kONTROLA I Monitoring RF spektra

DIGITALNA MOBILNA KONTROLNO-MJERNA STANICA ZA MONITORING PARAMETARA KVALITETA I POKRIVANJA GSM/UMTS/LTE MREŽA

Početkom 2011. godine Agencija je nakon tenderske procedure potpisala ugovor o nabavci GSM/UMTS/DVB-T kontrolno-mjerne opreme i njenoj instalaciji u posebno adaptirano vozilo. Nakon finalnog dizajniranja adaptacije vozila marke Renault tip Traffic i instaliranja Rohde&Schwarz opreme, krajem jula 2011. godine izvršena je isporuka adaptiranog vozila sa instaliranom opremom.

Dodatna nadogradnja opreme i softvera je ugovorena krajem 2013. godine. Nakon realizacije ugovorenog do kraja 2014. godine Digitalna mobilna kontrolno-mjerna stanica za monitoring parametara kvaliteta i pokrivanja GSM/UMTS/LTE mreža (DMKMS) omogućava mjerenja pokrivenosti teritorije i stanovništva GSM, UMTS i LTE signalom, kao i parametara kvaliteta usluga koje se pružaju posredstvom ovih mreža. Pored ranije moguće GSM/UMTS analize, DMKMS-om će se vršiti kontrola parametara LTE mreža, kontrola kvaliteta govora po najnovijem POLQA standardu i kontrola parametara kvaliteta za servise podataka.

Okosnicu DMKMS-e čine: GSM/UMTS radio mrežni analizator tj. skener – R&S tip TSMQ sa 8 mjernih mobilnih terminala (Samsung Galaxy S3 - 6 komada i Nokia tip C5 - 2 komada).

Antenski sistem čini 10 pasivnih omnidirektivnih antena za opseg GSM/UMTS/LTE (850/900/1800/1900/2100) i aktivna omnidirektivna antena HE500 za opseg 20 MHz do 3 GHz.

Kontrolno-mjerni softver se sastoji od softverskih paketa R&S tip Romes v4.81 i R&S tip Network Problem Analyzer (NPA v4.81) 

Agencija vrši mjerenje parametara dostupnosti i kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i preporukama i Pravilnikom o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

("Službeni list Crne Gore" broj 33/14).