registrovani operatori                                               

                                                                                              

RBR unsa u registar

NAZIV

ADRESA

OPIS

1

CRNOGORSKI TELEKOM A.D.

 

 

 

Djelovodni broj

01-943/1

 

Datum izdavanja

03.04.2009

Moskovska 29, Podgorica

Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga;
Operator javne mobilne elektronske komunikacione mreže i operator javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga

2

TELENOR D.O.O

 

 

 

 

Djelovodni broj

01-944/1

 

Datum izdavanja

03.04.2009

Bul. Džordža Vašingtona 83,

Podgorica

Operator javne mobilne elektronske komunikacione mreže i operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže za usluge: javno dostupnih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, javno dostupnih telefonskih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluga pristupa internetu, usluga prenosa podataka, usluga iznajmljenih linija, usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture, usluge prenosa govora preko mreža baziranih na Internet protokolu, usluge iznajmljivanja optičkih vlakana (dark fiber) i usluge sa dodatom vrijednošću.

4

MTEL D.O.O.

 

 

 

Djelovodni broj

01-946/1

 

Datum izdavanja

03.04.2009

 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 143

Operator javne mobilne elektronske komunikacione mreže i operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže za usluge: javno dostupnih telefonskih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, javno dostupnih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluga prenosa i distribucije audio-vizuelnih medijskih sadržaja (izuzima zemaljsku radio-difuziju), usluga  pristupa internetu, usluga prenosa podataka i usluga iznajmljenih linija

 

6

TELEMACH D.O.O.

 

 

 

Djelovodni broj

01-1192/1

 

Datum izdavanja

27.04.2009

 

Bulevar Revolucije 50/5,

 Podgorica

Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga: pristupa Internetu fiksne telefonije i distribucije audio - vizuelnih medijskih sadržaja

7

WIMAX MONTENEGRO D.O.O

Djelovodni broj

01-948/5

 

Datum izdavanja

29.05.2009

 

Podgorica, Ul.Ulcinjska br.7D.

Operator javne  elektronske komunikacione mreže na bazi širokopojasnog bežičnog pristupa (BWA) i operator javnih elektronskih komunikacionih usluga

8

RADIO-DIFUZNI CENTAR D.O.O.

 

Djelovodni broj

01-2197/1

 

Datum izdavanja

09.07.2009

 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.130/5

Operator javne elektronske komunikacione mreže za prenos i emitovanje radio-difuznih i drugih signala, javne elektronske komunikacione usluge prenosa i emitovanja radio-difuznih signala, javne elektronske komunikacione usluge iznajmljivanja linija i javne elektronske komunikacione usluge multipleksiranja, prenosa multipleksiranih signala do predajničke multipleksne mreže za emitovanje radio-difuznih i drugih signala i usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture.

10

POŠTA CRNE GORE A.D.

 

 

Djelovodni broj

01-1559/4

 

Datum izdavanja

17.07.2009

 

Slobode 1, Podgorica

Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga za:               
   - pružanje javnog servisa javnih telefonskih govornica i      
   - pružanje javnog servisa prenosa govora preko mreža baziranih na Internet protokolu

22

RADIO EURO TAXI D.O.O.

Djelovodni broj

01-4311/1

 

Datum izdavanja

11.12.2009

 

Šušanj, Bar

Operator javnih elektronskih komunikacionih usluga posredstvom sopstvene  funkcionalne mreže/sistema.

25

DASTO MONTEL D.O.O.

 

 

Djelovodni broj

01-4499/1

 

Datum izdavanja

22.12.2009

 

Ul. Grahovska 4, Cetinje

Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga za:
      - pružanje javne usluge pristupa internetu
      - pružanje javne usluge iznajmljenih linija

36

ORION TELEKOM D.O.O

Djelovodni broj

0505-1124/1

 

Datum izdavanja

22.02.2010

 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.56.

Podgorica

Operator javno dostupne telefonke usluge u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluge prenosa i distribucije audio-vizuelnih medijskih sadržaja (izuzev zemaljske radio difuzije), usluge prenosa govora putem interneta, usluge pristupa internetu, usluge prenosa podataka, usluge sa dodatom vrijednošću i usluge SMS-a. 

38

BUM TEK D.O.O.

Djelovodni broj

0205-1582/1

 

Datum izdavanja

14.04.2010

 

Vranjske Njive bb, Podgorica

Operator javnih elektronskih komunikacionih usluga posredstvom sopstvene  funkcionalne mreže/sistema.

42

IPMONT D.O.O

 

Djelovodni broj

0902-2650/2

 

Datum izdavanja

01.07.2010

 

Mitra Bakića bb, Podgorica

Operator javne elektronske komunikacione uslug: prenosa govora putem mreža baziranih na Internet protokolu (izbor i predizbor operatora, prepaid calling cards, Call Shop i SIP korisnici), usluge pristupa Internetu, usluge iznajmljenih linija i usluge pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže (iznajmljivanje optičkih vlakana - Dark Fiber)

45

CRNOGORSKI ELEKTOPRENOSNI SISTEM AD

 

Djelovodni broj

0205-3719/2

 

Datum izdavanja

07.10.2010

 

Sv.Petra Cetinjskog 18, Podgorica

-operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga za:
  - pružanje usluge iznajmljivanja optičkih vlakana (dark fiber).

48

SBS NETWORK MONTENEGRO D.O.O

 

Djelovodni broj

0205-2444/3

 

Datum izdavanja

13.06.2011

 

Kralja Nikole 202, Podgorica

Operator javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga -
Operator javnih elektronskih komunikacionih usluga putem satelita za:
- pružanje javne usluge pristupa Internetu
- pružanje javne usluge iznajmljenih linija

52 IT-DESK D.O.O.

 

Djelovodni broj

0205-94/2

 

Datum izdavanja

19.01.2012

 

Kralja Nikole 27 Usluga pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže
53 WIRELESS MONTENEGRO D.O.O.

 

Djelovodni broj

0502-1066/2

 

Datum izdavanja

01.03.2012

 

Podgorica, 19. Decembra bb, Gradski stadion-južna tribina Elektronske komunikacione mreže zasnovane na TETRA (Terrestrial Trunked Radio) standardu i  elektronskih komunikacionih  usluga prenosa govora i kratkih tekstualnih poruka putem TETRA sistema i usluge pristupa internetu i usluge pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže (iznajmljivanje optičkih vlakana).

 

 

54 SIOL D.O.O.

 

Djelovodni broj

0205-1558/3

 

Datum izdavanja

27.03.2012

 

Džordža Vašingtona  108/36A, Capital Plaza

Podgorica

Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže i operator javnih fiksnih elektronskih komunikacionih usluga, za usluge pristupa Internetu, usluge iznajmljenih linija i usluge pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže (iznajmljivanje optičkih vlakana)

 

55 KOMUNALNE USLUGE D.O.O.

 

Djelovodni broj

0205-3549/2

 

Datum izdavanja

28.06.2012

 

Zetskih Vladara bb, Podgorica

Operator javne elektronske komunikacione mreže i javnih elektronskih komunikacionih  usluga za :

-pružanje javne usluge iznajmljivanje elektronske komunikacione mreže (iznajmljivanje optičkih vlakana – dark fiber).

61 COGENT COMMUNICATIONS MONTENEGRO D.O.O.

Djelovodni broj

0205-6206/2

Datum izdavanja

11.12.2013

Ul. Slobode br. 74/II,
Podgorica
Pristup internetu, ethernet veze (tačka tačka) i IP tranzint
62  LONA TRADE D.O.O.

Djelovodni broj

0205-6134/2

Datum izdavanja

16.12.2013

Selo Selita, Ulcinj Pristup internetu
66 "CPA" D.O.O.

Djelovodni broj
0205-6640/4
Datum izdavanja
24.12.2014
Džordža Vašingtona 312
Podgorica
Pristup Internetu, iznajmljene linije i iznajmljivanje optičkih vlakana (dark fiber).
67 NETWORK GARAGE D.O.O.

Djelovodni broj
0205-355/2
Datum izdavanja
02.02.2015
Nikole Tesle 54
Podgorica
Operator javnih elektronskih komunikacionih usluga posredstvom sopstvene funkcionalne mreže/sistema
68 FIBERCOM D.O.O.
Djelovodni broj
0205-2541/2 Datum izdavanja
05.05.2015
Ul. Ludviga Kube bb, zgrada Razvršje, stan 4
Podgorica

Operator operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže za usluge: javno dostupnih telefonskih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluga  pristupa internetu i usluga prenosa i distribucije audio-vizuelnih medijskih sadržaja (izuzima zemaljsku radio-difuziju).

70 S&E Tehnica d.o.o. BarDjelovodni broj
0205-3833/3
Datum izdavanja
26.06.2015
20. Jula broj 8.
Sutomore
Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže (fiksni bežični pristup na 5GHz) za usluge  pristupa internetu.
71 Teleeye-Montenegro d.o.o. Bar


Djelovodni broj
0205-3345/4
Datum izdavanja
10.07.2015.
Bulevar Revolucije bb,kula A,sprat 5, Biznis centar Bar Operator javne fiksne elektronske komunikacione mreže (fiksni bežični pristup na 5GHz) za usluge  pristupa internetu.
73 ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D.

Djelovodni broj
0205-1259/3
Datum izdavanja
29.03.2016
Trg Golootočkih Žrtava br.13, Podgorica Usluge  pristupa i korišćenja elemenata elektronske komunikacione mreže i usluge zakupa elektronske komunikacione infrastrukture.
75 UNIVERZITET CRNE GORE

Djelovodni broj
0205-1662/2
Datum izdavanja
30.03.2016
Ul. Cetinjska broj 2, Podgorica Usluge  povezivanja na nacionalnu tačku razmjene internet saobraćaja (IXP)
76 AQUATERRA SOLUTIONS D.O.O. BUDVA

Djelovodni broj
0205-3358/2
Datum izdavanja
08.06.2016
Trg Sunca br.4, Budva Usluge pristupa internetu
77 CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM D.O.O.
PODGORICA

Djelovodni broj
0205-7699/3-2016
Datum izdavanja
23.01.2017
Ul. Ivana Milutinovića br. 12
Podgorica
Usluge  izdavanja optičkih vlakana i usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture
78 MDS NETWORK D.O.O. PODGORICA

Djelovodni broj
0205-2662/2
Datum izdavanja
22.03.2017
Tuzi bb,
Podgorica
Usluga pristupa internetu
79 ASP CO
D.O.O. HERCEG NOVI

Djelovodni broj
0205-8031/4
datum izdavanja
12.12.2017.
Podi bb,
Herceg Novi
Usluga pristupa internetu
80 INFO SISTEMI
D.O.O. PODGORICA

Djelovodni broj
0205-2331/2
datum izdavanja
14.03.2017.
Podgorica, Ul.Bohinjska br.1. Usluga pristupa internetu, prenosa opodataka i iznajmljivanja optičkih vlakana.  
81 NETMONT
D.O.O. PODGORICA

Djelovodni broj
0205-5602/2
25.07.2018.
Ul. Jovana Tomaševića br.30 Usluga pristupa internetu
82 SIMES NET D.O.O. PODGORICA

Djelovodni broj
0205-4971/4
datum izdavanja
17.07.2019.
Bulevar Džordža Vašingtona br. 3/4 Javno dostupna telefonska usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, usluga prenosa i distribucije audio vizuelnih medijskih sadržaja, usluga pristupa internetu, usluga iznajmljenih linija, usluga iznajmljivanja optičkih vlakana (dark fiber) i usluga iznajmljivanja elektronske komunikacione infrastrukture.