RADIO-DIFUZIJA

Radio-difuzija je radiokomunikaciona služba u kojoj je emitovanje signala namijenjeno direktnom prijemu od strane šire javnosti.

Pod pojmom zemaljska radio-difuzija najčešće se podrazumijeva emitovanje analognih i digitalnih signala radija i televizije putem zemaljske mreže predajnika.

Ako se signali namijenjeni direktnom prijemu od strane šire javnosti emituju putem svemirskih stanica, riječ je o satelitskoj radio-difuznoj službi. Izraz direktan prijem odnosi se na individualni i/ili zajednički prijem.

Za korišćenje radio-frekvencija namijenjeni radio-difuznoj službi, Agencija izdaje odobrenja na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odorbenja za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-difuznoj službi za potrebe analognog emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa, potrebno je pribaviti odgovarajuće odobrenje izdato od strane Agencije za elektronske medije, u skladu sa regulativom kom se uređuje predmetna oblast.

Tehničke karakteristike radio stanica za emitovanje zvučnog radio-difuznog programa u VHF opsegu 87,5-108 MHz, s frekvencijskom modulacijom i propisane norme za nesmetan rad, prenos programa do krajnjeg korisnika kao i uslovi za efikasno korišćenje predmetnog radio-frekvencijskog spektra su propisani Pravilnikom o tehničko-eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice za frekvencijski modulisane emisije ("Službeni list Crne Gore" broj 14-2014).

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici Savjeta od 29. 12. 2015. godine donijela Studiju o mogućnostima korišćenja digitalnog radija u Crnoj Gori. Studija prvenstveno sagladava tehnički aspekt digitalizacije radija, moguće tehnologije i daje određene smjernice za uvođenje digitalnog emitovanja radijskog signala.