AUKCIJA SPEKTRA

16.09.2016. godine

Saopštenje za javnost povodom svečane dodjele odobrenja za korišćenje radio-frekvencija

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uspješno je završila postupak  javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža tokom avgusta mjeseca ove godine. Ceremonija dodjele predmetnih odobrenja privrednim društvima „Telenor” d.o.o. Podgorica, „Crnogorski Telekom” a.d. Podgorica i „Mtel” d.o.o. Podgorica održana je na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj Gori (GKMC), dana 16. 09. 2016. godine sa početkom u 11:00 h.<<<Opširnije

Ovdje možete preuzeti prezentaciju Aukcije spektra za mobilne mreže u Crnoj Gori

Ovdje možete preuzeti govor predsjednika Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dr. Šalete Đurovića i izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Zorana Sekulića

Pokrenut postupak javnog nadmetanja za dodjelu radio-frekvecija

31.05.2016. godine

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 27. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"Ovim putem upućujem zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje kako slijedi:

 1. Da li je dokumentaciju utvrđenu tačkom 4.3.4. neophodno dodatno ovjeravati ili je dovoljno dostaviti ovjerenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca?

 2. Da li rok za predaju dokumentacije ističe dana 6. juna 2016. godine u 15 časova?

 3. Da li je Agencija predefinisala scenarija/pojedinačne situacije koje će biti predmet obuke za rad na softveru, odnosno MOCK aukcije?

 4. Da li kvalifikovani učesnici mogu predložiti pojedinačna scenarija/situacije koje mogu biti predmet obuke za rad na softveru?

 5. Ukoliko isključivo Agencija definiše pojedinačna scenarija/situacije da li kvalifikovani učesnici mogu dobiti na uvid navedena scenarija u cilju pripreme? Ovo pitanje se postavlja prije svega u slučaju MOCK aukcije koja će biti značajno ograničenog trajanja.

 6. Da li se u stepenu dodjele trenutnom korisniku blokova D1 i D2 osigurava izmještanje iz ovih blokova u periodu od 1. januara 2017. godine do 20. aprila 2022. godine ili je izbor bilo koje pozicije u okviru blokova D1-D12 sprovodi po istom modelu kao i u okviru ostalih frekvencijskih opsega?

 7. Da li se u stepenu dodjele trenutnom korisniku blokova D1 i D2 osigurava izmještanje iz ovih blokova u period poslije 20. aprila 2022. godine ili je izbor bilo koje pozicije u okviru blokova D1-D12 sprovodi po istom modelu kao i u okviru ostalih frekvencijskih opsega?".

ODGOVOR AGENCIJE

 1. Zahtjev za učešće na aukciji spektra i dokumenta koja se saglasno Dokumentaciji za javno nadmetanje (Odjeljak 4.3.4) dostavljaju uz zahtjev treba da budu potpisana od strane ovlašćenog lica i ovjerena pečatom podnosioca zahtjeva.

 2. Kako je navedeno u tački 10 Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja i u Odjeljku 4.2.2 Dokumentacije za javno nadmetanje, rok za podnošenje Zahtjeva za učešće na aukciji spektra ističe 06. 06. 2016. godine u 15:00 časova (CET).

 3. Obuka za rad sa specijalizovanim softverom za podnošenje ponuda, koji je dio sistema za sprovođenje elektronske aukcije spektra (EAS), podrazumijeva obuku lica imenovanih od strane kvalifikovanih ponuđača za korišćenje ponuđačkog interfejsa EAS sistema, što obuhvata instalaciju odgovarajućih aplikacija, procedure prijavljivalja/odjavljivanja sa sistema, procedure podnošenja ponuda u svim fazama postupka aukcije spektra, procedure za slanje ka i primanje poruka od Agencije kao aukcionara, procedure za preuzimanje odgovarajućih protokola i izvještaja, procedure za postupanje u slučaju problema u funkcionisanju sistema i sl. Program obuke je definisan od strane Agencije i ne podrazumijeva bilo koji konkretan scenario/pojedinačnu situaciju.
  Probna (MOCK) aukcija podrazumijeva organizaciju probnog aukcijskog postupka korišćenjem originalnog EAS sistema posredstvom kojeg će biti sprovedena i stvarna aukcija spektra, uz korišćenje identičnih procedura, pravila i algoritama. Svrha MOCK aukcije je da aukcionar i svi ponuđači provjere konektivnost, tehničku ispravnost i funkcionalnost svog dijela sistema u svim fazama postupka. S obzirom da svrha MOCK aukcije nije da aukcionar ili bilo koji ponuđač testira svoju strategiju učešća na stvarnoj aukciji, scenario MOCK aukcije je definisan od strane Agencije i to na način da ne odgovara ni jednom očekivanom scenariju u stvarnoj aukciji.

 4. Nije predviđeno da kvalifikovani ponuđači predlažu bilo koji pojedinačni scenario/situaciju tokom obuke za rad sa specijalizovanim softverom za podnošenje ponuda, ali će lica koja prisustvuju obuci dobiti odgovarajuće objašnjenje u vezi sa svakom pojedinačnom situacijom koja ih interesuje.

 5. Agencija će scenario MOCK aukcije dostaviti kvalifikovanim ponuđačima najkasnije tri dana prije održavanja MOCK aukcije.

 6. Kako je navedeno u Odjeljku 5.4 Dokumentacije za javno nadmetanje, u prvoj fazi stepena dodjele (koja se odnosi na period od 01. 02. 2017. godine do 20. 04. 2022. godine) predmet nadmetanja u opsezima 900 MHz, 1800 MHz i 2 GHz su sve moguće opcije dodjele, saglasno ishodu osnovnog stepena aukcije, uz uvažavanje postojećih dodjela u ovim opsezima koje važe do aprila 2022. godine. Konkretno, u opsegu 2 GHz predložene opcije dodjele u ovoj fazi će obuhvatiti dodjelu postojećim mobilnim operatorima po tri sukcesivna frekvencijska bloka iz opsega blokova D3 do D12. Ovo znači da se svakom od tri postojeća mobilna operatora, pa tako i postojećem korisniku frekvencijskih blokova D1 i D2, u navedenom periodu garantuje dodjela po tri sukcesivna frekvencijska bloka (za koje pravo korišćenja važi do aprila 2022. godine) iz opsega blokova D3 do D12. Blokovi D1, D2, kao i jedan preostali blok od blokova D3 do D12 će biti dodijeljeni na osnovu ishoda nadmetanja u rundi dodjele u prvoj fazi stepena dodjele, pri čemu bilo koji od ovih blokova može biti dodijeljen bilo kom ponuđaču. Opcije dodjele u ovoj fazi stepena dodjele u opsegu 2 GHz mogu sadržati diskontinualne dodjele

  Kako je navedeno u Odjeljku 3.4 Dokumentacije za javno nadmetanje, postojeći mobilni operatori koji učestvuju u predmetnom postupku dodjele spektra, a čije postojeće dodjele u opsegu 2 GHz važe do aprila 2022. godine, obavezni su da svoje trenutne instalacije usaglase sa ishodom prve faze stepena dodjele u ovom opsegu najkasnije do 31. 01. 2017. godine.

 7. Kako je navedeno u Odjeljku 5.4 Dokumentacije za javno nadmetanje, u drugoj fazi stepena dodjele (koja se odnosi na period od 21. 04. 2022. godine do isteka perioda važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija) predmet nadmetanja u opsezima 900 MHz, 1800 MHz i 2 GHz su sve moguće opcije dodjele, saglasno ishodu osnovnog stepena aukcije, bez obzira na postojeće dodjele u ovim opsezima koje važe do aprila 2022. godine. Ovo znači da svaki ponuđač u drugoj fazi stepena dodjele, pa tako i postojeći korisnik frekvencijskih blokova D1 i D2 iz opsega 2 GHz, ravnopravno konkuriše za dodjelu bilo kog bloka od blokova D1 do D12. Opcije dodjele u ovoj fazi stepena dodjele će sadržati samo kontinualne dodjele.

 

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 27. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"U prilogu su naši zahtjevi za pojašnjenja:

 1. AR36 na stranici 61 navodi ne postoji gornja granica na broj rundi dnevno. Iz pravila AR34 proizilazi da broj rundi ne može biti veći od 6 (min 1 sat po rundi) i AR35 (nadmetanja 09:00-03:00). Molimo da postavite ograničenje broja rundi po danu, koje je potrebno zbog pravila garancije 25%.

 2. Molimo da nam, čim to bude moguće, obezbijedite uzorak formata datoteke koju koriste za rezultate poslije pojedinih rundi. AR72 daje popis informacija koje dobijamo svakog kruga, ali moramo znati i tačan format tako da možemo pripremiti naše alate za praćenje aukcije prije mock aukcije. Podaci na aukciji su dostupni samo na crnogorskom jeziku, a mi treba na vrijeme da obezbijedimo kompatiblinost sa softverima koji ne rade na crnogorskom jeziku.
  Ovo isto važi i za upload dopunskih ponuda. Molimo za uzorak formata datoteke, odmah poslije odluke o kvalifikovanosti ponuđača.

 3. Molimo da razmotrite povećanje vremenskog perioda između posljednje primarne runde i početka dodatne runde u pre-aukciji, koje je sada samo 3 sata.

 4. U poslednjoj rečenici na strani 33 “Dokumentacije za javno nadmetanje” stoji: “Pristup alatu za simulaciju postupka elektronske aukcije će biti omogućen do dana početka elektronske aukcije spektra.” Da li to znači da EAS neće biti na raspolaganju učesnicima tokom trajanja aukcije kao ni u periodu između primarne runde i početka dodatne runde u fazi glavne aukcije kada će biti napravljena pauza od najmanje tri cijela radna dana?

 5. Potrebno je precizno pojašnjenje šta tačno radi „alat za simulaciju postupka aukcije“. Da li samo određuje pobjednika i osnovne cijene, da li uključuje funkcionalnost za testiranje clock rundi, itd. Pristup ovom alatu nam je potreban što ranije, zbog pomalo neobičnog objašnjenja algoritma za određivanje pobjednika u ankesu, koji se razlikuje od opisa u glavnom tekstu.

ODGOVOR AGENCIJE

 1. Ako se uzme u obzir Pravilo AR34 i Pravilo AR35 broj primarnih rundi koje je moguće organizovati tokom jednog dana je najviše pet. Saglasno pravilu AR19 Agencija će obavijestiti kvalifikovanog ponuđača da se približava maksimalnom iznosu ponude u odnosu na iznos dostavljene garancije nakon završetka prve runde u kojoj dostavljena garancija pokriva manje od 40% ponude podnešene u toj rundi. Čak iako bi se u svakoj rundi koristio maksimalni priraštaj "clock" cijene od 5%, nemoguće je da "clock" cijena koja je pokrivena garancijom u iznosi od 40% u toku jednog dana poraste do iznosa koji ista garancija pokriva u iznosu manjem od 25%.

 2. Format file-a za preuzimanje rezultata aukcijskih rundi (prema Pravilu AR74 i AR75) je .pdf, a format file-a za unos dodatnih ponuda je .csv. Obrazac file-a za unos dodatnih ponuda će kvalifikovanim ponuđačima biti dostavljen prije početka aukcije spektra.

 3. S obzirom na broj frekvencijskih blokova koji su predmet faze pre-aukcije i pravila koja se u ovoj fazi primjenjuju, broj mogućih kombinacija blokova za koje je moguće dostaviti ponudu u dodatnoj rundi je redukovan. Agencija smatra da je vrijeme između završetka posljednje primarne runde i početka dodatne runde u fazi pre-aukcije od namjanje tri sata i trajanje same dodatne runde od 2 do 4 sata dovoljno za pripremu i podnošenje ponuda za sve kombinacije blokova u fazi pre-aukcije.

 4. Pristup elektronskom sistemu za sprovođenje aukcije (EAS) spektra će biti omogućen samo tokom sprovođenja aukcijskih rundi.
  Pristup softverskom alatu za simulaciju postupka aukcije spektra će kvalifikovanim ponuđačima biti omogućen neprekidno od dana dostavljanja odluke o kvalifikovanosti do dana početka elektronske aukcije spektra. Kako je navedeno u odgovoru na pitanje od 25. 05. 2016. godine, Agencija će, na osnovu zahtjeva kvalifikovanog ponuđača, omogućiti pristup alatu za simulaciju postupka elektronske aukcije i nakon početka aukcije spektra, sve do njenog završetka, s tim što će tehnička podrška za alat za simulaciju biti omogućena samo do dana početka aukcije spektra.

 5. Alat za simulaciju postupka elektronske aukcije spektra je softverski alat koji omogućava simulaciju postupka aukcije spektra po identičnim pravilima i algoritmima koje koristi originalni elektronski sistem posredstvom kojeg se sprovodi aukcija spektra (EAS sistem). Kako je navedeno u Odjeljku 4.2.4 Dokumentacije za javno nadmetanje, alat se može koristiti za pripremu strategije učešća na aukciji spektra i verifikaciju tačnosti algoritama određivanja pobjedničkih ponuda i iznosa jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija koje koriste alati ponuđača. Alatu se pristupa na bazi web interfejsa. Umjesto posredstvom grafičkog ponuđačkog interfejsa (što je slučaj kod originalnog EAS sistema), unos ponuda se vrši importom podataka iz file-a, čiju formu obezbjeđuje Agencija. Alat na osnovu unešenih ponuda vrši određivanje pobjedničkih ponuda i proračun iznosa osnovne i dodatne naknade, saglasno simuliranom scenariju. S obzirom da ne posjeduje grafički ponuđački interfejs, alat ne podržava funkcionalnost testiranja procedure sprovođenja aukcijskih rundi.
  Algoritmi za određivanje pobjedničkih ponuda i računanje iznosa osnovne i dodatne naknade dati u Aneksima 8, 9 i 10 Dokumentacije za javno nadmetanje su jedan od načina matematičke formulacije ovih postupaka koji omogućavaju određivanje pobjedničkih ponuda i računanje iznosa osnovne i dodatne naknade saglasno odgovarajućim pravilima datim u Poglavlju 6 Dokumentacije za javno nadmetanje. Izvorni kod EAS sistema koristi navedene algoritme. Radi se o opšte poznatim matematičkim procedurama i operacijama.

27.05.2016. godine

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 26. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"U nastavku dostavljamo pitanje koje se odnosi na garanciju ponude, a kako bi se izbjegle nedoumice oko tumačenja Dokumentacije za javno nadmetanje, poglavlje 4.3.7. (Garancija ponude), vezano za visinu bankarske garancije.

Navodimo sljedeći primjer.

Pretpostavimo da je ukupna bankarska garancija izdata na iznos od 12 M€ , i da je u toku faze pre-aukcije ponuđač osvojio paket u iznosu od 7 M€.

Da  li će u skladu sa Dokumentacijom za javno nadmetanje, ponuđač biti u mogućnosti da podnese ponudu od 10 M€, u prvoj rundi glavne aukcije?".   

ODGOVOR AGENCIJE

U Odjlejku 4.3.7 Dokumentacije za javno nadmetanje je navedeno da je kvalifikovani ponuđač obavezan da prije početka prve primarne runde pre-aukcije i prije početka prve primarne runde glavne aukcije Agenciji dostavi garanciju ponude na iznos koji pokriva najmanje 100% ponude u prvoj primarnoj rundi pre-aukcije, odnosno u prvoj primarnoj rundi glavne aukcije. U narednim rundama pre-aukcije, odnosno glavne aukcije garancijom ponude mora biti pokriveno najmanje 25% ponude u toj rundi pre-aukcije, odnosno glavne aukcije. Ovo znači da je kvalifikovani ponuđač koji učestvuje i u fazi pre-aukcije i u fazi glavne aukcije obavezan da Agenciji dostavi dvije odvojene bankarske garanije, jednu prije početka prve primarne runde pre-aukcije na iznos koji pokriva najmanje 100% njegove ponude u prvoj primarnoj rundi pre-aukcije, a drugu prije početka prve primarne runde glavne aukcije na iznos koji pokriva najmanje 100% njegove ponude u prvoj primarnoj rundi glavne aukcije. Na osnovu garancije ponude dostavljene prije početka prve primarne runde pre-aukcije ponuđač može u narednim rundama (primarnim i dodatnoj) pre-aukcije podnijeti ponudu u visini do četvorostrukog iznosa te garancije, a na osnovu garancije ponude dostavljene prije početka prve primarne runde glavne aukcije ponuđač može u narednim rundama (primarnim i dodatnoj) glavne aukcije podnijeti ponudu u visini do četvorostrukog iznosa te garancije. Ukoliko dostavljena garancije ponude ne omogućava podnošenje više ponude u narednoj rundi (garancija ne pokriva 25% ponude koja se želi podnijeti, tj. iznos ponude prevazilazi četvorostruku vrijednost iznosa dostavljene garancije), ako želi da u narednoj rundi pre-aukcije, odnosno glavne aukcije podnese višu ponudu, kvalifikovani ponuđač je obavezan da Agenciji dostavi dodatnu garanciju ponude koja će omogućiti ispunjenje navedenog uslova.

Kvalifikovani ponuđač koji ne dostavi drugu garanciju ponude prije početka prve primarne runde glavne aukcije neće biti u mogućnosti da podnosi ponude u fazi glavne aukcije

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 25. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

" U tekstu garancije je naznačeno:

“Kao Garant, mi se ovdje neopozivo i bezuslovno obavezujemo da Korisniku platimo svaki iznos garancije ili iznose do iznosa garancije (navesti u broju i riječima maksimalni plativi iznos i valutu u kojoj je plativ), po prvoj prezentaciji Korisnikovog jednog ili više usklađenih poziva, u kome se navodi:

 1. da Nalogodavac, kao podnosilac pobjedničke ponude u bilo kojoj fazi postupka javnog nadmetanja, nije platio iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija u ostavljenom roku;

 2. da je Nalogodavac, kao kvalifikovani ponuđač na aukciji, podnio zahtjev za učešće na aukciji spektra i druga akta koja se dostavljaju uz zahtjev koja sadrže netačne ili nekompletne informacije”

Potrebno je pojašnjenje šta se smatra netačnim i nekompletnim informacijama u Zahtjevu i drugim aktima koja se dostavljaju uz zahtjev za učešće na aukciji spektra.". 

ODGOVOR AGENCIJE

Pod netačnim i nekompletnim informacijama u zahtjevu i drugim aktima koja se dostavljaju uz zahtjev za učešće na aukciji spektra smatraće se informacije koje su kao neistinite i nekompletne navedene u tim aktima sa ciljem da se prikriju stvarne činjenice koje bi mogle imati uticaja na sticanje statusa kvalifikovanog ponuđača za učešće na aukciji spektra i njegovo kasnije učešće u postupku aukcije spektra.

 

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 25. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"Ovim putem upućujem zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje kako slijedi:

U Dokumentaciji za javno nadmetanje tačka 4.2.8. predviđeno je sljedeće: “Na osnovu Odluke o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja, izabrani ponuđač (pobjednik aukcije) podnosi zahtjev za izdavanje Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija u skladu sa članom 101 stav 2 tačka 1, 2 i 3 i stav 4 ZEK-a, a Agencija izdaje Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na osnovu urednog zahtjeva i dokaza o uplati jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija”.

Imajući u vidu da u okviru Dokumentacije za javno nadmetanje nije obuhvaćen Nacrt gore pomenutog Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija molimo da se isti uvrsti u Dokumentaciju, kako bi potencijalni ponudjači bili unaprijed upoznati sa sadržinom ovog važnog dokumenta.".  

ODGOVOR AGENCIJE

Prihvata se predlog. Agencija će dopuniti Dokumentaciju za javno nadmetanje tekstom Nacrta Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija. Agencija će nakon što se predmetna dopuna usvoji o sadržaju dopune obavijestiti subjekte koji su otkupili Dokumentaciju za javno nadmetanje.

 

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 25. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"U Dokumentaciji  za javno nadmetanje navedeno je da (član 4.2.4):

„Pristup alatu za simulaciju postupka elektronske aukcije će biti omogućen do dana početka elektronske aukcije spektra“.

Kako vjerujemo da razlozi za pristup alatu za simulaciju elektronske aukcije koji postoje prije početka aukcije, postoje i tokom same aukcije, a ne vidi se da postoje tehničke ili pravne prepreke da se svim učesnicima na aukciji omogući pristup alatu za simulaciju postupka elektronske aukcije i tokom trajanja aukcije, apelujemo na Agenciju da pristup alatu za simulaciju postupka elektronske aukcije omogući u neprekidnom trajanju do njenog završetka.

Vjerujemo da bi izlaženje u susret ovakvom zahtjevu doprinijelo povećanju objektivnosti, transparentnosti i nediskriminatornosti postupka aukcije spektra.".

ODGOVOR AGENCIJE

Agencija će, na osnovu zahtjeva kvalifikovanog ponuđača, omogućiti pristup alatu za simulaciju postupka elektronske aukcije i nakon početka aukcije spektra, sve do njenog završetka, s tim što tehnička podrška za alat za simulaciju neće biti omogućena od dana početka aukcije spektra.

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 24. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"U Dokumentaciji  za javno nadmetanje navedeno je da: „Kvalifikovani ponuđač je obavezan da u cilju obezbjeđenja svoje ponude podnešene u bilo kojoj fazi postupka javnog nadmetanja Agenciji dostavi garanciju ponude u vidu bezuslovne bankarske garancije u korist Agencije, naplative na prvi poziv, izdate od banke registrovane u Crnoj Gori ili inostrane banke kojoj je od strane podobne rejting agencije dodijeljen kreditni rejting kome odgovara nivo kreditnog kvaliteta (investicioni rang) 3 ili viši. Podobna rejting agencija je agencija koja se nalazi na listi registrovanih i sertifikovanih rejting agencija koju je objavilo Evropsko tijelo za hartije od vrijednosti i tržišta (European Securities and Markets Authorities - ESMA).”

Zahtjevi za pojašnjenja:

 1. Da li je potrebno posebno dostaviti garanciju za preaukciju a posebno za glavnu aukciju?

 2. Da li se zahtijevani rejting odnosi samo na garanciju koju izdaje banka iz inostranstva dok za domaće banke nema zahtijevanih uslova u pogledu rejtinga?

 3. S obzirom da nijedna zemlja u regionu nema kreditni rejting 3 I veći, to znači da ni banke koje posluju unutar tih zemalja ne mogu imati ovaj rejting. Molimo da se razmotri snižavanje ovog kriterijuma jer ovo umnogome otežava mogućnost pribavljanja bankarske garancije od banaka iz inostranstva, imajući u vidu da postoje otežane okolosti u smislu ograničenog kapitala kod pribavljanja garancije od domaćih banaka kada se radi o ovako velikom iznosu garancije koje zahtijeva ova aukcija.

 4. Da li je moguće Agenciji dostaviti umjesto jedne garancije na ukupan zahtijevani iznos, dvije ili više bankarskih garancija čiji bi zbir bio jednak potrebnom iznosu?

 5. Da li je je za Agenciju prihvatljivo da više banaka u sindiciranom postupku izdaju jednu garanciju?

 6. Da li je u Aneksu 7 pogrešno upisan broj odluke? Da li umjesto 0505-2706/1 od 05.05.2016. treba da piše 0505-2706/2 od 05.05.2016?

U dokumentu je naznačeno da se garancija dostavlja neposrednom predajom ovlašćenom članu komisije za sprovošenje postupka.

Zahtjevi za pojašnjenja:

 1. Potrebno je navesti tačnu adresu gdje se mogu garancije predati ovlašćenom članu Komisije
 2. Ukoliko se javi potreba za podnošenjem dodatne garancije, da li se podnosi na isti način kao I garancija prije početka aukcije?
 3. Kada će ponuđač biti obavješten da njegova dodatna garancija zadovoljavajuća I da može da učestvuje u sljedećoj rundi?".

ODGOVOR AGENCIJE

 1. U Odjlejku 4.3.7 Dokumentacije za javno nadmetanje je navedeno da je kvalifikovani ponuđač obavezan da prije početka prve primarne runde pre-aukcije i prije početka prve primarne runde glavne aukcije Agenciji dostavi garanciju ponude na iznos koji pokriva najmanje 100% ponude u prvoj primarnoj rundi pre-aukcije, odnosno u prvoj primarnoj rundi glavne aukcije. U narednim rundama pre-aukcije, odnosno glavne aukcije garancijom ponude mora biti pokriveno najmanje 25% ponude u toj rundi pre-aukcije, odnosno glavne aukcije. Ovo znači da je kvalifikovani ponuđač koji učestvuje i u fazi pre-aukcije i u fazi glavne aukcije obavezan da Agenciji dostavi dvije odvojene bankarske garanije, jednu prije početka prve primarne runde pre-aukcije na iznos koji pokriva najmanje 100% njegove ponude u prvoj primarnoj rundi pre-aukcije, a drugu prije početka prve primarne runde glavne aukcije na iznos koji pokriva najmanje 100% njegove ponude u prvoj primarnoj rundi glavne aukcije. Na osnovu garancije ponude dostavljene prije početka prve primarne runde pre-aukcije ponuđač može u narednim rundama (primarnim i dodatnoj) pre-aukcije podnijeti ponudu u visini do četvorostrukog iznosa te garancije, a na osnovu garancije ponude dostavljene prije početka prve primarne runde glavne aukcije ponuđač može u narednim rundama (primarnim i dodatnoj) glavne aukcije podnijeti ponudu u visini do četvorostrukog iznosa te garancije. Ukoliko dostavljena garancije ponude ne omogućava podnošenje više ponude u narednoj rundi (garancija ne pokriva 25% ponude koja se želi podnijeti, tj. iznos ponude prevazilazi četvorostruku vrijednost iznosa dostavljene garancije), ako želi da u narednoj rundi pre-aukcije, odnosno glavne aukcije podnese višu ponudu, kvalifikovani ponuđač je obavezan da Agenciji dostavi dodatnu garanciju ponude koja će omogućiti ispunjenje navedenog uslova.
  Kvalifikovani ponuđač koji ne dostavi drugu garanciju ponude prije početka prve primarne runde glavne aukcije neće biti u mogućnosti da podnosi ponude u fazi glavne aukcije.
 2. Zahtijevani kreditni rejting se odnosi samo na inostrane banke. Garancija ponude može biti izdata od bilo koje banke registrovane u Crnoj Gori.
 3. Nivo kreditnog kvaliteta 3 je uobičajeni zahtjev za banku koja izdaje ovakav tip bankarske garancije. Agencija ne može prihvatiti predlog da se snizi zahtijevani nivo kreditnog kvaliteta za inostrane banke iz razloga što bi se na taj način povećao rizik od nemogućnosti banke da realizuje garanciju, ukoliko ona bude aktivirana.
 4. Garancija ponude u fazi pre-aukcije i garancija ponude u fazi glavne aukcije se može dostaviti u formi dvije ili više ispravnih međusobno nezavisnih bankarskih garancija, s tim što zbirnim iznosom svih garancija mora biti pokriveno najmanje 100% ponude u prvoj primarnoj rundi pre-aukcije, odnosno u prvoj primarnoj rundi glavne aukcije.
 5. Agencija će prihvatiti garanciju ponude izdatu od strane više banaka u sindiciranom postupku, s tim što garancija mora biti bezuslovna u korist Agencije i naplativa na prvi poziv u bilo kom iznosu do iznosa garancije, bez obzira na međusobne odnose banaka koje izdaju garanciju. U garanciji mora biti navedeno jedno mjesto prezentacije poziva.
 6. U Aneksu 7 Dokumentacije za javno nadmetanje u tekstu obrasca bankarske garancije je ispravno naveden broj i datum Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža (akt broj 0505-2706/1 od 05. 05. 2016. godine).
 7. Kako je navedeno u Odjeljku 4.3.7 Dokumentacije za javno nadmetanje, bankarska garancija se dostavlja neposrednom predajom ovlašćenom članu Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja u prostorijama Agencije, na adresi sjedišta Agencije. U Odluci o kvalifikovanosti podnosioca zahtjeva za učešće na aukciji spektra biće navedeni rokovi za dostavljanje garancije ponude, ime i prezime ovlašćenog člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja i odgovarajući kontakt podaci.
 8. Dodatna garancija ponude se podnosi u istoj formi i na isti način kao i garancija prije početka faze pre-aukcije, odnosno prije počeztka faze glavne aukcije.
 9. Kako je navedeno u Odjeljku 4.3.7 Dokumentacije za javno nadmetanje Agencija će, nakon što utvrdi da je dodatna garancija ponude ispravna, za odgovarajućeg ponuđača povećati maksimalno dozvoljeni iznos ponude u sljedećoj rundi pre-aukcije, odnosno glavne aukcije i o tome ga obavijestiti posredstvom EAS sistema.

20.05.2016. godine

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 19. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"Ovim putem upućujem zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje kako slijedi:

 1. U Dokumentaciji za javno nadmetanje, tačka 4.2. (Pregled postupka javnog nadmetanja), u podtački 4.2.2. (Podnošenje zahtjeva za učešće na aukciji spektra), definisano je da ‘’Zahtjev za učešće na aukciji spektra podnosi se na obrascu koji je dat u Aneksu 2’’.

Molimo za pojašnjenje da li u okviru propisanog obrasca Zahtjeva za učešće na aukciji spektra podnosilac zahtjeva treba u zaglavlju da upiše interni/arhivski broj i datum Zahtjeva ili je to broj koji dodjeljuje Agencija? Takodje, da li se svakom od propisanih obrazaca (I1 –I4) dodjeljuje poseban interni/arhivski broj i datum?

 1. U Dokumentaciji za javno nadmetanje, tačka 4.3. (Opšte odredbe u vezi sa postupkom javnog nadmetanja), u podtački 4.3.4. (Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za učešće na aukciji spektra), definisano je da uz Zahtjev za učešće na aukciji spektra podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja odgovarajući set dokumenata.

Molimo za pojašnjenje u koliko se primjeraka dostavlja Zahtjev za učešće na aukciji spektra i propratna dokumentacija?".

ODGOVOR AGENCIJE

 1. Podnosilac zahtjeva za učešće na aukciji na propisanom Obrascu zahtjeva za učešće na aukciji spektra upisuje svoj interni/arhivski broj, mjesto njegovog sjedišta i datum kada je Zahtjev zaveden u internoj arhivi.
  Svakom od propisanih obrazaca (I1 do I4) treba dodijeliti poseban interni/arhivski broj. Zahtjev za učešće na aukciji spektra i obrasci (I1 do I4) mogu, a ne moraju, biti zavedeni pod istim datumom.

 2. Zahtjev za učešće na aukciji spektra i odgovarajući set potrebnih dokumenata (potvrda, dokazi i/ili izjave) se dostavljaju u jednom primjerku.

18.05.2016. godine

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 18. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"U Dokumentaciji za javno nadmetanje, tačka  4.3. (Opšte odredbe u vezi sa postupkom javnog nadmetanja), u podtački 4.3.4. (Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za učešće na aukciji spektra), definisano je da uz zahtjev za učešće na aukciji spektra podnosilac zahtjeva obavezno dostavlja sljedeće:

- Potvrdu o registraciji izdatu od nadležnog organa;

Molimo za pojašnjenje da li je potrebno priložiti potvrdu o registarciji kod CRPS, ili Rješenje o upisu u Registar operatora koji vodi Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao i licence dodijeljene od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost".

ODGOVOR AGENCIJE

Ukoliko se radi o podnosiocu zahtjeva sa sjedištem u Crnoj Gori potrebno je dostaviti Potvrdu o registraciji uzdatu od strane Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, a ukoliko se radi o podnosiocu zahtjeva sa sjedištem van Crne Gore potrebno je dostaviti potvrdu o registraciji izdatu od nadležnog organa saglasno propisima koji važe u zemlji sjedišta podnosioca zahtjeva.

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 16. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"Na pitanja dostavljena 11. 05. 2016. godine, Agencija je između ostalog dala sljedeća pojašnjenja:

 

- Garancija ponude prestaje da važi nakon što cjelokupni iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, koju odabrani ponuđač treba da plati saglasno Odluci o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja, bude uplaćen na odgovarajući žiro račun budžeta Crne Gore. Nakon što se utvrdi da je cjelokupan iznos navedene naknade uplaćen, Agencija će odabranom ponuđaču vratiti sve dostavljene bankarske garancije (uključujući i sve anekse).

- S obzirom na to da će dan početka aukcije biti poznat 15 dana unaprijed, u bankarskoj garanciji može biti naveden tačan datum početka važenja i tačan datum isteka važenja garancije ponude, s tim što period važenja garancije ponude mora biti najmanje 120 dana od dana početka aukcije spektra, uključujući dan početka aukcije spektra. Garancija ponude može biti izdata i na duži period.

- Garancija ponude može biti dopunjena predloženim tekstom: "U svrhu identifikacije, Vaš zahtjev za plaćanje mora biti prezentovan uz posredovanje banke koja će potvrditi da su potpisi na zahtjevu pravno valjani i obavezujući po Vas."

U skladu sa dostavljenim pojašnjenjima, u prilogu dostavljamo predlog za dopunu Obrasca bankarske garancije (Aneks 7  iz dokumentacije za javno nadmetanje), koje bi značajno doprinijele preciznosti sadržaja bankarske garancije.

 Molimo Agenciju za potvrdu saglasnosti sa navedenim predlogom".

ODGOVOR AGENCIJE

 1. S obzirom na prethodno dato pojašnjenje od strane Agencije vezano za period važenja garancije a koje je glasilo "S obzirom na to da će dan početka aukcije biti poznat 15 dana unaprijed, u bankarskoj garanciji može biti naveden tačan datum početka važenja i tačan datum isteka važenja garancije ponude, s tim što period važenja garancije ponude mora biti najmanje 120 dana od dana početka aukcije spektra, uključujući dan početka aukcije spektra", Agencija će prihvatiti bankarsku garanciju u kojoj formulacija za period važenja garancije bude glasila:

"Period važenja garancije: 120 dana od dana početka aukcije spektra, uključukući dan početka aukcije spektra, tj. najkasnije do __. __. 2016. godine".

 1. Imajući u vidu jedno od prethodnih pojašnjenja Agencije u kome je navedeno sljedeće "Garancija ponude prestaje da važi nakon što cjelokupni iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, koju odabrani ponuđač treba da plati saglasno Odluci o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja, bude uplaćen na odgovarajući žiro račun budžeta Crne Gore. Nakon što se utvrdi da je cjelokupan iznos navedene naknade uplaćen, Agencija će odabranom ponuđaču vratiti sve dostavljene bankarske garancije (uključujući i sve anekse)", Agencija će prihvatiti bankarsku garanciju koja bude dopunjena sljedećim tekstom:

"Ova garancija ponude prestaje da važi prije gore navedenog roka, a nakon što cjelokupni iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, koju Nalogodavac, kao podnosilac pobjedničke ponude treba da plati saglasno Odluci o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja, bude uplaćen na odgovarjući žiro račun budžeta Crne Gore, koji će biti naveden u pomenutoj Odluci".

 

13.05.2016. godine

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 12. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"U nastavku dostavljamo pitanje koje se odnose na garanciju ponude, koju je kvalifikovani ponuđač obavezan da dostavi Agenciji.

Naime, obzirom da nije precizno navedeno u Dokumentaciji za javno nadmetanje, molimo za pojašnjenje koji je krajni rok (dan/sat) za dostavljanje garancije ponude, prije početka prve primarne runde pre-aukcije i prije početka prve primarne runde glavne aukcije."

ODGOVOR AGENCIJE

Krajnji rok za dostavljanje Garancije ponude je 24 sata prije planiranog početka prve primarne runde pre-aukcije odnosno prve primarne runde glavne aukcije i biće utvrđen Odlukom o kvalifikovanosti podnosioca zahtjeva za učešće na aukciji spektra.

 

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 11. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"U nastavku dostavljamo pitanja koja se odnose na garanciju ponude, koju je kvalifikovani ponuđač obavezan da dostavi Agenciji.

Takođe, a u prilogu dostavljamo Obrazac bankarske garancije (Aneks 7  iz dokumentacije za javno nadmetanje) sa predlozima za dopunu,

 1. Da li je za Agenciju prihvatljivo da se za svaku sljedeću rundu aukcije izdaje nova garancija ponude ili da se aneksira postojeća?

 2. Da li Agencija moze da se napravi dopis/obavještenje kojim bi se obavezala da bezuslovno vrati garancije banci-garantu kada učesnik/nalogodavac plati iznos koji je određen u aukciji (ovo pod uslovom da se izdaje više garancija) ?

 3. Dodatno, ukoliko platna klauzula iz drafta garancije iz bilo kojih razloga ne moze da bude prihvacena,  da li moze da se navede u dopisu/obavještenju izdatom od strane Agencije ?

 4. Smatramo potrebnim da u garanciji stoji naveden krajni rok važenja. Predlog je da tekst glasi:  (Opcija I) „Period važenja garancije: 120 dana od dana početka aukcije spektra, uključujući dan početka aukcije spektra, tj. najkasnije do 01.11.2016“ (ovaj datum se moze mijenjati i produzavati anexom garancije), ili (Opcija II),kako je navedeno u predlogu drafta garancije u prilogu „...tj. najkasnije do 31.12.2016“.

 5. Da li učesnik/nalogodavac plaćanje vrši odjednom ili u više tranši?

 Predlozi za dopunu obrasca bankarske garancije su se odnosili na sljedeće djelove:

 1. "Period važenja garancije: 120 dana od dana početka aukcije spektra, uključujući dan početka aukcije spektra, tj. najkasnije do 31.12.2016."

 2. Dodavanje pasusa sadržine "Naša garancija će biti automatski smanjena za iznos svakog plaćanja izvršenog od naše strane ili od strane našeg klijenta, sa pozivom na gore pomenuti broj garancije" prije pasusa "Svaki poziv po garanciji moramo da primimo na dan isteka ili prije isteka roka u gore naznačenom mjestu za prezentaciju".

 3. Dodavanje pasusa sadržine "U svrhu identifikacije, Vaš zahtjev za plaćanje mora biti prezentovan uz posredovanje banke koja će potvrditi da su potpisi na zahtjevu pravno valjani i obavezujući po Vas." poslije pasusa "Svaki poziv po garanciji moramo da primimo na dan isteka ili prije isteka roka u gore naznačenom mjestu za prezentaciju".

ODGOVOR AGENCIJE

 1. Za Agenciju za elektronske komunikaciju i poštansku djelatnost je prihvatljivo da dodatna garancija ponude bude dostavljena u formi nove (dodatne) bankarske garancije ili u formi aneksa već dostavljene bankarska garancije kojim se povećava iznos garancije, pri čemu se u aneksu garancije navodi da se njime mijenja (povećava) iznos garancije, a da ostali elementi garancije ostaju nepromijenjeni i da se odnose na izmijenjeni (povećani) iznos garancije.

 2. Garancija ponude prestaje da važi nakon što cjelokupni iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, koju odabrani ponuđač treba da plati saglasno Odluci o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja, bude uplaćen na odgovarajući žiro račun budžeta Crne Gore. Nakon što se utvrdi da je cjelokupan iznos navedene naknade uplaćen, Agencija će odabranom ponuđaču vratiti sve dostavljene bankarske garancije (uključujući i sve anekse).

 3. Predložen platna klauzula "Naša garancija će biti automatski smanjena za iznos svakog plaćanja izvršenog od naše strane ili od strane našeg klijenta, sa pozivom na gore pomenuti broj garancije" ne može biti prihvaćena niti Agencija prihvata da je navede u posebnom dopisu iz razloga što ukupni iznos za uplatu koji se može tražiti po garanciji ne može biti veći od iznosa na koji je garancija izdata. Osim toga, nije predviđeno da klijent banke, čak iako je to sam nalogodavac, vrši bilo kakva plaćanja po garanciji, već to radi garant tj. banka.

 4. S obzirom na to da će dan početka aukcije biti poznat 15 dana unaprijed, u bankarskoj garanciji može biti naveden tačan datum početka važenja i tačan datum isteka važenja garancije ponude, s tim što period važenja garancije ponude mora biti najmanje 120 dana od dana početka aukcije spektra, uključujući dan početka aukcije spektra.

 5. Odabrani ponuđač je u obavezi da cjelokupni iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija uplati u budžet Crne Gore u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja. Prema tome, pitanje je opredjeljenja odabranog ponuđača hoće li u okviru toga roka izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa odjednom ili u više navrata.

U vezi sa predloženim dopunama obrasca Garancije ponude daju se sljedeća pojašnjenja:

 1. S obzirom na to da će dan početka aukcije biti poznat 15 dana unaprijed, u bankarskoj garanciji može biti naveden tačan datum početka važenja i tačan datum isteka važenja garancije ponude, s tim što period važenja garancije ponude mora biti najmanje 120 dana od dana početka aukcije spektra, uključujući dan početka aukcije spektra. Garancija ponude može biti izdata i na duži period.

 2. Predložena dopuna u vidu dodavanja pasusa "Naša garancija će biti automatski smanjena za iznos svakog plaćanja izvršenog od naše strane ili od strane našeg klijenta, sa pozivom na gore pomenuti broj garancije" ne može biti prihvaćena niti Agencija prihvata da u posebnom dopisu to nevede iz razloga što ukupni iznos za uplatu koji se može tražiti po garanciji ne može biti veći od iznosa na koji je garancija izdata. Osim toga, nije predviđeno da klijent banke, čak iako je to sam nalogodavac, vrši bilo kakva plaćanja po garanciji, već to radi garant tj. banka.

 3. Garancija ponude može biti dopunjena predloženim tekstom: "U svrhu identifikacije, Vaš zahtjev za plaćanje mora biti prezentovan uz posredovanje banke koja će potvrditi da su potpisi na zahtjevu pravno valjani i obavezujući po Vas."

 

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE

Dana 09. 05. 2016. godine, od subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnijet je zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje sljedeće sadržine:

"U nastavku dostavljamo pitanja koja se odnose na garanciju ponude , a koju je kvalifikovani ponuđač obavezan da dostavi Agenciji:

·         U Aneksu 7 (Obrazac bankarske garancije) Dokumentacije za javno nadmetanje, stoji da je period važenja garancije – 120 dana od dana početka aukcije, uključujući dan početka aukcije spektra. Molimo za pojašnjenje, da li garancija prestaje momentom plaćanja? Ovo pitanje je vezano za sredstva kojim se obezbjeđuje garancija kod banke, jer sredstva koja služe kao kolateral za garanciju treba da budu oslobođenja za plaćanje u momentu kada dospijeva plaćanje.

·         U tom smislu, da li će biti moguće  pripremiti  zajednički dopis operatora i Agencije, upućen banci i kojim bi se oslobodila sredstva koja služe kao kolateral (za garanciju) za plaćanje iznosa koji je određen na aukciji?"

ODGOVOR AGENCIJE

Garancija ponude prestaje da važi nakon što cjelokupni iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, koju odabrani ponuđač treba da plati saglasno Odluci o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja, bude uplaćen na odgovarajući žiro račun budžeta Crne Gore, koji će biti naveden u pomenutoj Odluci.

Agencija ne može ni na koji način sugerisati banci kao garantu da preduzme bilo koju aktivnost iz domena poslovnih odnosa banke i njenog klijenta, pa ni da se "oslobode sredstva koja služe kao kolateral (za garanciju) za plaćanje iznosa koji je određen na aukciji". Agencija može na zahtjev odabranog ponuđača, dati pisanu izjavu da u trenutku davanja te izjave ne postoje razlozi niti saznanja koja bi bila povod za aktiviranje bankarske garancije.

 

05.05.2016. godine

Pokrenut postupak javnog nadmetanja za dodjelu radio-frekvecija

 

Savjet Agencije je na sjednici od 05. 05. 2016. godine donio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.
Ovdje možete preuzeti Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja

 

Otovren konsultativni proces o informativnom dokumentu

12.04.2016. godine

Izvještaj o otvorenom konsultativnom procesu o informativnom dokumentu o postupku dodjele radio-frekvencija iz opsega 800 Mhz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o otvorenom konsultativnom procesu

03.03.2016. godine

OBAVJEŠTENJE

Shodno zahtjevu zainteresovanih strana za učešće u predstojećoj dodjeli radio-frekvencijskog spektra, rok za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija na tekst Informativnog dokumenta o postupku dodjele radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža je produžen do 25. 03. 2016. godine.

Rok za razmatranje prispjelih komentara, mišljenja, zahtijeva i sugestija i objavljivanje odgovora i stavova Agencije po istim je zaključno sa 11. 04. 2016. godine

 

U želji da postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža pripremi i sprovede na objektivan, transparentan, nediskriminatoran i proporcionalan način, Agencija je sačinila Informativni dokument o postupku dodjele radio-frekvencija iz predmetnih opsega za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža (u daljem tekstu: Informativni dokument), u kom je prezentovana strategija dodjele radio-frekvencija, kao i pravila i procedure predstojećeg postupka javnog nadmetanja.

Komentari, mišljenja i sugestije, povodom pripremljenog Informativnog dokumenta mogu se  dostaviti putem

 • e-maila: aukcija2015@ekip.me ;

 • faxa: 020 406 702;

 • pošte: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica

zaključno sa 11.03.2016. godine

Ovdje možete preuzeti Informativni dokument o postupku dodjele radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža

Ovdje možete preuzeti Dokument o vođenju javnih konsultacija

Preliminarne konsultacije povodom pripreme aukcije spektra

U cilju definisanja ključnih opredjeljenja po pitanju dodjele spektra za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, Agencija je pokrenula preliminarne konsultacije sa postojećim mobilnim operatorima u vezi strateških pitanja koja se odnose na predmet javnog nadmetanja, metodu javnog nadmetanja i osnovna pravila aukcije.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o preliminarnim konsultacijama

 

Studija o načinu dodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz

Elektrotehnički faktultet u Podgorici je, shodno projektnom zadatku, izradio Studiju o načinu dodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz. Ovu studiju možete preuzeti ovdje.

 

Predmet i ciljevi  aukcije spektra

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost će u narednom periodu sprovesti postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, metodom aukcije spektra.

Predmet javnog nadmetanja je dodjela sljedećih radio-frekvencijskih blokova (moguća je jedna ili više novih kategorija u oviru navedenih blokova sa posebnim obavezama):


  - 6   blokova širine 2x5 MHz u opsegu 800 MHz,
  - 5   blokova širine 2x5 MHz u opsegu 900 MHz,
  - 11 blokova širine 2x5 MHz u opsegu 1800 MHz,
  - 3   bloka širine 2x5 MHz u opsegu 2 GHz (FDD),
  - 4   bloka širine 5 MHz u opsegu 2 GHz (TDD),
  - 14 blokova širine 2x5 MHz u opsegu 2,6 GHz (FDD),
  - 10 blokova širine 5 MHz u opsegu 2,6 GHz (TDD).

Imajući u vidu da je opseg 2,6 GHz već raspoloživ, da će opseg 800 MHz postati slobodan u junu 2015. godine, te da će u januaru 2017. godine Telenoru i Crnogorskom Telekomu isteći postojeća odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz i 1800 MHz i za korišćenje dijela spektra u opsegu 2 GHz, predmet predstojećeg javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža će biti ukupno 460 MHz spektra u pet opsega.

Uzimajući u obzir karakteristike i trenutno stanje na tržištu javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga u Crnoj Gori, Agencija je u odnosu na predstojeći postupak dodjele spektra postavila sljedeće ciljeve:

 • očuvanje/unaprjeđenje konkurencije na tržištu elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, uključujući i mogućnost ulaska novog mobilnog operatora;

 • kreiranje uslova za dalji nesmetan razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga;

 • doprinos postizanju ciljeva Strategije razvoja informacionog društva u periodu 2012-2016. godina;

 • omogućavanje maksimalnih prihoda za budžet Crne Gore od jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.


Agencija namjerava da proces dodjele spektra oblikuje saglasno ciljevima koji se žele postići i uz potpuno uvažavanje karakteristika i situacije na lokalnom tržištu, u transparentnoj proceduri zasnovanoj na najboljoj uporednoj praksi.

 

Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konsultanskih usluga za pripremu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2015 za nabavku konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža metodom aukcije spektra 20.05.2015. godine.

Tenderska dokumentacija od 20. 05. 2015.godine <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 27. 05. 2015. <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 29. 05. 2015. <<<Preuzmi

Dopuna tenderske dokumentacije od 03. 06. 2015. <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 11. 06. 2015. <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 12. 06. 2015. <<<Preuzmi

Pojašnjenje tenderske dokumentacije od 12. 06. 2015. <<<Preuzmi