni angažman podrazumijeva izloženost ovim poljima su propisane Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima ("Službeni list Crne Gore" broj 6/15)

Radio i telekomunikaciona terminalna oprema (RiTT oprema) može se slobodno uvoziti, stavljati u promet i koristiti u Crnoj Gori, ako ispunjava uslove zaštite i bezbjednosti korisnika i drugih lica i zaštite životne sredine, ako se njenom upotrebom omogućava efikasna upotreba radio-frekvencijskog spektra, odnosno ne izazivaju štetne smetnje i ako ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom. Ovi uslovi se primjenjuju i na druge uređaje i opremu za čiji rad se koriste radio-frekvencije ili usluge operatora, ali se ne primjenjuje na:

  • RiTT opremu koju upotrebljavaju radioamateri, osim radioamaterske opreme koja je dostupna na slobodnom tržištu;
  • radio i televizijske prijemnike namijenjene isključivo za prijem radio i televizijskih programa;
  • kablovske instalacije;
  • RiTT opremu namijenjenu pomorskim radio komunikacijama, koja ispunjava uslove utvrđene posebnim propisima; RiTT opremu za civilne vazduhoplovne radio komunikacije, koja je namijenjena isključivo ugradnji u vazduhoplov;
  • RiTT opremu koja se upotrebljava isključivo za potrebe vojske Crne Gore, policije i bezbjedonosnih službi Crne Gore

Odobrenje za stavljanje RiTT opreme koja radi u radiofrekvencijskom opsegu koji nije evropski harmonizovani radiofrekvencijski opseg ili nije u skladu sa planom namjene radiofrekvencijskog spektra, izdaje Agencija.

Bliže uslove koje mora da ispunjava RiTT oprema, način i postupke ocjenjivanja usaglašenosti RiTT opreme, uslove koje mora da ispunjava tijelo za ocijenjivanje usaglašenosti RiTT opreme i označavanja RiTT opreme su propisani Pravilnikom o radio opremi i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi