Ek infrastruktura

Elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema obuhvata infrastrukturu i opremu povezanu sa elektronskom komunikacionom mrežom ili elektronskom komunikacionom uslugom, koja omogućava ili podržava pružanje usluga ili se može koristiti radi pružanja usluga, uključujući i zgrade ili ulaze u zgrade, kablovsku kanalizaciju i vodove u zgradama, antene, antenske i druge stubove, potporne konstrukcije, cijevi i kanale, šahtove i razvodne ormane, kao i sisteme uslovnog pristupa i povezane usluge.

Prema članu 11 st. 9 i 11 zakona o elektronskim komunikacijama Agencija podstiče racionalno korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture vodi i održava registar elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.

Zajedničko korišćenje elektronske komunikacione (EK) infrastrukture je bliže uređeno Pravilnikom o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture,

Agencija podatke o EK infrastrukturi priluplja u skladu sa Pravilnikom o obimu i načinu dostavljanja podataka o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture koja je od interesa za zajedničko korišćenje

Pregled EK infrastrukture je napravljen na osnovu podataka koje su dostavili operatori elektronskih komunikacionih usluga.