Ostvarivanje i zaštita prava korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga vrši se u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj: 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i Zakonom o zaštiti potrošača ("Službeni list Crne Gore", broj: 2/14, 6/14, 43/15, 70/17 i 67/19).

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama, rješava po žalbama korisnika, razmatra inicijative i utvrđuje postupak zaštite interesa i prava korisnika.

Vlada Crne Gore je na 19. vanrednoj sjednici održanoj 08.04.2021. godine donijela Odluku o utvrđivanju liste organa nadležnih za inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača ("Službeni list Crne Gore", broj 53/21). U 29 tačaka nabrojani su predmeti nadzora. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je nadležna za nadzor u 9 tačaka:

  • Isticanje cijena za ponuđene proizvode (roba i usluge, uključujući i javne usluge);
  • Izdavanje i sadržina računa za prodati proizvod (roba i usluge, uključujući i javne usluge);
  • Prodajne pogodnosti;
  • Saobraznost i garancija za usluge (uključujući i javne usluge);
  • Obavještenja o robi/usluzi;
  • Javne usluge;
  • Ugovori zaključeni na daljinu i izvan poslovnih prostorija;
  • Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima;
  • Obaveze koje se odnose na zaštitu potrošača u pružanju poštanskih usluga, a u vezi prava po osnovu kada pošiljka nije uručena primaocu ili je uručena sa zakašnjenjem ili da posebno ugovorena usluga nije obavljena u cjelosti ili zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja registrovane poštanske pošiljke.

Odluka Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost da rad sa strankama počinje u 09:00 časova,a završava se u 13:00 časova.

Ova Odluka će se primjenjivati od 01.06.2022. godine