Zaštita korisnika poštanskih usluga i rješavanje sporova regulisana je Zakonom o poštanskim uslugama (“Službeni list Crne Gore”, broj 57/11, 55/16 i 55/18).

Agencija pruža neophodne informacije i savjete korisnicima poštanskih usluga, te im pomaže u razumijevanju uslova i načina obavljanja poštanskih usluga sa naglaskom na zaštiti njihovih prava.

Agencija je takođe nadležna za rješavanje sporova između korisnika poštanskih usluga i davaoca poštanskih usluga.