kONTROLA I Monitoring RF spektra

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je nadležna da vrši kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra. Kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Agencija vrši u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i odgovarajućim međunarodnim sporazumima - Konvencijom i propisima o radiokomunikacijama Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). S tim u vezi Agencija je dužna da planira, razvija i unapređuje sistem kontrole i monitoringa RF spektra.

                        

U postupku kontrole i monitoringa RF spektra Agencija, naročito:

  • vrši odgovarajuća mjerenja vrijednosti parametara radio emisija radi utvrđivanja zauzetosti pojedinih RF opsega;
  • utvrđuje izvor, lokaciju i identifikuje nelegalne radio emisije i izvore štetnih interferencija;
  • vrši mjerenja vrijednosti parametara radio-emisija odobrenih u skladu sa Zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i odgovarajućim međunarodnim dokumentima.

Aktivnosti u monitoringu RF spektra obezbjeđuju povratnu spregu za planiranje i racionalno korišćenje RF spektra sa naglaskom na koordinaciju radio-frekvencija sa susjednim državama. Između ostalog, na osnovu podataka prikupljenih u postupku kontrole i monitoringa RF spektra svoja ovlašćenja i nadležnosti sprovode i nadzornici elektronskih komunikacija.
U slučaju pojave smetnji pri korišćenju odobrenih radio-frekvencija, korisnik, tj. nosilac odobrenja, podnosi prijavu smetnje u cilju njene identifikacije i otklanjanja.
Agencija vrši mjerenja u etru i/ili zavisno od potrebe i na samim emisionim uređajima.