ANALOGNI RADIO (AM i FM)

Sistemi za emitovanje audio signala čiji se rad zasniva na frekvencijskoj modulaciji (FM) u VHF frekvencijskom opsegu 87.5 – 108 MHz uvode se prvi put sredinom prošlog vijeka (FM radio). Prednost ovih sistema u odnosu na prvobitne sisteme koji su se temeljili na amplitudskoj modulaciji (AM) u LF, MF i HF frekvencijskim opsezima (dugom, srednjem i kratkotalasnom području) je u kvalitetnijoj reprodukciji zvuka u opsegu od 20 Hz – 15 KHz. Radio signal predajnika frekvencijski se moduliše audio signalom pri čemu spektar emitovanog signala ima širinu 150 kHz. Širenjem spektra pri modulaciji dobija se znatno veća otpornosti na smetnje pri prijemu signala. S obzirom na navedene prednosti FM modulacija postala je preovladavajuća u radio-difuziji sve do današnjeg vremena.