Analiza relevantnih tržišta

Agencija vrši analizu relevantnih tržišta i utvrđivanje značajne tržišne snage, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Sl.list Crne Gore", broj 40/2013) , a uzimajući u obzir preporuke, mišljenja i smjernice odgovarajućih organa i organizacija Evropske Unije, odnosno drugih relevantnih međunarodnih organa ili organizacija.

Analizu međudržavnih tržišta Agencija sprovodi u saradnji sa nadležnim regulatornim organima tih država.

U skladu sa članom 64 Zakona o elektronskim komunikacijama Agencija
sprovodi analize relevantnog tržišta primjenom slijedećih postupaka:

  1. utvrđuje relevantna tržišta podložna prethodnoj regulaciji,;
  2. određuje relevantna tržišta i procjenjuje postojanje jednog ili više operatora sa značajnom tržišnom snagom na tom tržištu, radi ocjene efikasnosti tržišne konkurencije na relevantnom tržištu;
  3. određuje regulatorne obaveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom u slučaju odsustva efikasne konkurencije na analiziranom relevantnom tržištu;
  4. ukida sve regulatorne obaveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom u slučaju prisustva efikasne konkurencije na analiziranom relevantnom tržištu;

 

Pomenute postupke u svrhu ocjene stepena efiksnosti konkurencije Agencija sprovodi najmanje jednom u tri godine.

 

PRVI KRUG ANALIZA SEDAM RELEVANTNIH TRŽIŠTA

završen 2010. godine

PRVI KRUG ANALIZA PET DODATNIH RELEVANTNIH TRŽIŠTA

završen 2012. godine

DRUGI KRUG ANALIZA SEDAM RELEVANTNIH TRŽIŠTA

završen 2013. godine

PRVI KRUG ANALIZA DVA DODATNA MALOPRODAJNA RELEVANTNA TA

 završen 2014. godine

DRUGI KRUG ANALIZA PET DODATNIH RELEVANTNIH TRŽIŠTA

završen 2015. godine

ANALIZA TRŽIŠTA 2017. GODINE U SKLADU SA PREPORUKOM EVROPSKE KOMISIJE (2014/10/EU)

završen 2017. godine

TEST TRI KRITERIJUMA NA MALOPRODAJNOM RELEVANTNOM TRŽIŠTU 2018. GODINA

ANALIZA TRŽIŠTA 2019. GODINE