POŠTANSKE USLUGE

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA

Zakon o poštanskoj djelatnosti
„Službeni list CG“, broj 57/11

Izmjene i dopune zakona o poštanskim uslugama
„Službeni list CG“, broj 55/16

Prečišćen tekst Zakona o poštanskim uslugama
„Službeni list CG“, broj 55/16

Prečišćen tekst Zakona o poštanskim uslugama
„Službeni list CG“, broj 55/18

PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge

"Službeni list CG", broj 029/2017

Pravilnik o postupku i kriterijumu za izbor Univerzalnog poštanskog operatora

"Službeni list CG", broj 017/17

Pravilnik o obavljanju poštanskih usluga

"Službeni list CG", broj 45/17

Pravilnik o načinu izdavanja i upotreba poštanskih maraka

„Službeni list CG“, broj 60/13

Pravilnik o nomenklaturi poštanskih usluga

„Službeni list CG“, broj 081/17

Pravilnik o visini jednokratne i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
„Službeni list CG“, broj 57/12

Pravilnik o vrsti i načinju dostavljanja podataka

"Službeni list Crne Gore" broj 19/12

Pravilnik o načinu vođenja račnovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

"Službeni list Crne Gore" broj 037/17

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora
"Službeni list Crne Gore", broj 8/19

Prečišćeni tekst Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora
"Službeni list Crne Gore", broj 8/19

Pravilnik o kriterijumima za određivanje cijena univerzalne poštanske usluge

"Službeni list Crne Gore" broj 19/12

Smjernice za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod učesnika na tržištu poštanskih usluga

 

MEĐUNARODNI PROPISI

Direktiva 97/67/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. decembra 1997. godine zajedničkim pravilima za razvoj poštanskog tržišta za poboljšanje kvaliteta usluga Zajednice

Direktiva 2002/39/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. juna 2002. godine kojom se menja Direktiva 97/67/EZ u vezi sa daljim otvaranjem poštanskih usluga tržišnoj konkurenciji na nivou Zajednice

Direktiva 2008/6/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. februara 2008. kojom se menja Direktiva 97/67/EC u cilju potpune realizacije unutrašnjeg tržišta poštanskih usluga u okviru Zajednice

ZAKONI O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNIH UGUVORA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

Zakon o potvrđivanju sedmog dodatnog protokola Ustavu Svjetskog poštanskog saveza, Bukurešt 2004. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 008/10

Zakon o potvrđivanju opšteg Pravilnika Svjetskog poštanskog saveza, Bukurešt 2004. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 008/10

Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije i Završnog protokola uz Svjetsku poštansku konvenciju, Ženeva 2008. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 016/10

Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, Bukurešt 2004.godine

"Službeni list Crne Gore" broj 008/10

Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opšti pravilnik Svjetskog poštanskog saveza,Ženeva 2008. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 016/10

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim novčanim uslugama,Ženeva 2008. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 016/10

Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetskog poštanskog saveza,Ženeva 2008.godine

"Službeni list Crne Gore" broj 016/10