Javne konsultacije

19. 02. 2009. godine

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
Broj: 01-403/1
Podgorica,18.02.2009.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Plana numeracije i Plana adresiranja

Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost, saglasno Zakonu o telekomunikacijama ("Sl.list RCG", broj 59/00) donijela je Plan numeracije ("Sl.list RCG", broj 45/07, 22/08) i Plan adresiranja ("Sl.list RCG", broj 45/07), koji su u skladu sa preporukama Evropske unije I Medunarodne unije za telekomunikacije.

Imajući u vidu odredbe Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", broj 50/08), čijim stupanjem na snagu je Zakon o telekomunikacijama prestao da važi, neophodno je uskladiti pomenute planove, saglasno članu 148 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Napominjemo da je članom 87 Zakona o elektronskim komunikacijama, propisano da se Planom numeracije utvrđuje: vrsta, dužina, struktura, namjena i način korišćenja brojeva za pristup javnim elektronskim komunikacionim mrežama i javnim elektronskim komunikacionim uslugama, a da Plan adresiranja sadrži definicije i strukturu kodova međunarodnih signalizacionih tačaka, kodova nacionalnih signalizacionih tačaka, kodova mobilnih mreža, identifikacioni kod mreže za prenos podataka i način upravljanja. Takođe je propisano da pomenute planove donosi Agencija.

Shodno odredbi člana 8 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama, kojom je propisano da Agencija sprovodi konsultacione postupke, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i komentare u vezi sa aktima koje priprema, predlaže ili donosi, to ova Agencija otvara javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja pomenutih planova.

S tim u vezi, neophodno je da svoje eventualne primjedbe, predloge i sugestije na vazeći Plan numeracije (“Službeni list RCG”, broj 45/07, 22/08) i Plan adresiranja (“Službeni list RCG”, broj 45/07) dostavite najkasnije do 6.marta 2009.godine, pismenim putem ili putem e-mail-a  Agencije  agentel@t-com.me o čemu će se, nakon pomenutog roka, obaviti rasprava sa zainteresovanim subjektima i utvrditi konačan tekst pomenutih planova.

Takođe, kod dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija, neophodno je imati u  vidu odredbu člana 87 sta5. Zakona o elektronskim komunikacijama, kojom je propisano da se izmjene i dopune Plana numeracije I Plana adresiranja, koje bitno utiču na sistem numeracije i/ili adresiranja i čije izvođenje je tehnološki zahtjevno, sprovode  nakon objavljenih javnih konsulacija, a počinju se primjenjivati nakon dvije godine od dana stupanja na snagu.

Dokumenta: