ZAŠTITA KORISNIKA

Ostvarivanje i zaštita prava korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga vrši se u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", broj 40/13, 56/13, 02/17 i 49,19) i Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/14,6/14,43/15,70/17 i 67/19).

Operator je dužan da objavi informacije o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja usluga elektronskih komunikacija, na svojoj internet stranici i učini ih dostupnim, bez naknade, na zahtjev korisnika u štampanoj formi u svojim poslovnicama, stim što opšte uslove pružanja usluga mora objaviti i u najmanje dva dnevna štampana medija koji se distribuiraju na teritoriji Crne Gore.

Međusobna prava i obaveze operatora i pretplatnika javnih elektronskih komunikacionih usluga uređuju se pretplatničkim ugovorom, koji se zaključuje u pisanoj formi.

Operator je dužan da prije primjene tipskih pretplatničkih ugovora, za svaku od usluga elektronskih komunikacija koje su u ponudi operatora, kao i na opšte uslove pružanja usluga, pribavi saglasnost Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Operator ne smije:

  • uslovljavati korišćenje jedne usluge korišćenjem druge usluge;
  • utvrđivati pravo da zadrži sredstva plaćena od pretplatnika koji je odustao od zaključenja ili izvršenja ugovora, pri čemu isto pravo nije utvrđeno za korisnika ako operator odustane od zaključenja ili izvršenja ugovora;
  • obavezati pretplatnika da plati visoku kaznu nesrazmjernu stvarnoj šteti u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze;
  • utvrditi pravo da visinu cijene usluge odredi u momentu pružanja ili poveća cijenu usluge bez utvrđivanja prava pretplatnika na raskid ugovora ako je konačna cijena veća od prvobitno ugovorene;
  • od korisnika svojih usluga zahtijevati da plati troškove nastale iz poziva i komunikacija koji nijesu rezultirali pristupom korisnika željenoj usluzi;
  • od korisnika svojih usluga zahtijevati da plati troškove nastale iz poziva i komunikacija, ako se utvrdi da su troškovi nastali kao posljedica nedovoljne sigurnosti mreže;
  • obavezati pretplatnika na izvršenje svih ugovornih obaveza, bez obzira na to da li je operator ispunio svoje ugovorne obaveze;
  • uračunavati korisnicima u cijenu usluge troškove rekonstrukcije mreže.

Zaštita korisnika poštanskih usluga vrši se u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl. list CG", broj 57/11) i Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/14,6/14,43/15,70/17 i 67/19).

Poštanski operator je dužan da cjenovnik poštanskih usluga istakne na vidnom mjestu u prostorijama u kojima se pružaju poštanske usluge, kao i da iste objavi na svojoj internet stranici. Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga, kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja poštanskih usluga poštanskog operatora, se ističu na vidnom mjestu u poslovnim prostorijama, kao i na internet stranici Agencije.