preporuke za planiranje

Prema članu 40 stav 2 zakona o elektronskim komunikacijama Agencija Organi, na zahtjev nosioca pripremnih poslova na izradi planske dokumentacije, dostavlja raspoložive podatke, u analognoj i digitalnoj formi, kao i svoje predloge i mišljenja koja su neophodna za izradu planskog dokumenta