Korišćenje radio-frekvencija

Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, fizička i pravna lica mogu koristiti radio-frekvencije na osnovu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija koje izdaje Agencija.

 Organ državne uprave nadležan za poslove odbrane može koristiti radio-frekvencije koje su Planom namjene RF spektra namijenjene za vojnu upotrebu bez odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

Takođe, određene radio-frekvencije mogu da se koriste bez odobrenja, a spisak tih radio-frekvencija i uslovi pod kojima se iste mogu koristiti, kao i radio-frekvencije čije se korišćenje obavezno prijavljuje Agenciji, je utvrđeno Pravilnikom o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja ("Službeni list Crne Gore" broj 47/2014, 50/2014 i 64/2018). Notifikacija radio-frekvencija čija se upotreba obavezno prijavljuje Agenciji se obavlja u skadu sa Pravilnikom o prijavljivanju radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje("Službeni list Crne Gore" broj 06/2015).

Agencija izdaje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja, osim u slučajevima propisanim Zakonom o elektronskim komunikacijama kada se odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje u postupku javnog nadmetanja.

 Postupak izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija pokreće se podnošenjem Zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija od strane fizičkog ili pravnog lica.

 Podnosilac zahtjeva je dužan da uz popunjen zahtjev dostavi i tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija koje je izrađeno u skladu sa Pravilnikom o obrascu tehnickog rjesenja koriscenja radio-frekvencija ("Službeni list Crne Gore" broj 57/13)

Podnosilac zahtjeva je takođe dužan da uz Zahtjev za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva, čija je visina utvrđena Odlukom o utvrđivanju visine jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija. U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva ne plaćaju:

  • nadležni državni organi, za radio-frekvencije koje se koriste za potrebe unutrašnjih poslova, nacionalne bezbjednosti i odbrane;
  • hitne službe, za radio-frekvencije koje se koriste za potrebe postupanja u hitnim situacijama, kao i zaštite od prirodnih i drugih elementarnih nepogoda;
  • emiteri radijskih i/ili televizijskih programa, odnosno operator predajničke multipleks mreže za digitalnu radio-difuziju, za radio-frekvencije koje su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene za radio-difuznu službu;
  •  emiteri radijskih i/ili televizijskih programa ili drugi subjekti koji za potrebe emitera vrše dopremanje radijskog i/ili televizijskog signala do zemaljskih radio-difuznih predajnika, za radio-frekvencije koje se koriste u tu svrhu i to za stvarno potreban radio-frekvencijski resurs;
  •  radioamateri, za radio-frekvencije namijenjene radioamaterskim komunikacijama;
  •  korisnici koji su oslobođeni plaćanja međunarodnim ugovorom.

U slučaju ekskluzivnog korišćenja radio-frekvencija, tehnički i operativni uslovi za korišćenje odobrenih radio-frekvencija na pojedinačnim lokacijama, odnosno oblastima pokrivanja (npr. bazne stanice mobilnih mreža) utvrđuju se posebnim aktom Agencije, na zahtjev nosioca odobrenja, sa periodom važenja do isteka perioda važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija. Podnosilac Zahtjeva za utvrđivanje tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija na pojedinačnim lokacijama, odnosno oblastima pokrivanja dužan je da uz zahtjev dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija na predmetnoj lokaciji, odnosno oblasti pokrivanja i dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva.

Agencija u postupku kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra između ostalog utvrđuje izvor, lokaciju i identifikuje nelegalne radio emisije i izvore štetnih smetnji. U cilju sprovođenja adekvatnih mjerenja i postupaka, korisnik radio-frekvencija koji je uočio smetnju u ispravnom korišćenju njemu odobrenih radio-frekvencija, je dužan da podnese Agenciji Zahtjev za istraživanje uzroka smetnje i to u formi popunjavanja Formulara o prijavi smetnje.

Pravilnikom o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Službeni list Crne Gore" broj 33-2014) je propisan način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona oko radio centara i radio koridora.