Radiokomunikacije

PLANIRANJE RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Plan namjene radio-frekvencijskog spektra "Službeni list Crne Gore" broj 32/17

PLANOVI RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA

Planovi raspodjele radio-frekvencija za fiksne veze

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3800-4200 MHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 77/18

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 09/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 09/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 28/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425 -7725 MHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 28/16

Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425 -7725 MHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 61/19

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7725 -8275 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 28/16

Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7725 - 8275 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 61/19


Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 8275 -8500 MHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 28/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700  GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 05/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 70/15

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 15/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 05/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 07/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 07/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 27,500-29,500 GHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 
77/18

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 37,000-39,500 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 15/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 48,500-50,200/50,900-52,600 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 02/19

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 55,780-57,000 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 77/18

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 57-64 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 65/19

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 64-66 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 65/19

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 71-76/81-86 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 65/19

 

 

Planovi raspodjele radio-frekvencija za javne mobilne elektronkse komunikacione mreže

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 16/18

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 55/14

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 53/14

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1452-1492 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 17/18

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DSC1800 i TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 53/14

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980-2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 59/14

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2300-2400 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 25/18

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 17/15

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 25/18

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3600-3800 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 11/18

 

Planovi raspodjele radio-frekvencija za TV i radio

Plan raspodjele radio-frekvencija u opsegu 87,5-108 MHz za FM radio "Službeni list Crne Gore" broj 34/17

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio

"Službeni list Crne Gore" broj 57/17

Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio

"Službeni list Crne Gore" broj 51/18

Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio

"Službeni list Crne Gore" broj 16/19

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio

"Službeni list Crne Gore" broj 11/20

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 16/18

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 70/18

Odluka o dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 16/19

Plan raspodjele radio-frekvencija u opsegu 526,5-1606,5 kHz za AM radio "Službeni list Crne Gore" broj 34/17

 

Planovi raspodjele radio-frekvencija za PMR/PAMR sisteme

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za PMR/PAMR sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 81/2016

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme "Službeni list Crne Gore" broj 49/14

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za PMR/PAMR sisteme "Službeni list Crne Gore" broj 24/2017

 

Plan raspodjele radio-frekvencija za pomorske komunikacije

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za pomorske komunikacije

"Službeni list Crne Gore" broj 73/2017

 

Plan raspodjele radio-frekvencija za radioamaterske komunikacije

Plan raspodjele radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi "Službeni list Crne Gore" broj 25/12

 

KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Odluka o davanju saglasnosti Savezu radio amatera Crne Gore, na Uputstvo o organizovanju i polaganju ispita za radio amatere

Uputstvo o organizovanju i polaganju ispita za radio amatere

Zahtjev za izdavanje odobrenja a korišćenje radio-frekvencija

Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija  Broj:0505-4829/1 od 03.10.2013. godine

Pravilnik o obrascu tehničkog rješenja korišćenja radio-frekvencija "Službeni list Crne Gore" broj 57/13

Pravilnik o izmjeni pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja

"Službeni list Crne Gore" broj 66/19

Pravilnik o izmjeni pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja

"Službeni list Crne Gore" broj 64/18

Pravilnik o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja "Službeni list Crne Gore" broj 47/14

Izmene i dopune Pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja "Službeni list Crne Gore" broj 50/14

Pravilnik o prijavljivanju radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje "Službeni list Crne Gore" broj 06/2015

Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata "Službeni list Crne Gore" broj 33/14

Pravilnik o radioamaterskim komunikacijama "Službeni list Crne Gore" broj 08/20

Pravilnik o načinu, uslovima i postupku određivanja pozitivnog znaka i međunarodnog pomorskog radiokomunikacionog indetifikacionog broja (MMSI broj) za radio uređaje u pomorskim mobilnim radiokomunikacijama "Službeni list Crne Gore" broj 24/14

Odluka o podjeli ukupnog kapaciteta multipleksa broj 0506-5345/5 od 25.11.2014. godine "Službeni list Crne Gore" broj 50/14.

Pravilnik o informisanju javnosti i krajnjih korisnika u periodu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa "Službeni list Crne Gore" broj 31/14

Naknade za korišćenje radio-frekvencija

Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija "Službeni list Crne Gore" broj 16/14

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija "Službeni list Crne Gore" broj 81/18

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija "Službeni list Crne Gore" broj 6/19

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2020. godinu Broj:0901-69/1 od 14.01.2020. godine

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2019. godinu Broj:0505-235/1 od 17.01.2019. godine

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2018. godinu Broj:0505-320/1 od 11.01.2018. godine

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2017. godinu Broj:0505-331/1 od 19.01.2017. godine

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2016. godinu Broj:0505-145/1 od 14.01.2016. godine

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2015. godinu Broj:0505-192/1 od 20.01.2015. godine

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2014. godinu  Broj:0505-305/1 od 21.01.2014. godine

Odluka o cjenovniku godišnje naknade za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra "Službeni list Crne Gore" broj 16/14

 

 

MONITORING RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Formular prijave smetnje

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice za emitovanje televizijskog programa u frekvencijskim opsezima VHF I i III i UHF IV i V "Službeni list Crne Gore", br. 70/15

Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice za frekvencijski modulisane emisije "Službeni list Crne Gore" broj 14/14

 

RADIO I TELEKOMUNIKACIONA TERMINALNA OPREMA

Pravilnik o radio opremi

"Službeni list Crne Gore" 45/17

Pravilnik o radio opremi i telekomunikacioj terminalnoj opremi "Službeni list Crne Gore" broj 46/14

Pravilnik o prestanku Pravilnikao graničnim vrijednostima EM polja "Službeni list Crne Gore" broj 45/15

Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima "Službeni list Crne Gore" broj 6/15

Pravilnik o utvrđivanju liste standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
"Službeni list Crne Gore" broj 46/14