TEST TRI KRITERIJUMA NA MALOPRODAJNOM RELEVANTNOM TRŽIŠTU 2018. GODINA

Agencija je usvojila Odluku o provjeri ispunjenosti testa tri kriterijuma na relevantnom tržištu širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje (Sl.list Crne Gore, broj 6/18). Ovom Odlukom za relevantno tržište usluga koje je predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma određeno je Tržište usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uz prethodno pribavljeno Mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije na Nacrt Testa tri kriterijuma (01-260/4 od 28.09.2018. godine), na sjednici održanoj dana 16.10.2018. godine donio Odluku o usvajanju rezultata provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma na tržištu usluga širokopojasnog pristupa internetu na naviou maloprodaje.

• Ovdje možete preuzeti Odgovore na komentare na Nacrt Testa tri kriterijuma

• Ovdje možete preuzeti Tržište usluga širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje - Test tri kriterijuma

Sprovedeni Test tri kriterijuma na relevantnom tržištu usluga širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje je pokazao da nijesu istovremeno zadovoljena sva tri kriterijuma iz člana 65 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama tako da nije dokazana opravdanost ex‒ante regulacije, da na ovom tržištu postoji efikasna tržišna konkurencija i da relevantno tržište usluga širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje nije podložno prethodnoj regulaciji.