Javne konsultacije - Arhiva

Javne konsultacije u vezi propisa o univerzalnom servisu

20.07.2010.godine

Prečišćene verzije propisa iz oblasti Univerzalnog servisa, u skladu sa pristiglim komentarima učesnika u javnoj raspravi i zaključcima sa pripremnih sastanaka Agencije i operatora

24.05.2010.godine

Primjedbe i sugestije operatora u vezi sa propisima iz oblasti Univerzalnog servisa,
stavljenim u postupak javnih konsultacija dana 18.02.2010. godine

13.05.2010. godine

Komentari Agencije na pimjedbe i sugestije operatora u vezi sa propisima o Univerzalnom servisu koji su bili objavljeni 18.2.2010. godine

Povodom primjedbi operatora iz drugog kruga javne rasprave o podzakonskim aktima iz oblasti Univerzalnog servisa, radna grupa u ovom momentu daje preliminarni komentar na primjedbe operatora.opširnije>>

 

18.02.2010. godine

Otvaranje drugog kruga procesa javnih konsultacija u vezi sa propisima o Univerzalnom servisu

Obavještenje o otvaranju drugog kruga javnih konsultacija

Pravilnik o tarifama i paketima US

Pravila i kriterijumi konkursa za izbor operatora US

Pravilnik o neto trošku pružanja US

Pravilnik o razumnosti zahtjeva US

16.02.2010. godine

Primjedbe.mišljenja i sugestije na pravilnik o metodologiji proračuna neto troška pružanja i visini i načinu plaćanja naknade za finansiranje Univerzalnog servisa

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, shodno Odluci broj: 01-3916/1 od 17.11.2009.godine, otvorila je javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja Pravilnika o metodologiji proračuna neto troška pružanja i visini i načinu plaćanja naknade za finansiranje Univerzalnog servisa.
Prema toj Odluci, javne konsultacije su tekle od 17.novembra do 05.decembra 2009.godine, a naknadno je taj rok produžen do 15.decembra.
Na pomenuti dokument, primjedbe, mišljenja i sugestije su dostavili Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore, kao i javni telekomunikacioni operatori Crnogorski Telekom, ProMonte GSM i M:Tel.
U prilogu obavljujemo dostavljenje primjedbe, mišljenja i sugestije, stavove stručne službe Agencije po pitanju istih i prečišćeni tekst nacrta Pravilnika.

Stav radne grupe povodom komentara sa javne rasprave

Pravilnik o neto trošku pružanja US

Komentari iz prvog kruga javnih konsultacija - MSPT

Komentari iz prvog kruga javnih konsultacija - MTEL

Komentari iz prvog kruga javnih konsultacija - Telekom

Komentari iz prvog kruga javnih konsultacija - Promonte GSM

17.11.2009.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi sa Pravilnikom o metodologiji proračuna neto troška, pružanja i visini i načinu plaćanja naknade za finansiranje Univerzalnog servisa

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je pripremila je nacrt Pravilnika o metodologiji proračuna neto troška pružanja i visini i načinu plaćanja naknade za finansiranje Univerzalnog servisa, u skladu sa svojim nadležnostima propisanim članom 57 stav 3 i članom 58 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list Crne Gore", broj 50/08). opširnije>>

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o metodologiji proračuna neto troška, pružanja i visini i načinu plaćanja naknade za finansiranje Univerzalnog servisa

 

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o prenosivosti brojeva

15.09.2009. godine

Obavještenje o nastavku procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o prenosivosti brojeva

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, shodno Odluci broj: 01-2112/1 od 06.07.2009.godine, otvorila je javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja
Pravilnika o prenosivosti brojeva. Prema toj Odluci, javne konsultacije su tekle od 6.jula do 31.jula 2009.godine.

Na pomenuti dokument, primjedbe,mišljenja i sugestije su dostavili slijedeći operatori: Crnogorski Telekom A.D., ProMonte GSM i Društvo za telekomunikacije „Mtel“d.o.o.

U prilogu obavljujemo dostavljenje primjedbe, mišljenja i sugestije, stavove stručne službe Agencije po pitanju istih i prečišćeni tekst nacrta Pravilnika.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 10.09.2009.godine, saglasno predlogu stručne službe Agencije, odlučio da se proces javnih konsultacija nastavi do 16.oktobra 2009.godine.

S tim u vezi, neophodno je da svoje eventualne primjedbe, predloge i sugestije na prečišćeni tekst nacrta Pravilnika dostavite pismenim putem ili putem e-mail-a na adresu: ekip@ekip.me, najkasnije do 16.oktobra 2009.godine.
 

06.07.2009. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o prenosivosti brojeva

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, saglasno Zakonu o elektronskim komunikacijama  (''Sl.list CG'', broj 50/08) i Programu rada Agencije za 2009.godinu,  je uradila nacrt Pravilnika o prenosivosti brojeva

Shodno odredbi člana 8 tačka 22, kojom je propisano, da Agencija sprovodi konsultacione postupke, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i komentare u vezi sa aktima koje priprema, predlaže ili donosi, to ova Agencija otvara javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja pomenutog Pravilnika. 
S tim u vezi, neophodno je da svoje  eventualne  primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Pravilnikava dostavite  pismenim putem ili putem e-mail-a Agencije: agentel@t-com.me, najkasnije do 31.jula 2009.godine.

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o prenosivosti brojeva

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o elektronskim komunikacionim instalacijama u stambenim i poslovnim objektima

18.11.2009. godine

ZAVRŠETAK DRUGOG KRUGA javnih konsultacija u vezi Pravilnika o elektronskim komunikacionim instalacijama u stambenim i poslovnim objektima

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost je, na svojoj XI redovnoj sjednici koja je odrzana 12.11.2009. godine, usvojio konacan tekst Pravilnika o pretplatnickim elektronskim komunikacionim instalacijama u stambenim i poslovnim objektima.

Komentari Mtel-a

Komentari Tcom-a

Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine nema komentara na nacrt pravilnika

Odgorvori Agencije na komentare iz drugog kruga javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o elektronskim komunikacionim instalacijama u stambenim i poslovnim objektima

 29.07.2009. godine
 

OTVARANJE DRUGOG KRUGA javnih konsultacija u vezi Pravilnika o elektronskim komunikacionim instalacijama u stambenim i poslovnim objektima

Agencija je izradila nacrt Pravilnika o telekomunikacionim instalacijama i zajedničkim antenskim sistemima u stambenim i poslovnim objektima povodom čega je i otvoren konsultativni proces 23. 04. 2009. godine, koji je trajao do 23.05. 2009. godine. Pravilnik u formi nacrta i Obrazloženje pravilnika su bili dostupni u PDF formatu na web adresi https://www.ekip.me/konsultacije/. O otvaranju procesa konsultacija pismeno su obavješteni Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Ministarstvo za ekonomski razvoj, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, Inženjerska komora Crne Gore, Crnogorski Telekom a.d., ProMonte d.o.o., T-Mobile d.o.o., MTEL d.o.o., PTT Inženjering d.o.o., BBM do.o., Montenegro Kabl d.o.o, Elta Mont d.o.o.

Na predloženi nacrt Pravilnika primjedbe su dostavili Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, MTEL d.o.o, Crnogorski Telekom a.d. i PTT Inženjering d.o.o.

Agencija je razmotrila sve pristigle komentare i sugestije i dala je komentare na sve pristigle primjedbe, pri čemu je jedan dio njih prihvatila i uvrstila u novi tekst nacrta pravilnika..

Svi pristigli komentari i predlozi će biti integralno objavljeni na internet stranici Agencije.

Kako se radi o veoma značajnom propisu, Agencija je ocijenila neophodnim organizovanje i drugog kruga javnih konsultacija po navedenom pitanju. Posebno naglašavamo da se donošenje ovog propisa, a naročito početak njegove primjene, mora usaglasiti sa propisom za priključenje na javne elektronske komunikacione mreže, a koje donosi Ministarstvo.

U vezi s tim, izmijenjena verzija nacrta navedenog pravilnika, komentari Agencije na pristigle primjedbe i sugestije, kao i integralni tekstovi dostavljenih primjedbi će biti objavljeni na web adresi https://www.ekip.me/konsultacije/.

S tim u vezi, neophodno je da svoje eventualne primjedbe, predloge i sugestije na izmijenjeni tekst nacrta Pravilnika o elektronskim komunikacionim instalacijama u stambenim i poslovnim objektima dostavite najkasnije do 15. septembra 2009.godine, u pisanoj formi ili putem e-mail-a Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pomenutog pravilnika.

Prijedlog pravilnika za konsulacije u drugom krugu (47KB)
 

Komentari Agencije na primjedbe pristigle u I krugu konsultacija(122KB)
Integralne primjedbe koje su dostavljene u I krugu konsultacija:
Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija (287KB), Crnogorski Telekom (2MB), MTEL (1MB), PTT Inženjering (24KB)

 

23.04.2009. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila nacrt  Pravilnika o telekomunikacionim instalacijama i zajedničkim antenskim sistemima u stambenim i poslovnim objektima  u skladu sa svojim nadležnostima propisanim članom 26, stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", broj 50/08).

S tim u vezi, neophodno je da svoje eventualne primjedbe, predloge i sugestije na predloženi nacrt Pravilnika o telekomunikacionim instalacijama i zajedničkim antenskim sistemima u stambenim i poslovnim objektima dostaviti najkasnije do 23. maja 2009.godine, u pisanoj formi ili putem e-mail-a  Agencije  agentel@t-com.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pomenutog pravilnika.

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture koja je od interesa za zajedničko korišćenje

18.11.2009. godine

ZAVRŠETAK DRUGOG KRUGA javnih konsultacija u vezi Pravilnika o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost je, na svojoj XI redovnoj sjednici koja je odrzana 12.11.2009. godine, usvojio konacan tekst Pravilnika o obimu i nacinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture koja je od interesa za zajednicko koriscenje.

Komentari Tcom-a

Komentari PTT Inženjering-a

Komentari Radio-Difuznog centra

Odgovori Agencije na komentare iz drugog kruga javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti konačan tekst Pravilnika o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture koja je od interesa za zajedničko korišćenje

 

05.10.2009. godine

OTVARANJE DRUGOG KRUGA javnih konsultacija u vezi Pravilnika o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture

Agencija je izradila nacrt Pravilnika o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture koja je od interesa za zajedničko korišćenje povodom čega je i otvoren konsultativni proces 08.07.2009. godine, koji je trajao do 08.08.2009. godine.     opširnije >>

Ovdje možete preuzeti pravilnik o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture u drugom krugu javnih konsultacija

08.07.2009. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila nacrt Pravilnika o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture koja je od interesa za zajedničko korišćenje u skladu sa svojim nadležnostima propisanim članom 33, stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", broj 50/08).

U cilju ispunjavanja zakonskih obaveza Agencija je predložila nacrt Pravilnika koji će obezbijediti dostavljanje podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi kojom raspolažu operatori, a koja može biti predmet zajedničkog korišćenja. Podaci koji se dostavljaju u skladu sa nacrtom pravilnika se odnose na podatke o kablovskoj kanalizaciji, antenskim stubovima, zgradama i drugoj pripadajućoj građevinskoj infrastrukturi i opremi. Kako je predviđeno Zakonom, operatori su dužni da Agenciji dostavljaju podatke o kapacitetima svoje elektronske komunikacione infrastrukture koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje. Predmetnim aktom je propisan obim i način dostavljanja navedenih podataka.

Shodno odredbi člana 8 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama, kojom je propisano da Agencija sprovodi konsultacione postupke, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i komentare u vezi sa aktima koje priprema, predlaže ili donosi, to ova Agencija otvara javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja pomenutog pravilnika.

S tim u vezi, neophodno je da svoje eventualne primjedbe, predloge i sugestije na predloženi nacrt Pravilnika o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture koja je od interesa za zajedničko korišćenje dostavite najkasnije do 08.08.2009.godine, u pisanoj formi ili putem e-mail-a Agencije agentel@t-com.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pomenutog pravilnika

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture( 40KB)

Komentari Crnogorskog Telekoma

Komentari ProMonte-a

Komentari Radio-Difuznog Centra

Komentari Agencije u prvom krugu javnih konsultacija
 

 

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o operatorskom pristupu i interkonekciji

18.11.2009. godine

ZAVRŠETAK DRUGOG KRUGA javnih konsultacija u vezi Pravilnika o operatorskom pristupu i interkonekciji

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, na svojoj XI redovnoj sjednici koja je održana 12.11.2009. godine, usvojio konačan tekst Pravilnika o operatorskom pristupu i interkonekciji

Komentari M-kabl-a

Komentari ProMonte-a

Komentari Tcom-a

Komentari PTT Inženjering-a

Komentari Mtel-a

Odgovori Agencije na komentare iz drugog kruga javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti konačan tekst Pravilnika o operatorskom pristupu i interkonekciji

05.10.2009. godine

OTVARANJE DRUGOG KRUGA javnih konsultacija u vezi Pravilnika o operatorskom pristupu i interkonekciji

Agencija je izradila nacrt Pravilnika o operatorskom pristupu i interkonekciji povodom čega je i otvoren konsultativni proces 08.07.2009. godine, koji je trajao do 08.08.2009. godine. opširnije >>

Ovdje možete preuzeti pravilnik o pristupu i interkonekciji u drugom krugu javnih konsultacija

08.07.2009. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila nacrt Pravilnika o operatorskom pristupu i interkonekciji u skladu sa svojim nadležnostima propisanim članom 34, Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", broj 50/08).

Članom 34 stav 6 Zakona je utvrđeno da Agencija propisuje uslove pod kojima operator može ograničiti interkonekciju i operatorski pristup. S obzirom, da su pitanja operatorskog pristupa i interkonekcije jako značajna sa aspekta razvoja konkurencije i interesa krajnjih korisnika usluga, a imajući u vidu da Zakonom nije do kraja definisana procedura ostvarivanja operatorskog pristupa i interkonekcije, Agencija je predložila, u skladu sa svojim nadležnostima propisanim članom 8 Zakona, Nacrt pravilnika koji precizno definiše procedure koje se odnose na ova pitanja.

Svi operatori imaju pravo, a kada zatraži drugi operator, i obavezu pregovaranja o uslovima operatorskog pristupa i interkonekcije. To znači, da se pitanja operatorskog pristupa i interkonekcije definišu ugovorom koji se zasniva na komercijalnim osnovama. Pored uslova pod kojima se može ograničiti operatorski pristup i interkonekcija, pravilnikom je propisana procedura podnošenja zahtjeva i odgovora na zahtjev, njihove sadržine, kao i vremenski rokovi. Propisano je, takođe, postupanje Agencije prilikom zahtjeva operatora, te principi na kojima će se zasnivati njene odluke.

Shodno odredbi člana 8 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama, kojom je propisano da Agencija sprovodi konsultacione postupke, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i komentare u vezi sa aktima koje priprema, predlaže ili donosi, to ova Agencija otvara javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja pomenutog pravilnika.

S tim u vezi, neophodno je da svoje eventualne primjedbe, predloge i sugestije na predloženi nacrt Pravilnika o operatorskom pristupu i interkonekciji dostavite najkasnije do 08.08.2009.godine, u pisanoj formi ili putem e-mail-a Agencije agentel@t-com.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pomenutog pravilnika.

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o pristupu i interkonekciji za raspravu( 52KB)

Pojedinačni komentari MTel-a

Opšti komentari MTel-a

Komentari Ukom-a

Komentari Tcom-a

Komentari ProMonte-a

Komentari Radio-Difuznog Centra

Komentari Agencije u prvom krugu javnih konsultacija
 

Javni konsultativni proces o sprovođenju procedure definisanja i analize relevantnih tržišta

14.04.2009. godine

17.02.2009. godine

Javni konsultativni proces o sprovođenju procedure definisanja i analize relevantnih tržišta

Period trajanja javnih konsultacija: 17. 02 - 18. 03. 2009. godine

Konsultativni dokument (162KB)

 

Javne konsultacije u vezi Plana numeracije i Plana adresiranja

07.04.2009. godine

OBAVJEŠTENJE o nastavku javnih konsultacija u vezi Plana numeracije i Plana adresiranja

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, shodno Odluci  broj: 01-403/1 od 18. 02. 2009. godine, otvorila je javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja Plana numeracije i Plana adresiranja. Prema toj  Odluci javne konsultacije su tekle od 18. februara do 6. marta 2009.godine. 

Na pomenuta dokumenta, primjedbe, mišljenja i sugestije su dostavili slijedeći operatori: Crnogorski Telekom A.D, T- Mobile, ProMonte GSM i PTT Inženjering.

U prilogu obavljujemo dostavljenje primjedbe, mišljenja i sugestije, kao i stavove Stručne službe Agencije po pitanju istih.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 03. 04. 2009. godine, saglasno predlogu stručne službe Agencije, ocijenio neophodnim nastavak procesa javnih konsultacija, i stim u vezi, produžio proces javnih konsultacija za navedena dokumenta  u roku od 15 dana, od dana objavljivanja na sajtu Agencije, nakon čega će Agencija donijeti Plan numeracije i Plan adresiranja.

19.02.2009. godine

Javni konsultativni proces u vezi Plana numeracije i Plana adresiranja

Period trajanja javnih konsultacija: 19. 02 - 06. 03. 2009. godine

Konsultativni dokument