Informacija o pružanju poštanskih usluga

Zakonom o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“,br.46/05 ) koji je donešen 2005.godine regulisano je obavljanje poštanskih usluga i stvorena mogućnost konkurencije na tržištu poštanskih usluga.

Ovim Zakonom utvrđuju se uslovi i način obavljanja univerzalne poštanske usluge i drugih poštanskih usluga, ovlašćenja regulatornog organa za poštansku djelatnost, kao i druga pitanja u vezi sa poštanskom djelatnošću.

Na ovaj način su stvoreni preduslovi za nastanak konkurentskog ambijenta, u kome se  univerzalni poštanski operator i svi ostali pružaoci poštanskih usluga , povećanim kvalitetom i odgovarajućom politikom cijena, bore za svoje mjesto na tržištu.

Nadležnosti Agencije po osnovu člana 62  Zakona o poštanskim uslugama su:  

 1. izdavanje i oduzimanje licenci i rješenja za obavljanje poštanskih usluga u skladu sa ovim zakonom;
 2. praćenje cijena sa stanovišta ravnopravnosti i njihove pristupačnosti i preduzimanje mjera za sprječavanje nepravilnosti u vezi sa cijenama;
 3. davanje saglasnosti na uslove i cijene pristupa mreži univerzalnog poštanskog operatora;
 4. davanje saglasnosti na posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga;
 5. praćenje razvoja poštanskih usluga;
 6. vođenje registra poštanskih operatora;
 7. obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom.

Poštanska usluga je usluga prijema, prerade, prenosa i uručenja poštanskih pošiljaka koje obavljaju poštanski operatori u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama. Poštanske usluge se dijele na univerzalne i komercijalne.

Univerzalna poštanska usluga obuhvata prijem, preradu, prenos i uručenje:

 • pismonosnih pošiljaka mase do 2 kg;
 • paketa mase 10 kg;
 • uputnica;
 • sekograma;
 • preporučenih i vrednosnih poštanskih pošiljki.

Univerzalna poštanska usluga obuhvata i uručenje paketa mase do 20 kg u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Komercijalna poštanska usluga obuhvata poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu, a ne pripadaju univerzalnoj poštanskoj usluzi.

Poštanske usluge se obavljaju na osnovu posebne licence, licence, odnosno rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje poštanskih usluga.
Univerzalnu poštansku uslugu obavlja pravno lice na osnovu posebne licence. Pojedine poštanske usluge iz domena univerzalne usluge obavlja pravno lice na cijeloj teritoriji Crne Gore koje dobija licencu za obavljanje te usluge, a komercijalne poštanske usluge obavljaju fizička i pravna lica koja dobijaju rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje tih usluga.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, iz oblasti regulatorne funkcije za poštansku djelatnost,  izdala:

 • Posebnu licencu Pošti Crne Gore A.D. Podgorica,
 • Licencu Društvu ''KINGSCLIFFE DISTRIBUTION MONTENEGRO'' d.o.o. Podgorica  
 • Licencu Preduzeću ''City Express'' - Filijala Podgorica d o.o. 
 • Licencu Društvu "Tim Kop" d.o.o.
 • Licenca Društvu "Montenomaks Control&Logistics"
 • Licenca Društvu "Express Courier" d.o.o.
 •  Rješenje za obavljanje komercijalnih poštanskih usluga Preduzeću ''Rhea Express'' d.o.o. Podgorica.

Nadzor nad primjenom ovog Zakona, kao i propisa donijetih za sprovođenje ovog Zakona obavlja Ministarstvo, u skladu sa posebnim zakonom.
Inspekcijski nadzor u okviru ovlašćenja iz ovog zakona obavlja poštanski inspektor, u skladu sa posebnim zakonom.

Agencija sarađiuje sa najznačajnijim Međunarodnim organizacijama u okviru poštanske djelatnosti i to sa: Svjetskim poštanskim savezom (UPU), Evropskom konferencijom za poštansku djelatnost i telekomunikacije (CEPT) i Evropskim komitetom za poštansku regulaciju (CERP).