podaci za izradu planske dokumentacije

Prema članu 40 stav 2 zakona o elektronskim komunikacijama Agencija i operatori su dužni da, na zahtjev nosioca pripremnih poslova na izradi i donošenju planskog dokumenta, dostave podatke o postojećim i planiranim elektronskim komunikacionim mrežama, elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi u zoni zahvata planskog dokumenta.

 

Sledeći linkovi sadrže podatke o antenskim stubovima, radio baznim stanicama, objektima/zgradama, elektronskim komunikacionim uslugama i operatorima koji su zastupljeni na teritoriji pojedinih opština.

Za otvaranje navedenih linkova potreban je program WinRar

Podaci su dobijeni od operatora.