MREŽE I USLUGE

REGISTAR AGENCIJE

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra operatora registra odobrenih radio - frekvencija, registra dodijeljenih brojeva, registra dodijeljenih adresa i registra elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, "Službeni list Crne Gore" broj 27/14

Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja obrasca prijave koja se podnosi prije početka, prestanka ili izmjene režima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga, djelovodni broj 0901-4860/1 od 03.10.2013.godine

Prijava za upis u Registar operatora

Potvrda za upis u Registar operatora

 

OPŠTE OBAVEZE OPERATORA

Pravilnik o uslovima za planiranje, izgadnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

"Službeni list Crne Gore" broj 59/15

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

"Službeni list Crne Gore", broj 039/16

Prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima

"Službeni list Crne Gore" broj 41/15

Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture I povezane opreme

"Službeni list Crne Gore" broj 52/14

Uredba o sadržini plana mjera za obezbjeđenje integriteta javnih elektronskih komunikacionih mreža i korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u vanrednim situacijama

"Službeni list Crne Gore" broj 50/14

Odluka o pravu prvenstva komunikacija za vrijeme trajanja vandrednih situacija

"Službeni list Crne Gore" broj 50/14

Odluka o utvrđivanju godišnje naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnje naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnje naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnje naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnje naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija za 2016. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnje naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija za 2014. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnje naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija za 2013. godinu

Odluka o utvrđivanju visine godišnje naknade za regulaciju i nadzor tržišta elektronskih komunikacije za 2012. godinu

Pravilnik o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje

"Službeni list Crne Gore" broj 048/18

Pravilnik pristupu i interkonekciji
"Službeni list Crne Gore" broj 24/14

Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata

"Službeni list Crne Gore" broj 33/14

 

OBEZBJEĐIVANJE KONKURENCIJE

Pravilnik o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža

"Službeni list Crne Gore" broj 32/2014

 

UNIVERZALNI SERVIS

Uredba o minimalnom skupu usluga koje obuhvata Univerzalni servis

"Službeni list Crne Gore" broj 46/14

Pravilnik o utvrđivanju liste kategorija korisnika posebnih povoljnosti u korišćenju usluga Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 52/14

Pravilnik o utvrđivanju brzine prenosa podataka za funkcionalan pristup internetu putem Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 46/14 i 80/18

Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 45/14

Pravilnik o načinu procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa Univerzalnog servisa za socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom

"Službeni list Crne Gore" broj 33/14 , 13/17

Pravilnik o vrstama povoljnosti i posebnim mjerama za pristup javnim elektronskim komunikacionim uslugama za lica sa invaliditetom

"Službeni list Crne Gore" broj 043/14, 026/17

Pravilnik o obezbjeđivanju pristupa licima sa invaliditetom broju 112 i brojevima hitnih službi

"Službeni list Crne Gore" broj 042/14 i 034/17

Pravilnik o kvalitetu usluga Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 23/14

Pravilnik o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa

"Službeni list Crne Gore" broj 12/14

Pravilnik o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa

„Službeni list Crne Gore“ broj 56/13

 

NUMERACIJA

Plan numeracije  (prečišćen tekst)

"Službeni list Crne Gore" broj 21/14 , 12/17

Izmjene i dopune Plana numeracije

"Službeni list Crne Gore" broj 12/17

Plan numeracije

"Službeni list Crne Gore" broj 21/14

Plan adresiranja

"Službeni list Crne Gore" broj 21/14

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa 0403-4859/1 od 03.10.2013. godine

Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa

"Službeni list Crne Gore" broj 13/14

Pravilnik o jedinstvenom evropskom broju "112" za pozive u hitnim slučajevima

"Službeni list Crne Gore" broj 44/14

Pravilnik o obezbjeđivanju pristupa licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti broju "112" i brojevima hitnih službi

"Službeni list Crne Gore" broj 42/14

Pravilnik o načinu korišćenja i uslovima dodjele brojeva iz numeričkog opsega 116
"Službeni list Crne Gore" broj 15/14

Pravilnik o prenosivosti brojeva
"Službeni list Crne Gore" broj 28/14

Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za uslugu prenosivosti broja i načinu raspodjele

Odluka o korišćenju nacionalnog internet domena Crne Gore ".me"

"Službeni list Crne Gore" broj 50/14

Pravilnik o načinu i postupku registracije i upotrebe domena ispod nacionalnog internet domena Crne Gore ".me"

"Službeni list Crne Gore" broj 43/14

 

PRAVA I ZAŠTITA INTERESA KORISNIKA

Odluka o načinu objave informacije o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga

"Službeni list Crne Gore" broj 12/18

 

Odluka o uslovima za ostvarivanje javnog pristupa podacima koje je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost prikupila od operatora

"Službeni list Crne Gore" broj 21/14

 

Pravilnik o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

"Službeni list Crne Gore" broj 02/18

 

 

ZAŠTITA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga
"Službeni list Crne Gore" broj 81/16

Pravilnik o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga
"Službeni list Crne Gore" broj 41/15

Pravilnik o dupunama pravilnika o načinu registracije korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga

"Službeni list Crne Gore" broj 60/16

Pravilnik o načinu registracije korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga
"Službeni list Crne Gore" broj 13/14

Uredba o kategorijama podataka o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju

"Službeni list Crne Gore" broj 52/14

Pravilnik o tehničkim i organizacionim uslovima za presrijetanje komunikacija
"Službeni list Crne Gore" broj 58/14

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i organizacionim uslovima za preuzimanje zadržanih podataka
"Službeni list Crne Gore" broj 59/16

Pravilnik o tehnickim i organizacionim uslovima za preuzimanje zadrzanih podataka
"Službeni list Crne Gore" broj 54/15

Pravilnik o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte
"Službeni list Crne Gore" broj 037/18