Referentna interkonekciona ponuda

Crnogorski Telekom A.D.

Referentna interkonekciona ponuda za fiksnu mrežu Crnogorskog Telekoma
Ponuda Crnogorskog Telekoma za pružanje usluge Iznajmljivanja pretplatničke linije na veleprodajnom nivou
Referentna ponuda za pristup razvezanoj lokalnoj petlji Crnogorskog Telekoma
Referentna ponuda veleprodajnog širokopojasnog pristupa Crnogorskog Telekoma
Referentna veleprodajna ponuda terminalnog segmenta iznajmljenih linija Crnogorskog Telekoma
Referentna interkonekciona ponuda za mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma
Referentna ponuda Crnogorskog Telekoma A.D. za operatore usluga elektronskih komunikacija baziranih na IP protokolu
Referentna ponuda za pristup mobilnoj mreži Crnogorskog Telekoma
Usluga neopozivog prava korišćenja optičkih vlakana

Telenor D.O.O.

Uslovi korišćenja veleprodajnog servisa terminacije nacionalnih poziva: Referentna interkonekciona ponuda Telenora Crna Gora

Referentna ponuda za pristup mobilnoj mreži Telenor

Cjenovnik za iznajmljivanje nacionalnih i internacionalnih digitalnih vodova

Zajedničko korišćenje raspoloživih kapaciteta elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Cjenovnik veleprodaje IP tranzita

M-TEL D.O.O.

Referentnu interkonekcionu ponudu
Referentnu ponudu za pristup mobilnoj mreži m:tel-a

Agencija može narediti preduzimanje mjera u cilju javne dostupnosti informacijama koje se tiču pružanja usluga interkonekcije ili operatoskog pristupa, kao što su: računovodstvene informacije, tehničke specifikacije, karakteristike mreže, uslovi korišćenja i cijene usluga. Rješenjem se bliže definiše nivo potrebnih podataka i način i rokovi  njihovog objavljivanja, vodeći računa o povjerljivosti podataka.

Agencija može zahtijevati od operatora da objavi referentnu ponudu za pružanje usluga interkonekcije, odnosno operatorskog pristupa.

Referentna interkonekciona ponuda mora biti u skladu sa objektivnim mogućnostima operatora i objektivnim potrebama drugih operatora i dovoljno raščlanjena tako da drugi operatori, koji žele određenu uslugu, ne moraju vezano plaćati mogućnosti koje nijesu potrebne za pružanje zahtijevane usluge. Ponuda mora sadržati spisak usluga koje su raščlanjene u skladu sa potrebama ostalih operatora i sa njima povezane uslove, uključujući i  cijene i popuste ili principe njihovog određivanja.

U slučaju operatora fiksne mreže, ponuda iz stava 2 ovog člana mora sadržati i segment za raščlanjene komponente usluga pristupa putem lokalne pristupne mreže, uključujući korišćenje elemenata pripadajuće infrastrukture.

Operator može i sam inicirati izmjenu Referentne interkonekcione ponude.