Izvještaji

U cilju praćenja i upoznavanja javnosti i svih zainteresovanih subjekata o stepenu razvoja sektora elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti u Crnoj Gori, Agencija priprema i prezentuje izvještaje sa zvaničnim podacima vezanim za tržišta elektronskih komunikacija u Crnoj Gori.

Takođe, shodno članu 16 Zakona o elektronskim komunikacijama, Agencija priprema Izvještaj o radu i Finansijski  izvještaj. Izvještaj o radu sadrži podatke o: dinamici ostvarivanja konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija i primjeni principa tarifne politike; stepenu ostvarivanja Univerzalnog servisa, sa ocjenom koliko su korisnici zadovoljni ovom uslugom; dodijeljenim ograničenim resursima (radio-frekvencije i numeracija), uz ocjenu racionalnosti njihovog korišćenja; stepenu razvoja sektora elektronskih komunikacija u Crnoj Gori za predmetnu godinu, sa pregledom obima, vrste i kvaliteta usluga koje operatori i pružaoci usluga nude krajnjim korisnicima kao i  planiranim i izvršenim radnim zadacima Agencije za predmetnu godinu. Finansijski izvještaj sadrži finansijske pokazatelje poslovanja Agencije.