Tehnički uslovi

Prema članu 41 stav 6 zakona o elektronskim komunikacijama Agencija propisuje bliže tehničke i druge uslove za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima-