Plan namjene rf spektra

Na osnovu člana 5 stav 1 tačka 2 i člana 97 Zakona o elektronskim komunikacijama, Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. 03. 2017. godine donijela je Odluku o Planu namjene radio-frekvencijskog spektra. Ovom odlukom je utvrđen Plan namjene radio-frekvencijskog spektra koji je sastavni dio ove odluke.

Odluka i Plan namjene radio-frekvencijskog spektra su objavljeni u "Službenom listu Crne Gore" broj 32/17 od 17.05.2017.godine