planiranje rf spektra

Aktivnosti vezane za planiranje RF spektra obuhvataju pripremu predloga Plana namjene RF spektra, kog donosi Vlada Crne Gore, i čiju primjenu kontroliše Agencija, te donošenje odgovarajućih planova raspodjele radio-frekvencija iz određenih radio-frekvencijskih opsega saglasno Planu namjene RF spektra

Planom namjene RF spektra utvrđuje se namjena radiofrekvencijskih opsega za pojedine radiokomunikacione službe, u skladu sa propisima o radiokomunikacijama Međunarodne unije za telekomunikacije. Planom namjene RF spektra za radio-frekvencijske opsege utvrđuju se:

  • namjena za jednu ili više radiokomunikacionih službi u Crnoj Gori, pri čemu pojedini radio-frekvencijski opsezi ne moraju biti namijenjeni određenim radiokomunikacionim službama (upotreba nezavisna od vrste radiokomunikacione službe);
  • korišćenje u svrhu jedne ili više odgovarajućih primjena ili jedne ili više različitih tehnologija, pri čemu upotreba pojedinih radio-frekvencijskih opsega može biti nezavisna od primijenjene tehnologije (tehnološki neutralna upotreba);
  • namjena u svrhu civilne i/ili vojne upotrebe;
  • uslovi korišćenja pripadajućih radio-frekvencija kojima se može upućivati na primjenu odgovarajućih odluka i preporuka Međunarodne unije za telekomunikacije, Evropske konferencije administracija za poštu i telekomunikacije (CEPT) i drugih nadležnih međunarodnih organizacija i institucija, kao i drugih propisa, međunarodnih ugovora i sporazuma

Planom raspodjele radio-frekvencija iz određenog opsega utvrđuje se podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja i način dodjele radiofrekvencija jednoj ili više određenih radiokomunikacionih službi, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra.

Planove raspodjele radio-frekvencija donosi Agencija, vodeći računa o potrebama i zahtjevima korisnika, i to po sprovedenom postupku javnih konsultacija.

 U postupku donošenja planova raspodjele radio-frekvencija uzimaju se u obzir potrebe nacionalne i javne bezbjednosti i odbrane, zaštite od prirodnih i drugih elementarnih nepogoda, kao i potrebe hitnih službi i službi spašavanja.

Planove raspodjele radio-frekvencija Agencija je dužna da dostavi na saglasnost:

  • državnim organima i institucijama nadležnim za bezbjednost civilnog vazdušnog, odnosno pomorskog saobraćaja, u vezi planova raspodjele na radiofrekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni vazduhoplovnoj, odnosno pomorskoj službi, a koji se koriste za potrebe bezbjednosti civilnog vazdušnog, odnosno pomorskog saobraćaja;
  • državnim organima nadležnim za unutrašnje poslove, nacionalnu bezbjednost i odbranu, u vezi planova raspodjele koji se odnose na radiofrekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni i za civilnu i za vojnu upotrebu;
  • regulatornom organu nadležnom za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga u vezi planova koji se odnose na radio-frekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni radio-difuznoj službi.

Za potrebe Agencije s ciljem obezbjeđivanja dodatnog spektra potrebnog za dalji razvoj mobilnih komunikacionih mreža i usluga tokom 2017. godine sprovedena je Studija o mogućnostima korišćenja radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za IMT sisteme, koju ovdje možete preuzeti.