POMORSKE RADIOKOMUNIKACIJE

Pomorska mobilna služba je mobilna služba između obalnih radio-stanica i brodskih radio-stanica, ili između brodskih radio-stanica, ili između pridruženih radio-stanica za unutrašnje brodske komunikacije. Radio-stanice na objektima za spašavanje i stanice radio-farova za označavanje položaja u nuždi mogu takođe učestvovati u ovoj službi.
Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za pomorske komunikacije  ("Službeni list Crne Gore", broj 73/2017) sadrži bliže uslove i način korišćenja pojedinačnih radio-frekvencija koje su saglasno Planu namjene radiofrekvencijskog spektra namijenjene pomorskoj mobilnoj službi. Donošenje ovog Plana raspodjele Agencija je imala za cilj da: doprinese optimalnom planiranju, izgradnji i funkcionisanju sistema u pomorskim mobilnim radio-komunikacijama iz predmetnog radiofrekvencijskog opsega, obezbijedi usaglašeno korišćenje istog i doprinese funkcionisanju radio-stanica bez pojave međusobnih štetnih smetnji.
Shodno odredbama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe ("Službeni list Crne Gore", broj 62/2013), Agencija je donijela Pravilnik o načinu, uslovima i postupku određivanja pozivnog znaka i međunarodnog pomorskog radiokomunikacionog identifikacionog broja (MMSI broj) za radio uređaje u pomorskim mobilnim radiokomunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 24/2014). Ovim pravilnikom propisuju se način, uslovi i postupak određivanja pozivnog znaka i međunarodnog pomorskog radiokomunikacionog identifikacionog broja (MMSI broj) za radio uređaje u pomorskoj mobilnoj službi, te vođenja evidencije o pozivnom znaku i MMSI broju.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU POZIVNOG ZNAKA / MMSI BROJA

Pozivni znak, odnosno MMSI broj za čamac i brod rješenjem određuje Agencija na osnovu zahtjeva za izdavanje rješenja o određivanju pozivnog znaka / MMSI broja.
Uz zahtjev za izdavanje rješenja o određivanju pozivnog znaka / MMSI broja za brod, dostavlja se:

 • Rješenje o određivanju imena broda izdato od nadležnog ministarstva,
 • dokaz o uplati takse u iznosu od 5 EUR na žiro-račun Budžeta 832-1060-24, svrha: zahtjev,
 • za fizička lica – lična karta ili pasoš,
 • za pravna lica – izvod iz Centralnog registra privrednog suda (CRPS).

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o određivanju pozivnog znaka / MMSI broja za čamac, dostavlja se:

 • dokaz o određivanju oznake čamca koji izdaje nadležna lučka kapetanija odnosno ispostava,
 • dokaz o uplati takse u iznosu od 5 EUR na žiro-račun Budžeta 832-1060-24, svrha: zahtjev,
 • dokaz o uplati takse u iznosu od 30 EUR na žiro-račun Budžeta 832-1060-24, svrha: rješenje o određivanju pozivnog znaka čamca,
 • za fizička lica – lična karta ili pasoš,
 • a pravna lica – izvod iz Centralnog registra privrednog suda (CRPS).

ODOBRENJE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA NA PLOVILU

Korišćenje radio-frekvencija na plovilu odobrava Agencija odobrenjem za korišćenje radio-frekvencija na osnovu zahtjeva. Uz zahtjev se dostavlja:

 • tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija na plovilu (tabela),
 • dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 20 EUR na žiro-račun Agencije broj 510-2125-67 (Crnogorska Komercijalna Banka) ili 535-5737-37 (Prva banka Crne Gore),
 • za brod – rješenje o određivanju imena broda izdato od nadležnog ministarstva,
 • za čamac – dokaz o određivanju oznake čamca koji izdaje nadležna lučka kapetanija odnosno ispostava,
 • za fizička lica – lična karta ili pasoš,
 • za pravna lica – izvod iz Centralnog registra privrednog suda (CRPS).